Публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на общински лекарски кабинет в с. Бузовград на 12.09.2023 г. (втора дата при липса на кандидати 26.09.2023 г.)

Община Казанлък на основание, чл.80, т.1 и т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  №1658/15.08.2023 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от 5 /пет/ години на следния общински имот както следва:
Общински имот - Лекарски кабинет, находящ се на първия етаж в сградата на здравна служба на с. Бузовград, кабинет 20,16 кв.м. ведно с манипулационна 9,92 кв.м.,  по ½ от коридор 10,29 кв.м. и тоалетна 2,01 кв.м., с обща площ от 42,38 кв. м., АЧОС № 1123/29.08.2005 год. включен в ГПУРИОС за 2023 год., с Позиция № 24 на Приложение № 8, с начален месечен наем 75,00 лв. /седемдесет и пет лева/ без ДДС.
Публичният търг ще се проведе на 12.09.2023 год. от 11:10 ч.; в Ритуалната зала в сградата на Община Казанлък, бул. „Розова долина“ № 6, втора дата 26.09.2023 г., при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише №5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове. Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120. 00 лв. с ДДС /.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише №2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 09:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие. За допълнителна информация тел.0431/98221.

 

ДРАГОМИР ПЕТКОВ /П/
Заместник-кмет на Община Казанлък