Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №123 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_405/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – план за регулация и застрояване за ПИ с идентификатор 35167.102.4 с площ 502 кв.м. в местност „Кайнаклъка“ в землището на гр. Казанлък, с цел обособяване на ново УПИ II-4 в кв. 1102 с отреждане „ за авторемонтни дейности“ и застрояване на сгради за обществено обслужване и авторемонтни дейности. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №122 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_373/05.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен план за външно електрозахранване на Фургон, находящ се в ПИ с идентификатор 27499.11.638 в землището на с. Енина, община Казанлък с НТП „Нива“, територия „земеделска“ с площ 1545 кв. м. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №121 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_369/29.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване, парцеларни планове Ел и ВиК захранване, както и транспортен достъп на ПИ с идентификатор 35167.56.2 с НТП „нива", територия „земеделска", категория: 4, площ 1760 кв. м., в местност „Лъджански път", землище на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и начина на трайно ползване на поземления имот от „нива" в „за сгради за обществено обслужване" 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №120 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_337/21.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за изработване на ПУП – парцеларен-план за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала, находяща се в Поземлен имот с идентификатор 35167.92.1 по КККР на гр. Казанлък, с начин на трайно ползване "ниско застрояване", с площ от 1760 кв. м., в землището на гр. Казанлък. 2. Одобрява заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №119 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_368/29.02.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП план за регулация и застрояване и парцеларен план за техническата инфраструктура с цел проектиране и изграждане на ФЕЦ в ПИ с идентификатор 35167.119.669 с НТП „За производството на строителни материали, конструкции и изделия", територия „урбанизирана", площ 4610 кв. м., в местност „Ормана", землище на гр. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №118 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_419/18.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ I-2365, кв.129 по план на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.2365 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №117 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_389/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 35167.502.3843, с площ от 390 кв.м. по КККР на гр. Казанлък, представляващ УПИ VIII-3843, За паметник на културата в кв.143 по ПУП на гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част-10/390 идеални части, от земята на съсобственика, за сумата от 2920 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №116 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_378/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху ПИ с идентификатор 27499.501.1415 по КККР на с. Енина, общ. Казанлък, чрез продажбата на общинската част - 100/800 идеални части от земята на съсобственика, за сумата от 2 500 лв., без ДДС и определяне на пазарна цена от 440 лв., без ДДС за прехвърляне собствеността на имот частна общинска собственост - ПИ с идентификатор 27499.501.2258 с площ 22 кв.м, при доброволно прилагане на действащ ПУП за УПИ VII в кв.32 на с. Енина.
повече...

РЕШЕНИЕ №115 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_375/06.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прекратяване на съсобственост, чрез продажба на общинската част – 224/1500 идеални части от земята на съсобственика за сумата от 3 800 лв. без ДДС., в УПИ VI-7 в кв. 20 по ПУП на с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №114 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_387/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на търг с явно наддаване за продажба по реда на чл.32, ал.3 т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот представляващ ПИ с идентификатор 35167.503.4185, с площ 159 кв.м по КККР на гр. Казанлък, с начална тръжна цена от 7 250 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №113 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_390/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 30 700 лв. без ДДС, за продажба на земя с площ 1182 кв.м., представляваща УПИ IV-277 в кв. 21 на с. Копринка, общ. Казанлък, без построената върху него сграда.
повече...

РЕШЕНИЕ №112 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_388/13.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. поземлени имоти, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №111 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_381/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на 5 бр. ПИ, находящи се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №110 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_380/11.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на Общински съвет – Казанлък и определяне на начални тръжни цени на УПИ - 4 бр. находящи се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №109 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_396/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък по обекти за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г. 2. Приемане на извършените инвестиции на територията на Община Казанлък за монтирани водомери на СВО (сградно водопроводно отклонение) на територията на Община Казанлък за периода от месец 10.2022 г. до месец 09.2023 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №108 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_401/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие да се извърши промяна на фасадата на сграда с идентификатор 35167.502.115.1 по КККР на гр. Казанлък, обхващащо самостоятелен обект в сграда във връзка с преустройство и промяна на предназначението на СО с идентификатор 35167.502.115.1.32 от „офис“ в „стаи за хостел“ в УПИ I, кв. 146 по плана на гр. Казанлък с цел прокарване на нови ВиК инсталации.
повече...

РЕШЕНИЕ №107 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_402/14.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП- план за регулация за УПИ I-7836, кв. 30 - Промишлена зона по плана на гр. Казанлък, представляващ по скица-проект ПИ с проектен идентификатор 35167.504.7846 с проектна площ 184 кв. м. и Поземлен имот с проектен идентификатор 35167.504.7845 с проектна площ 34413 кв. м. по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №106 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_422/19.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предложения за частично изменение на Общия устройствен план на община Казанлък /ОУП/.
повече...

РЕШЕНИЕ №105 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_374/06.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова – Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно обявяване на имоти – публична общинска собственост за частна общинска собственост в землището на с. Хаджидимитрово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №104 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2024 г., Протокол №11 Относно: ОС_417/18.03.2024 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за участие в редовно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. д-р Стоян Киркович" АД, гр. Стара Загора, което ще се проведе на 17.04.2024 г.
повече...