Публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински павилиони и общински обекти на 20.02.2024 г. /втора дата на 12.03.2024 г. при същите условия/

Община Казанлък, на основание чл.14, ал.1 и ал. 2, и чл. 19 от Закона за общинската собственост, във връзка с чл.80, т.2 и чл.81, ал.2 и чл.82, ал.1 и ал.2 от Наредба №15 на ОбС Казанлък и във връзка със Заповед  № 182 / 30.01.2024 г. на Кмета на Община Казанлък за провеждане на публични търгове с тайно наддаване за отдаване под наем за срок от пет години на общински имоти, както следва:
Обект /1/ Общински обект - помещение за извършване на търговска дейност, находящ се в гр. Казанлък, ул. „Чудомир“ № 6, ет. 3, обект 22, представляващ самостоятелен обект с  идентификатор 35167.502.70.1.22 по КККР, с Позиция № 1 от Приложение № 9 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2024 г., с обща площ от 152,00 кв.м., за който има съставен АЧОС № 4086/14.12.2021 г., с начален месечен наем 443,00 лв. /четиристотин четиридесет и три лева/ без ДДС.
Обект /2/ Общински павилион № 5 за извършване на търговска дейност, находящ се гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с Позиция № 39 от Приложение № 12 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2024 г., в ПИ с идентификатор 35167.502.9167 по КККР, с обща площ от 6,36 кв.м., съгласно Разрешение за поставяне № 45/01.07.2021 г., с начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
Обект /3/ Общински павилион за извършване на търговска дейност, находящ се гр. Казанлък, ул. „Отец Паисий Хилендарски“, южно от КООП пазар, с Позиция № 36 от Приложение № 13 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2024 г., в ПИ с идентификатор 35167.502.9167, с обща площ от 6,36 кв.м., съгласно съгласно схема утвърдена от гл. архитект, с начален месечен наем 50,00 лв. /петдесет лева/ без ДДС.
Обект /4/ Общински обект за извършване на търговска дейност, находящ се в с. Розово, ул. „Освобождение“ № 1 - автоспирка, с Позиция № 14 от Приложение № 9 на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост на Община Казанлък за 2024 г., с обща площ от 66,52 кв.м., за който има съставен АЧОС № 928/13.12.2004 г., с начален месечен наем 250,00 лв. /двеста и петдесет лева/ без ДДС.

Публичните търгове да се проведат на 20.02.2024 год., както следва:
- Обект /1/ от 10:00 часа, - Обект /2/ от 10:15 часа, - Обект /3/ от 10:30 часа, - Обект /4/ от 10:45 часа в „Ритуална зала“ в сградата на Община Казанлък.
При липса на кандидати – втора дата – 12.03.2024 г. , при същите условия.
Тръжна документация може да бъде закупена от гише № 5 в ЦИУ на Община Казанлък до 12:30 часа на деня, предхождащ датата на публичните търгове.
Цена за закупуване за всяка тръжна документация – 100.00 лв. без ДДС / 120.00 лв. с ДДС.
Документи за участие в търговете ще се приемат до 12:30 часа на деня предхождащ датата на публичния търг на Гише № 2 "Деловодство" в ЦИУ при Община Казанлък. Депозит за участие в търговете – 50 % от началния месечен наем.
Оглед на обектите – от 10:00 ч.  до 16:00 ч. през всички работни дни в срока за подаване на документи за участие.
За допълнителна информация на гише № 5 в Центъра за информация и услуги на Община Казанлък или на тел. 0431/98221.

 

ДАНИЕЛА КОЛЕВА /П/
Началник отдел ИУС