Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №834 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2146/10.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС, на граждани от Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №833 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2138/02.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на Иван Нягалов от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №832 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2160/13.07.2018 г. - Доклад от Мария Цонева - председател на Комисията по култура, информационни средства и вероизповедания с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС на Весела Георгиева от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №831 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2152/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлени имоти № №182.51, 182.52, 182.53, 182.54 и 182.55 - всички с НТП "Нива", по плана на новообразуваните имоти на местност "Бекликчийска могила", с. Копринка, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имотите в "За вили за гости"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №830 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2142/05.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - план за застрояване и парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83106.44.177 с НТП "Изоставена орна нива", с площ от 1,176 дка по КККР на с. Шейново, общ. Казанлък, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в "За крайпътно заведение за хранене"; 2. Одобряване на заданието, съставено от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №829 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2123/26.06.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - зам.-кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на процедура за предоставяне на концесия върху имот - публична общинска собственост, с обща площ от 27 557.00 кв.м с идентификатор 83106.1.147 в землището на с. Шейново, с обект: "Микроязовир", с трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти.
повече...

РЕШЕНИЕ №828 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2166/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на 180/353 (сто и осемдесет от триста петдесет и три) идеални части от Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5712, ведно със самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.5712.1.2 на ул. "Константин Иречек" №22, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена - 64 739 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №827 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2164/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9253, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №826 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2155/12.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал.1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землищата на с. Копринка, с. Ръжена, с. Енина и гр. Шипка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №825 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2163/16.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищен имот УПИ II-765 за "ОДО", с площ 1 094 кв. м, кв. 3А, с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №824 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2144/06.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 530,00 лева без ДДС, незастроена земя с площ 51 кв.м в с. Голямо Дряново.
повече...

РЕШЕНИЕ №823 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2171/18.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Поземлен имот с идентификатор 38563.13.191, с проектна площ 31 739 кв.м по КККР на с. Копринка, общ. Казанлък, чрез продажба на общинската част - 1897/31740 идеални части от земята на Христомир Генчев за сумата от 9 830,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №822 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2145/10.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно утвърждаване на маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №821 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2161/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно промяна на маршрутни разписания на градските линии от общинската транспортна схема на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №820 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2165/16.07.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно създаване на Временна комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд - Стара Загора (Мандат 2019 г. - 2023 г.)
повече...

РЕШЕНИЕ №819 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2139/02.07.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.11.2017 г. до 09.05.2018 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №818 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2156/12.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура по създаване на Организация за управление на Туристически район "Долината на розите".
повече...

РЕШЕНИЕ №817 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2147/11.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно обявяване за публична общинска собственост на обект - Урегулиран поземлен имот IV-740 по плана на гр. Шипка, с площ 1399.00 кв.м, ведно с построената върху него сграда "Читалище", със застроена площ 630.00 кв.м, представляваща масивна конструкция на два етажа и изба.
повече...

РЕШЕНИЕ №816 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2162/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публично оповестен конкурс за отдаване под наем за срок от 10 години на „Сграда за битови услуги“ (обект „Баня №2", гр. Казанлък, ул. "Славянска") с идентификатор 35167.502.3844.1, застроена площ 437 кв.м, на един етаж, изба и таван, находящ се в гр. Казанлък, ул."Славянска", разположена в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3844 с обща площ 1538 кв. м.
повече...

РЕШЕНИЕ №815 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.07.2018 г., Протокол №41 Относно: ОС_2157/13.07.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно прекратяване без ликвидация на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД и вливането му в "Балканинвест" ЕООД. Важно! Постъпи Писмо с вх. №ОС-2180/23.07.2018 г. от вносителя, с което допълва мотивите на доклада, по становище на юриста на ОбС.
повече...