ПОКАНА № 16

На основание чл.23, ал.4, т.1 от ЗМСМА и чл.39, ал.1 от Правилника на ОбС Казанлък, свиквам на заседание Общински съвет Казанлък, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 09:30 часа в зала ”Инфра” в гр. Казанлък, при следния проект за

ДНЕВЕН РЕД

1. ОС_656/13.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно разходване на месечни отчисления по чл.64 от Закон за управление на отпадъците (ЗУО).
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

2. ОС_652/11.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за кандидатстване и съфинансиране на проект ”Основен ремонт и мерки за енергийна ефективност в ПХГ ”Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Казанлък” финансиран от Национален доверителен екофонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

3. ОС_668/18.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно назначаване на временно изпълняващ длъжността Управител на ”ДКЦ Районна поликлиника Казанлък” ЕООД, до провеждане на конкурса за избор на нов управител, но не повече от 6 месеца.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

4. ОС_663/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на следните обекти: временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечения, Търговска зала №1, Търговска зала №2, Стопанска част, Детски кът и Навес, находящи се в ПИ с идентификатор 35167.505.8 по плана на гр. Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-669/18.06.2024 г., вносителят прави промени в проекта за решение и конкурсната документация, поради допусната техническа грешка. Допълва се състава на комисията с общински съветник.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

5. ОС_664/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 г. на общински обект представляващ временно преместваемо съоръжение за заведение за хранене и развлечение, със застроена площ 62,50 кв.м, находящ се в ПИ с идентификатор 35167.502.5673 по КККР на гр. Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-670/18.06.2024 г., вносителят прави промени в конкурсната документация, поради допусната техническа грешка. Допълва се състава на комисията с общински съветник.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

6. ОС_636/30.05.2024 - Доклад от Моника Динева - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Казанлък с проект за решение относно Приемане на Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-676/21.06.2024 г., Пламен Караджов - общински съветник, прави предложение за изменение и допълнение в проекта на ”Правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Казанлък”.
Вносител: Моника Динева - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Казанлък
Докладчик: Моника Динева - председател на Временната комисия за изготвяне на Проект за правилник за организацията и дейността на обществения посредник на територията на Община Казанлък
изтегли документите за тази точка

7. ОС_467/28.03.2024 - Доклад от Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък с проект за решение относно избор на Обществен посредник на община Казанлък.
Вносител: Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък
Докладчик: - Иван Гитев - председател на временната комисия за подбор на кандидати за обществен посредник на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

8. ОС_643/05.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на земя с проектен идентификатор 40292.109.24 и с проектна площ от 72 кв.м., представляваща реална част от ПИ с идентификатор 40292.109.1, находящ се в землището на гр. Крън, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

9. ОС_649/11.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък на УПИ XIII-399, с площ 910 кв.м., находящ се в кв.15 по ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 22 300 лв. без ДДС.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

10. ОС_657/13.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 17 100 лв. без ДДС, на УПИ XI-349, с площ 835 кв.м., в кв. 33 по ПУП с. Дунавци, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

11. ОС_658/13.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 51 440 лв. без ДДС, на Поземлен имот с идентификатор 35167.501.97, ведно с построените в имота сгради с идентификатор 35167.501.97.1 и 35167.501.97.2 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

12. ОС_659/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. имоти, находящи се в землището на с. Бузовград, с. Енина, общ. Казанлък и гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

13. ОС_644/06.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 289,00 лв., без ДДС за прехвърляне собствеността на имот, частна общинска собственост, представляващ незастроена земя с площ 53 кв. м, реална част от УПИ XVIІІ–6325, 6326, 6327, в кв.241, по ПУП на гр. Казанлък, представляваща ПИ с идентификатор 35167.502.6700 по КККР на гр. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

14. ОС_646/07.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 11 470,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 425 кв. м, представляваща УПИ VII-247 в кв.54 на с. Бузовград, общ. Казанлък, без построените върху него сгради.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

15. ОС_647/07.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 24 750,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 989 кв.м., представляваща Поземлен имот с идентификатор 27499.501.114 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

16. ОС_655/13.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 15 390,00 лв., без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост с площ 570 кв. м, представляваща УПИ V-1222, в кв.19, на гр. Крън, общ. Казанлък без построените върху нея сгради.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

17. ОС_653/12.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

18. ОС_634/28.05.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за приемане на дарение в полза на община Казанлък на земя с проектен идентификатор 27499.181.199 и проектна площ 477 кв.м., представляваща реална част от ПИ с идентификатор 27499.181.72., находящ се в землището на с. Енина, общ. Казанлък. С Писмо с вх. №ОС-674/20.06.2024 г., вносителят прилага Удостоверение за сключен граждански брак, съгласно становището на ПК-1.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

19. ОС_648/07.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване и парцаларен план за осигуряване на пътно-транспортен достъп до ПИ с идентификатор 53179.290.8 с НТП ”нива” в местност ”Перетлика”, землище на с. Овощник, общ. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на ПИ от ”земеделска” територия в ”урбанизирана” с отреждане ”за производствени и складови дейности и обществено обслужване” и изграждане на склад за промишлени стоки; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. С Писмо с вх. №ОС-667/17.06.2024 г., вносителят прави корекция в правните основания на доклада, поради допусната техническа грешка. С Писмо с вх. №ОС-675/20.06.2024 г., вносителят прилага документи, съгласно становището на ПК-8.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

20. ОС_639/03.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.1.42, с начин на трайно ползване (НТП) „нива“, ПИ 35167.502.9046 и ПИ 35167.502.9041 - и двата с НТП ”За друг вид застрояване” в землището на гр. Казанлък, с цел обособяване на ново УПИ VI-42,9041,9046 в кв.1001 с отреждане ”за жилищно строителство” образуван чрез обединяване имотите на възложителя и цел застрояване на жилищна сграда; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

21. ОС_660/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 06848.22.13 по КККР на с. Бузовград, общ Казанлък, с НТП ”нива”, с цел промяна на предназначението и НТП от ”земеделска” в ”урбанизирана” територия, с отреждане ”за търговски и складови дейности” и изграждане на сграда за търговски и складови дейности. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

22. ОС_661/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на проект за ПУП - план за регулация и застрояване в едно с план - схеми за техническата инфраструктура за ПИ с идентификатор 35167.160.719 територия ”земеделска” с НТП ”лозе в местност ”Старите лозя”, землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението на територията от ”земеделска” в ”урбанизира” с отреждане за вилно строителство и изграждане на вилна сграда; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

23. ОС_662/14.06.2024 - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно предложение за частично изменение на Общия устройствен план (ОУП) на община Казанлък.
Вносител: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
Докладчик: Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък
изтегли документите за тази точка

Материали, постъпили на осн. чл.39, ал.7 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет.
изтегли документите за тази точка


изтегли становища по материалите, включени в проекта за дневен ред

Поканата е с Изх.No.: ОС_187 От дата: 21.06.2024 г.

НИКОЛАЙ ЗЛАТАНОВ ДИМИТРОВ /п/
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ