ПОКАНА № 15

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА, във връзка с чл.39, ал.3 от Правилника за работа на ОбС Казанлък /ПОДОСНКВОА/, по повод официалния празник на Община Казанлък – Празник на розата 2024, свиквам на Тържествено заседание Общински съвет - Казанлък, което ще се проведе на 31.05.2024 г. от 12:00 часа, в сградата на Исторически музей „Искра“ в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД


1. ОС_622/22.05.2024 г. - Тържествено удостояване със званието ”Почетен гражданин на град Казанлък” и Тържествено удостояване със званието ”Вписване в Почетната книга на град Казанлък”.

Поканата е Изх. No.: ОС_165 От дата: 22.05.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – КАЗАНЛЪК