РЕШЕНИЕ №560
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: вх.№ ОС-435/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за приемане на годишните отчети и баланси за 2005 г. на “Диагностично консултативен център І К-к” ЕООД , “Стоматологичен център І Казанлък” ЕООД и “Медико- техническа лаборатория І Казанлък” ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл. 137, ал.1, т.т. 3 и 5 от Търговския закон
 
Р Е Ш И:
1.                 Не приема годишния баланс и отчет за 2005 година на “Медико-техническа лаборатория І Казанлъкк” ЕООД, поради това, че им е отказана заверка от избраният одитор.
2.                 Не освобождава от отговорност за 2005 година управителя на “Медико- техническа лаборатория І Казанлък “ ЕООД поради лоши финансови резултати и неспазването на основните изисквания за счетоводната отчетност в едно предприятие.
3.                 Не приема годишните баланси и отчети за 2005 година на Диагностично консултативен център І Казанлък” ЕООД , “Стоматологичен център І Казанлък” ЕООД.
4.                 Не освобождава от отговорност за 2005 година управителя на Диагностично консултативен център І Казанлък” ЕООД.
5.                 Не освобождава от отговорност за 2003, 2004 и 2005 години управителя на “Стоматологичен център І Казанлък” ЕООД.
 
 
Участвали в гласуването 37 общински съветника, от които 30 гласа "за".
Вярно с оригинала!
 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                               /ВАСИЛ САМАРСКИ/