Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №679 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 31.01.2018 г., Протокол №33 Относно: ОС_1804/29.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно второ четене и приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2018 г., съгласно Приложения от №1 до №29. Важно! С писмо вх. №ОС-1807/30.01.2018 г., вносителят прилага коригирано Приложение №17 "Спортен календар"
повече...

РЕШЕНИЕ №678 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_453/18.04.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.182.53, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. (В Заседание №10/26.05.2016 г., ОбС не взе решение!) (Решение №328/30.11.2016 г. за отлагане на следващо заседание). С писмо с вх. №ОС-1765/11.01.2018 г. е приложена нова скица.
повече...

РЕШЕНИЕ №677 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_452/18.04.2016 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване, схеми за Ел и ВиК захранване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии и комуникационно – транспортен план за Поземлен имот с идентификатор 27499.191.84, местност „Под Енина” в землището на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието съставено от Възложителя. (В Заседание №10/26.05.2016 г., ОбС не взе решение!)(Решение №327/30.11.2016 г. за отлагане на следващо заседание). С Писмо с вх. №ОС-1764/11.01.2018 г. е приложена нова скица.
повече...

РЕШЕНИЕ №676 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1771/12.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - Парцеларен план за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия - трасе на водопровод към Поземлен имот с идентификатор 27499.221.5 по Кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя
повече...

РЕШЕНИЕ №675 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1756/08.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно одобряване на ПУП - парцеларен план на подземен електропровод за електрозахранване на ПИ №054002 - индивидуално застрояване, преминаващ през ПИ №000089, №000090 и №000128 с НТП за "селскостопански, горски ведомствен път" и №054001- "Нива" в землище на с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №674 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1760/11.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на имоти - полски пътища, определени по реда на чл.37в, ал.16 от Закона за собствеността и ползване на земеделските земи за ползване на ползвателите на съответните масиви, за стопанската 2017 - 2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №673 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1766/12.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
повече...

РЕШЕНИЕ №672 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1754/08.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна наименованията на социалните услуги, делегирани от държавата дейност и местни дейности в съответствие чл. 36, ал. 2 и ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.
повече...

РЕШЕНИЕ №671 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1753/05.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на Михаил Иванов Михайлов - заместник-кмет "Икономика, инвестиции и собственост" като представител на община Казанлък в Общото събрание на Агенцията за регионално икономическо развитие - Стара Загора за следващите две години.
повече...

РЕШЕНИЕ №670 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1772/15.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно възмездно да се учреди сервитут в полза на енергийното предприятие "БИ СИ АЙ ЧЕРГАНОВО" върху три поземлени имота в землище с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №669 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1769/12.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за захранване на ПИ №016008, с НТП "Нива", площ 6,00 дка по КВС, местност "Орешака", землище на с. Черганово, общ. Казанлък с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствени, складови и обслужващи дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №668 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1768/12.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план на пътна връзка, осигуряваща достъп до ПИ с идентификатор 27499.94.1 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, местност "Режева Тубла", с площ 24 132 кв.м, собственост на "СЪМЪР ПРОПЪРТИ" ЕООД, с НТП "Ливада", засягащ няколко поземлени имота; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя; 3. Изразяване на предварително съгласие за промяна предназначението и вида територия на участъци с площ 5074 кв.м като части от поземлени имоти Публична общинска собственост. С писмо с вх. №ОС-1786/19.01.2018 г., вносителят прилага ново техническо задание, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №667 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1774/15.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Обявяване на Поземлен имот №000063 по Картата на възстановената собственост (КВС) в землището на с. Копринка, местност "Адалъка", общ. Казанлък, с площ 1 897 кв.м и начин на трайно ползване за селскостопански, горски, ведомствен път, за частна общинска собственост; 2. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за изменение на ПУП - план за регулация, относно ПИ №000063, 000190, 013021 с цел тяхното обединяване в един общ имот с НТП за "нива"; 3. Одобряване на заданието със скица - предложение, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №666 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1727/13.12.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена на право на преминаване през имот - частна общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.506.3793 по КККР на гр. Казанлък за осигуряване на транспортен достъп до УПИ III-3792 - ПИ с идентификатор 35167.506.3792. Важно! С писмо вх. №ОС-1789/22.01.2018 г., вносителят допълва т. 1 от проекта за решение с текста "Определя пазарна цена в размер на 14 900 лв. с включено ДДС", по становище на ПК по устройство на територията, инфраструктура, строителство и транспорт.
повече...

РЕШЕНИЕ №665 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1752/05.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на частта на общината в Поземлен имот с идентификатор 27499.352.224, с площ 1 000 кв. м, землище на с. Енина, общ. Казанлък, НТП: лозе, за сумата от 240,00 лв. без ДДС на съсобственика Панайот Георгиев Панайотов.
повече...

РЕШЕНИЕ №664 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1767/12.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на оценки на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в Параграф 4 от Преходните и заключителните разпоредби от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.
повече...

РЕШЕНИЕ №663 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1726/13.12.2017 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване на безвъзмездно право на ползване на сграда общинска собственост с адрес с. Хаджидимитрово, УПИ I, кв. 27, /бивш Младежки дом/ на Сдружение с нестопанска цел "Бъдеще за децата".
повече...

РЕШЕНИЕ №662 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1761/11.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на План на дейностите за подкрепа на личностното развитие на община Казанлък за 2018 г. към Стратегия за личностно развитие на децата и учениците в община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №661 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1759/10.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане Общински план за младежта за 2018 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №660 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 24.01.2018 г., Протокол №32 Относно: ОС_1750/04.01.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно приемане на годишен План за действие за 2019 г. по изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Казанлък 2016 - 2020 година.
повече...