Публичен търг за отдаване под наем за срок от три години на земделски земи в землището на гр. Шипка /първа дата 12.09.2023 г., втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г., при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА, във връзка с чл. 37, ал. 1, чл. 80, т. 2 и  чл. 81, ал. 2 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък, в изпълнение на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2023 г. и в изпълнение на Заповед № 1656/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък обявява провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 3 години на общински земеделски земи, включени в ГПУРИОС на Община Казанлък за 2023 год. както следва: Поземлен имот с идентификатор 83199.97.14 (осем три едно девет девет точка девет седем точка едно четири) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Косматка“; АЧОС №1847/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 097014, с площ от 1 595.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.83.2 (осем три едно девет девет точка осем три точка две) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Остроша“; АЧОС №1832/07.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Номер по предходен план: 083002, с площ от 1 997.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.84.7 (осем три едно девет девет точка осем четири точка седем) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Остроша“; АЧОС №1831/07.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Номер по предходен план: 084007, с площ от 2 001.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.103.5 (осем три едно девет девет точка едно нула три точка пет) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Харманите“; АЧОС №1840/08.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Номер по предходен план: 103005, с площ от 1 592.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.105.7 (осем три едно девет девет точка едно нула пет точка седем) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Харманите“; АЧОС №1177/28.03.2012 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Шеста; Номер по предходен план: 105007, с площ от 6 558.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.106.9 (осем три едно девет девет точка едно нула шест точка девет) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Харманите“; АЧОС №1841/08.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Номер по предходен план: 106009, с площ от 1 198.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.88.7 (осем три едно девет девет точка осем осем точка седем) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Каменец“; АЧОС №1834/07.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Номер по предходен план: 088007, с площ от 2 097.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.87.43 (осем три едно девет девет точка осем седем точка четири три) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Каменец“; АЧОС №1833/07.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Върху имота има следните ограничения: 12 Електропровод 110 Kv. На 20 m от двете страни до крайните проводници или на 24 m от оста на електропровода, не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност; Номер по предходен план: 087043, с площ от 6 495.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.134.20 (осем три едно девет девет точка едно три четири точка две нула) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Донкова могила“; АЧОС №1842/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Номер по предходен план: 134020, с площ от 2 601.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.134.23 (осем три едно девет девет точка едно три четири точка две три) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Донкова могила“; АЧОС №1835/07.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Номер по предходен план: 134023, с площ от 3 882.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.136.15 (осем три едно девет девет точка едно три шест точка едно пет) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Пашова пътека“; АЧОС №1843/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Номер по предходен план: 136015, с площ от 5 150.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.138.53 (осем три едно девет девет точка едно три осем точка пет три) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Пашова пътека“; АЧОС №1844/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Пета; Номер по предходен план: 138053, с площ от 654.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.144.27 (осем три едно девет девет точка едно четири четири точка две седем) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Върбата“; АЧОС №1845/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забранява се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Номер по предходен план: 144027, с площ от 607.00 кв. м.; Поземлен имот с идентификатор 83199.148.25 (осем три едно девет девет точка едно четири осем точка две пет) по КККР на гр. Шипка, одобрени със Заповед № РД-18-964/20.12.2017 г. на Изп. Директор на АГКК, адрес: гр. Шипка м. „Върбата“; АЧОС №1846/09.05.2013 год.; Трайно предназначение на територията: Земеделска; Начин на трайно ползване: Нива; Категория на земята при неполивни условия: Девета; Върху имота има следните ограничения: 3 Санитарно – охранителна зона на водоснабдителен обект – Пояс „Б“. Забранява се и се ограничават дейностите от селскостопански характер, като се разрешава ограничено ползване на орни земи, хидромелиоративна дейност и пасища. Номер по предходен план: 148025, с площ от 1 399.00 кв. м.; Всички с обща площ от 37 826.00 кв. м., с начален годишен наем в размер на 520,00 лева.

Лицата, регистрирани като земеделски производители прилагат копие на регистрационната карта заверена за текущата стопанска година към комплекта тръжни документи.
Публичния търг да се проведе на 12.09.2023 г. от 10:50 часа, в „Ритуална зала“ на Община Казанлък.  
При липса на кандидати – втора дата – 26.09.2023 г., при същите условия.
Депозит за участие в търга - 50 % от първоначалната цена.
Тръжна документация може да бъде закупена на Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичният търг. Цена за закупуване на тръжна документация – 100,00 лв. без ДДС.
Оглед на обектите – от 09:00 ч. до 16:00 часа през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
Документи ще се приемат до 12:30 ч. на деня предхождащ датата на публичния търг на гише “Деловодство” в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък, ул. „Розова Долина“ №6.
Документите се подават в запечатан непрозрачен плик, надписан с името на участника или упълномощеното от него лице и цялото наименование на обекта на търга.
За допълнителна информация на  Гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98 249.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Зам. – кмет на Община Казанлък