Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на земеделски земи на 12.07.2023 г. /втора дата на 26.07.2023 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 1275/19.06.2023 г. на Ахмед Мехмед ЗА Кмет на Община Казанлък, оправомощен със Заповед №1220/09.06.2023 год., обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от три години на общинска земеделска земя, както следва Поземлен имот с идентификатор 06848.104.460 (нула шест осем четири осем точка едно нула четири точка четири шест нула) по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Бузовград м. „Над лозята“; АЧОС №4409/21.04.2023 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 104460, с площ от 200.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 06848.104.459 (нула шест осем четири осем точка едно нула четири точка четири пет девет) по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Бузовград м. „Над лозята“; АЧОС №4408/21.04.2023 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 104459, с площ от 472.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 06848.104.454 (нула шест осем четири осем точка едно нула четири точка четири пет четири) по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Бузовград м. „Над лозята“; АЧОС №4407/21.04.2023 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 104454, с площ от 494.00 кв. м.;
Поземлен имот с идентификатор 06848.104.451 (нула шест осем четири осем точка едно нула четири точка четири пет едно) по КККР на с. Бузовград, одобрени със Заповед № РД-18-396/09.02.2018 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: с. Бузовград м. „Над лозята“; АЧОС №4406/21.04.2023 год. поправен с АЧОС №4421/04.05.2023 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Лозе; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 104451, с площ от 489.00 кв. м.; Всички с обща площ от 1 655.00 кв. м. с начален годишен наем в размер на 50.00 лв.
Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 12.07.2023 год. в 10:30 часа в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 26.07.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам.-кмет на Община Казанлък