Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №873 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2252/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за изработване на Проект за изменение на ПУП на част от квартали 126 и 225 по плана на гр. Казанлък. Важно! С Писмо вх. №ОС-2292/20.09.2018 г., вносителят прилага коригирани Заявление и Техническо задание, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №872 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2235/29.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №871 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2246/04.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Соня Фурнаджиева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №870 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2251/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от общинския поземлен фонд.
повече...

РЕШЕНИЕ №869 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2263/11.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура за Поземлен имот /ПИ/ с идентификатор 40922.38.29 начин на трайно ползване /НТП/ - "Овощна градина" от 11.194 дка, в местност "Хаджиеви орехи" в землището на гр. Крън.
повече...

РЕШЕНИЕ №868 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2250/05.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за елементи на техническата инфраструктура - електропровод за захранване на Поземлени имоти с идентификатори 80532.65.1, с площ от 1,547 дка и 80532.65.4, с площ 2,397 дка и двата - с НТП "Нива" , местност "Под село", с. Черганово.
повече...

РЕШЕНИЕ №867 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2245/03.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - водопровод и електропровод за захранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.20.58 - с НТП "Ниско застрояване /до 10 м/", с площ от 3,499 дка по КККР на с. Енина. Важно! С Писмо вх. №ОС-2281/18.09.2018 г., вносителят прилага копия на Задания за ПУП - Парцеларни планове за електропровод и водопровод, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №866 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2248/04.09.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 35167.21.29, 35167.21.36 и 35167.21.28 - всички с НТП "Нива", местност "Бекчийска могила" по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в "Склад за селскостопанска продукция и селскостопански инвентар"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя. Важно! С Писмо вх. №ОС_2282/18.09.2018 г., вносителят прилага копие на Пълномощно №5642, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №865 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2226/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти : Поземлен имот с идентификатор 40292.66.657, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.658, Поземлен имот с идентификатор 40292.66.659 и Поземлен имот с идентификатор 40292.66.660, находящи се в гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №864 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2236/29.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 27499.501.3179, с площ 600 кв.м, ведно с построената в него сграда, адрес: ул. "Бузлуджански конгрес", с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №863 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2224/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.151, с площ 1 303 кв.м по КККР на гр. Казанлък, адрес: ул. "Рахил Душанова".
повече...

РЕШЕНИЕ №862 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2179/20.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.240.389, с площ 523 кв.м, местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 273/523 идеални части от имота, за сумата от 430,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №861 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2177/20.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 35167.271.913, с площ 926 кв.м, местност "Старите лозя", гр. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 326/926 идеални части от имота, за сумата от 520,00 лв. без ДДС на съсобствениците.
повече...

РЕШЕНИЕ №860 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2274/14.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, находящи се в гр. Казанлък, ул. "Никола Петков" №37А, самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6.
повече...

РЕШЕНИЕ №859 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2272/13.09.2018 г. - Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. "Чудомир" №6, самостоятелни обекти в сградата: с идентификатор 35167.502.70.1.1., идентификатор 35167.502.70.1.6, с идентификатор 35167.502.70.1.10, с идентификатор 35167.502.70.1.22 и с идентификатор 35167.502.70.1.34. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС_2298/25.09.2018 г., от вносителят по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №858 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2271/13.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, както следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868 и Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сграда с идентификатор 35167.505.8862.1 и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС_2299/25.09.2018 г. от вносителя по становището на юриста!
повече...

РЕШЕНИЕ №857 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2270/13.09.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на Поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".
повече...

РЕШЕНИЕ №856 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2242/31.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.502.1026, с обща площ 626 кв.м, с адрес ул. "Любен Каравелов", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 125 200 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №855 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2240/31.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.503.1130, с обща площ 525 кв.м, в местност "Старите лозя", гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 6 050 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №854 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.09.2018 г., Протокол №42 Относно: ОС_2225/27.08.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търгове за продажба на поземлени имоти с идентификатори: 35167.501.369 и 35167.501.370 с НТП: "За друг вид застрояване", находящи се в гр. Казанлък.
повече...