Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №508 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 10.08.2021 г., Протокол №27 Относно: ОС_1212/06.08.2021 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет-Казанлък с проект за решение относно избор на временно изпълняващ длъжността кмет на кметство с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №507 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1167/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.11 по КККР на гр. Шипка, местност "До село-запад"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №506 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1166/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване, план-схеми за електрозахранване, водопровод и транспортен достъп и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.20.24 по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък, местност "До село-запад". 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №505 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1178/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №38563.4.2 - с НТП "Нива", с площ от 2,499 дка, местност "Харманите" по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За производствено - складови дейности и допълващите ги административни, търговски, обслужващи сгради и съоръжения"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №504 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1148/05.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - външно електрозахранване на Поземлен имот с идентификатор 27499.127.11 по Кадастралната карта на с. Енина, общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №503 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1138/18.06.2021 г. - Доклад от Драгомир Петков - За Кмет на община Казанлък, оправомощен със Заповед №969/11.06.2021 г. с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти с идентификатори 83199.25.307 и 83199.25.316 по КККР на гр. Шипка; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №502 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1165/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработка на ПУП - план за застрояване за част от 10 дка от Поземлен имот (ПИ) с идентификатор 38563.13.191, с начин на трайно ползване НТП "нива" с площ от 31,739 дка, местност "Адалъка" в землище с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна НТП на същия за "обществено обслужване, търговия, спорт и атракции и други допълващи функции" ведно със схеми и/или парцеларни планове за елементи на техническата инфраструктура. 2. Одобряване на задание, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №501 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1150/06.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП - план за регулация за УПИ XX-4098, кв. 52 по плана на гр. Казанлък; за УПИ II-859, кв. 96 по плана на с. Енина, общ. Казанлък и план за застрояване за Поземлен имот с проектен идентификатор 53179.59.493, част от имот с идентификатор 53179.59.19 по КККР на с. Овощник, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №500 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1184/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове за отдаване под наем за срок от 5 години на общински обекти в с. Горно Изворово и с. Бузовград, общ. Казанлък, включени в Годишната програма за 2021 г. и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №499 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1183/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отдаване под наем на общински имот - част от покривно пространство на сградата на кметството на с. Енина, за срок от 10 години с начален месечен наем в размер на 650 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №498 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1174/16.07.2021 г. -Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно отказ за прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване от община Казанлък на 771/836 идеални части от Поземлен имот №35167.503.9216, с площ 836 кв.м, местност "Старите лозя" по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №497 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1152/07.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 083,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в УПИ I-20, с площ 787 кв.м в кв.25 по ПУП на с. Бузовград, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №496 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1155/08.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 10 500,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост в УПИ VI-766, с площ 700 кв.м, в кв. 74 с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №495 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1161/13.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 960,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, общинска собственост - незастроена земя с площ 120 кв.м, в УПИ II-953, кв. 87 по действащ ПУП на с. Горно Черковище, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №494 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1169/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба на общинско жилище за сумата от 61 900 лв. без ДДС, находящ се в гр. Казанлък, бул. "23-ти Пехотен Шипченски полк" №108, вх.А, ет.1, ап.2 на наемател, настанен по административен ред.
повече...

РЕШЕНИЕ №493 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1175/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 7 900,00 лв, без ДДС при разпореждане с имот общинска собственост - земя с площ 568 кв. м, представляваща УПИ XII-249 в кв. 19 по действащ ПУП на с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №492 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1177/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена в размер на 6 220,00 лв. без ДДС при разпореждане с имот, частна общинска собственост - земя с площ 500 кв.м, в УПИ ХIII-387 "За обществено обслужване и жилище" в кв. 39 с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №491 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1168/15.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл.81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена за продажба на: Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, с начална тръжна цена в размер на 985 800 лв., без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №490 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1176/16.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно учредяване в полза на "Електроразпределение Юг" ЕАД, безсрочно, възмездно право на строеж на едноетажна сграда "Бетонов комплектен трафопост-БКТП" и сервитутна зона с обща площ от 21,10 кв.м по КККР на гр. Казанлък, за сумата от 970 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №489 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.07.2021 г., Протокол №26 Относно: ОС_1182/19.07.2021 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл.81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търгове за продажба на 3 бр. Поземлени имоти с идентификатор 35167.507.438, 35167.507.439 и 35167.507.393, гр. Казанлък, кв. "Казанлъшки минерални бани".
повече...