Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №961 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 04.02.2019 г., Протокол №49 Относно: ОС_2548/31.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от №1 до №29, второ четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №960 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 6. Избор на Председател на Контролния съвет на фондация „Чудомир“
повече...

РЕШЕНИЕ №959 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 5. Избор на членове на Контролния съвет на фондация „Чудомир“
повече...

РЕШЕНИЕ №958 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 4. Освобождаване на членове на Контролен съвет на фондация „Чудомир” и освобождаване от отговорност.
повече...

РЕШЕНИЕ №957 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 3. Избор на председател на Управителния съвет на фондация „Чудомир”
повече...

РЕШЕНИЕ №956 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 2. Избор на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“.
повече...

РЕШЕНИЕ №955 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №48 Относно: 1. Освобождаване на членове на Управителния съвет на фондация „Чудомир“ и освобождаване от отговорност.
повече...

РЕШЕНИЕ №954 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2519/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за Подробен устройствен план – План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.99.4– с НТП “Изоставена орна земя”, местност „Под стоп. двор“, с площ от 1,996 дка по КККР на гр. Шипка, с цел промяна предназначението и начина на трайно ползване на имота в „За заведение за хранене“.
повече...

РЕШЕНИЕ №953 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2506/09.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване на Поземлен имот 40868.56.27 по КККР на с. Кънчево, с НТП "Нива" с площ 0.999 дка, с цел промяна предназначението на имота в "За автосервиз, автомивка и битова сграда", който ще служи за разширение на съществуваща площадка, представляваща Поземлен имот с идентификатор 40868.56.28 с НТП "Ниско застрояване /до 10м./" с. Кънчево.
повече...

РЕШЕНИЕ №952 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2527/17.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на Подробен устройствен план – Парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура-електропровод, въздушна кабелна линия ниско напрежение за захранване на Поземлени имоти: 35167.170.729; 35167.170.730; 35167.170.733; 35167.170.677; 35167.170.678; 35167.170.701; 35167.170.674; 35167.170.680; 35167.180.565; 35167.170.592; 35167.170.621 по КККР на гр. Казанлък в местност „Старите лозя“. Постъпи писмо с вх. №ОС-2542/25.01.2019 г. за отстраняване на техническа грешка в проекта за решение.
повече...

РЕШЕНИЕ №951 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2505/07.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура - разпределителен газопровод за газоснабдяване на Поземлен имот с идентификатор 40292.100.6 по КККР на гр. Крън, с площ 12,595 дка и НТП: "Ниско застрояване (до 10 м.)"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №950 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2512/11.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за водовземане от минерална вода на фирма "Вени-М" ООД, гр. Нова Загора от Сондаж №К-3 за балнеолечебна дейност и хигиенни нужди за обект "Обществена баня - Казанлък", представляващ сграда с идентификатор 35167.502.3844.1, находящ се в ул. "Славянска", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №949 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2523/16.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начални тръжни цени при провеждане на търговете за продажба на Поземлени имоти - земеделски земи, находящи се в землището на с. Енина, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №948 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2499/27.12.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно приемане Отчет за дейността на ОбС и постоянните комисии, за периода от 09.05.2018 г. до 09.11.2018 година.
повече...

РЕШЕНИЕ №947 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2521/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №31 за определяне размера местните данъци на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №946 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2522/15.01.2019 г. - Доклад от Стефан Драганов - председател на ПК по сигурност, обществен и екологичен ред с проект за решение относно приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №30 за движението на превозните средства на територията на община Казанлък, двете четения в едно заседание.
повече...

РЕШЕНИЕ №945 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2517/14.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно дофинансиране през 2019 г. на утвърдени маломерни и слети паралелки в община Казанлък за учебната 2018/2019 г., съгласно Приложение №2. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2532/22.01.2019 г. от кмета на общината, с което допълва проекта за решение, във връзка със становището на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №944 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.01.2019 г., Протокол №47 Относно: ОС_2520/15.01.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на община Казанлък с проект за решение относно приемане на Бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2019 г., съгласно Приложения от №1 до №29, първо четене.
повече...

РЕШЕНИЕ №943 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2487/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно приемане на План-сметка за дейностите по събиране, извозване, обезвреждане в депа или други съоръжения на битови отпадъци и за поддържане чистотата на територията за обществено ползване за 2019 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №942 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.12.2018 г., Протокол №46 Относно: ОС_2486/14.12.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно покана за участие на община Казанлък в извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от "ВиК" ЕООД - Стара Загора, насрочено за 20-ти декември 2018 г.
повече...