Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №1015 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2688/26.03.2019 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС - Казанлък от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно подписване на споразумение за сътрудничество между община Казанлък и Агенция "Пътна инфраструктура" гр. София.
повече...

РЕШЕНИЕ №1014 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2670/19.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 83199.81.653, с НТП: "Нива", местност "Пазарска чешма", с площ 8,102 дка по КККР на гр. Шипка, общ. Казанлък. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1013 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2642/11.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот №302.219 - с НТП "За земеделски труд и отдих" местност "Черешака", с площ от 0,713 дка по плана на новообразуваните имоти на с. Бузовград. 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1012 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2639/11.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1011 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2634/06.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1010 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2669/19.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно 1. Даване на разрешение за възлагане на проект за ПУП-План за застрояване и Парцеларни планове за елементите на техническата инфраструктура за Поземлен имот с идентификатор 35167.212.252 - с НТП "Изоставена нива" местност "Старите лозя", с площ от 0,842 дка по КККР на гр. Казанлък, с цел промяна на предназначението и НТП в: "За жилищни нужди" 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №1009 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2623/26.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отказ за изкупуване на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.488, с площ 1702 кв. м, местност "Старите лозя", гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1008 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2662/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти - Поземлени имоти с идентификатори 40292.66.657, 40292.66.658, 40292.66.659 и 40292.66.660 по КККР на гр. Крън, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1007 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2661/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.504.404, ведно с построената сграда, находящ се в гр. Казанлък, ул. "Земеделска" №5 и определяне на начална тръжна цена.
повече...

РЕШЕНИЕ №1006 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2660/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.369 и 35167.501.370 по КККР на гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2676/21.03.2019 г. от вносителя, с което прави промяна в мотивите и в проекта за решение, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1005 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2659/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Самостоятелни сгради с идентификатори 35167.501.417.1.4 и 35167.501.417.1.14, кв. 53, находящи се в гр. Казанлък, бул. 23-ти Пехотен Шипченски полк" и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №1004 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2658/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публични търгове по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлени имоти с идентификатори 35167.501.8755, 35167.501.8756, 35167.501.8757, 35167.501.8758 и 35167.501.8759, находящи се в гр. Казанлък и определяне на начални тръжни цени.
повече...

РЕШЕНИЕ №1003 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2657/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3973, находящ се в гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №1002 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2656/15.03.2019 г. - Доклад от Даниела Коева - За Кмет на община Казанлък, оправомощена със Заповед №354/12.03.2019 г. на кмета на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на УПИ IV-393, кв. 37, ведно с построената върху него сграда, находящ се в с. Дунавци, общ. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
повече...

РЕШЕНИЕ №1001 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2631/05.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 8 400,00 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 700 кв.м, представляваща УПИ XII-1367 по действащия ПУП на гр. Крън, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо от вносителя с вх. №ОС-2672/20.03.2019 г. с приложено копие на Декларация за идентичност на имена, по становище на юриста на ОбС.
повече...

РЕШЕНИЕ №1000 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2626/27.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - частна общинска собственост в размер на 380,00 лева без ДДС, в с. Копринка, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №999 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2614/22.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС и определяне на начална тръжна цена при провеждане на търг за продажба на УПИ XI-521, с. Ясеново, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №998 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2613/22.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно откриване на процедура за приватизация на общински нежилищни имоти: Поземлени имоти с идентификатори 35167.505.521, 35167.505.363 и 35167.502.39.1, гр. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2678/21.03.2019 г. от вносителя с приложени копия на скици на поземлени имоти, по становище на юриста на ОбС
повече...

РЕШЕНИЕ №997 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2562/06.02.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 088 754 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
повече...

РЕШЕНИЕ №996 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.03.2019 г., Протокол №51 Относно: ОС_2635/07.03.2019 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно увеличаване капацитета на социалната услуга "Център за обществена подкрепа" с материална база в гр. Казанлък, ул. "Войнишка" №25, считано от 01.06.2019 г.
повече...