Публичeн търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обект на 07.03.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 21.03.2023 г.)

Община Казанлък на основание чл.22, ал.1, във връзка с чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 226 / 03.02.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Общински обект в Поземлен имот 35167.504.637.3.4, представляващ магазин, находящ се в гр. Казанлък, пл. „Севтополис“ № 11, с обща площ от 33,08 кв.м., за който има съставен АЧОС № 1472/24.08.2012 г., с Позиция № 74 от Приложение 8 на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на община Казанлък, с  начален месечен наем 265,00 лв. /двеста шестдесет и пет лева/ без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 07.03.2023 год. от 12:15 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6,  втора дата – 21.03.2023 год., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък.
Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обекта – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на  гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.


ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък