Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №350 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 Относно: ОС_861/25.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2021 г. С писмо вх. №ОС-871/27.01.2021 г., вносителят прави корекции в мотивите и в проекта за решение на доклада. С писмо с вх. №ОС-883/04.02.2021 г., вносителят прави корекции в Приложения № №4,7,13,14 и 21.
повече...

РЕШЕНИЕ №349 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 09.02.2021 г., Протокол №19 Относно: ОС_866/26.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, в частта на чл. 22.
повече...

РЕШЕНИЕ №348 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_842/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване, схеми на водоснабдяване, канализация, електроснабдяване, транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №35167.230.365 - с НТП "Лозе", местност "Старите лозя", с площ от 1109,00 кв. м. по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За рекреационни дейности"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №347 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_841/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработка на ПУП - план за застрояване на Поземлен имот №35167.119.673 по КККР на гр. Казанлък, местност "Ормана" и разделяне на имота на два самостоятелни; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №346 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_839/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП за Поземлен имот №27499.14.2 - с НТП "Нива", местност "Саднята", с площ от 1450 кв. м. по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, ЕКАТТЕ: 27499, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За жилищно строителство"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №345 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_840/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №27499.343.34 - с НТП "Нива", с площ от 0,642 дка по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За вилно строителство"; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №344 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_834/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложение до Президента на Република България да не бъде опростено дължимото държавно вземане, посочено в молба от Виолетка Въткова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №343 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_850/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на оценките на общинските земи, върху които е било учредено право на ползване въз основа на актовете, посочени в § 4 от преходните и заключителни разпоредби на ЗСПЗЗ.
повече...

РЕШЕНИЕ №342 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_847/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на пасища, мери и ливади от Общински поземлен фонд за общо и индивидуално ползване на собственици или ползватели на животновъди обекти с пасищни селскостопански животни, регистрирани в Интегрираната информационна система на БАБХ за стопанската 2021-2022 г. С писмо вх. №ОС-864/26.01.2021 г., вносителят прилага коригирано Приложение №1, както прави и изменения в проекта за решение, в частта на т.1 и т.5 /Приложение №2 - отпада/.
повече...

РЕШЕНИЕ №341 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_830/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и схеми за техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.9.763 - земеделска територия с начин на трайно ползване "за машиностроителна и машинно обработваща промишленост" с площ от 28.167 дка, местност "Абаята" в землището на гр. Казанлък; 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №340 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_853/19.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3, т.1 от ЗПСК на Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.4998.1.31, гр. Казанлък, ул. "Опълченска" №36, ет.1, обект 31, с начална тръжна цена в размер на 62 900 лв. без ДДС. Допълва се състава на комисията: Янко Запрянов и Иван Гитев!
повече...

РЕШЕНИЕ №339 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_827/11.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно изграждане на паметник в с. Ясеново, общ. Казанлък на загиналите в Балканската, Междусъюзническата, Първата и Втората световни войни. С писмо с вх. №ОС-848/15.01.2021 г., вносителят прилага копие на Договор между "УниКредит Булбанк" АД и Христо Ангелов за откриване на дарителска сметка, по становище на юриста на ОбС
повече...

РЕШЕНИЕ №338 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_846/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно допълнение на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2021 г. и предоставяне под наем на имоти общинска собственост на Община Казанлък по реда на чл.14, ал.6 от Закона за Общинска собственост. С писмо с вх. №ОС-859/21.01.2021 г., вносителят прави допълнение в Приложение №11 и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №337 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_843/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно разпределяне на финансовите средства от община Казанлък за подпомагане дейността на спортните клубове за 2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №336 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_844/15.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване за срок от 5 години безвъзмездно право на ползване на СНЦ "Съюз на военноинвалидите и военнопострадалите", имот - общинска собственост, находящ се в УПИ I, кв. 146, ул. Никола Петков 37А, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №335 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_833/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, което ще се проведе на 10.02.2021 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №334 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_836/13.01.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на Общински съвет Казанлък и неговите комисии, за периода от 05.05.2020 г. до 05.11.2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №333 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_838/14.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Отчет за дейността на Местната комисия за борба с противообществените прояви на малолетни и непълнолетни в община Казанлък за 2020 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №332 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_829/12.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Общински план за младежта за 2021 г. на Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №331 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2021 г., Протокол №18 Относно: ОС_837/13.01.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно подаване на проектно предложение по процедура BG05M90P001-6.002 "Патронажна грижа +" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014 - 2020.
повече...