Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем на общински обекти находящи се на ул. “Чудомир“ № 6 на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 1660/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следните общински имоти както следва:
Обект 1 - Самостоятелен обект в сграда, с обща площ 152,00 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.22 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№6, ет.3, обект 22, намиращ се в сграда №1, разположена в п.и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За офис, за който има съставен АЧОС № 4086/14.12.2021 г., посочен в ГПУРИОС за 2023 г. с позиция 3 от Приложение 9 с начален месечен наем в размер на 443,00 лв. без ДДС.
Обект 2 - Самостоятелен обект в сграда, с обща площ от 215,27 кв.м. с идентификатор 35167.502.70.1.1 по КККР на гр. Казанлък, одобрени със Заповед №РД-18-88/2015г. на ИД на АГКК с адм. адрес гр. Казанлък, ул. „Чудомир“№ 6, ет. -1, обект 1, намиращ се в сграда №1, разположена в п. и. с идентификатор 35167.502.70. Предназначение: За търговска дейност, за който има съставен АЧОС № 4089/14.12.2021 г., посочен в ГПУРИОС за 2023 г. с позиция 1 от Приложение 9, с начален месечен наем в размер на 537,00 лв. без ДДС.
Публичните търгове ще се проведат на 12.09.2023 год. За обект /1/ от 11:40 ч.; за обект /2/ от 11:50 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 26.09.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък