Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №792 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС-2050/25.05.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - Кмет на общината с проект за решение относно сключване на меморандум за сътрудничество между община Казанлък и "Национална компания индустриални зони" ЕАД.
повече...

РЕШЕНИЕ №791 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2024/11.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на общината относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - План за застрояване на Поземлен имот с идентификатор 83106.502.702 по кадастралната карта на с. Шейново, местност "Чобан чаир", общ. Казанлък; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-2036/16.05.2018 г. от вносителят с приложено Задание подписано от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №790 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_1967/17.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно: 1. Разрешаване изработването на ПУП - план за застрояване за Поземлен имот с идентификатор 35167.230.409 по кадастралната карта на гр. Казанлък, местност "Старите лозя"; 2. Одобряване на заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №789 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2004/02.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на съгласие за издаване на разрешително за ползване на воден обект - микроязовир с №000010 - публична общинска собственост, намиращ се в землището на с. Ясеново, общ. Казанлък, на "РЕНИ ЛЕС" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №788 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2011/08.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на персонална пенсия на Даниел П. Г.
повече...

РЕШЕНИЕ №787 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2008/04.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи по решение на ОбС на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №786 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2021/11.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
повече...

РЕШЕНИЕ №785 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2028/14.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно покана за свикване на Редовно общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора.
повече...

РЕШЕНИЕ №784 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2030/14.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.501.9085, гр. Казанлък. С Писмо ОС-2041/21.05.2018 г. - вносителят изменя проекта за решение в т. V в частта "В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Сергей Иванов Тончев - член на комисията" се променя - "да бъде заместен от Татяна Станева Тодорова".
повече...

РЕШЕНИЕ №783 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2029/14.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищен имот - Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3973, гр. Казанлък. С Писмо ОС-2040/21.05.2018 г. - вносителят изменя проекта за решение в т. V в частта "В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заместен от Сергей Иванов Тончев - член на комисията" се променя - "да бъде заместен от Татяна Станева Тодорова".
повече...

РЕШЕНИЕ №782 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2001/30.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно определяне на пазарна цена от 4 400 лв. без ДДС за продажба на земя - частна общинска собственост, с площ 550 кв.м, представляваща УПИ XIII-459 по действащия план на с. Черганово, общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №781 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2000/30.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост върху Урегулиран поземлен имот III-160 в кв. 23 по действащия план на с. Голямо Дряново, общ. Казанлък, с площ 1998 кв.м, чрез продажба на общинската част - 190/1998 идеални части на земята, за сумата от 1 900,00 лв. без ДДС на "М-СТРОНГ" ЕООД, представлявано от Васил Г. Г.
повече...

РЕШЕНИЕ №780 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2034/15.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП на Поземлени имоти №000063 /идентификатор 38563.13.63/ и №013021 /идентификатор 38563.13.21/, с цел тяхното обединяване в един имот в землище на с. Копринка, местност "Адалъка", общ. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №779 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2005/03.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прекратяване на съсобственост в Поземлен имот с идентификатор 35167.502.5866 по КККР на гр. Казанлък, ул. "Д-р Христо Баев“, чрез продажба на общинската част - 1/2 идеална част от имота, с площ 289 кв.м, ведно с 1/2 идеални части от построените в него сгради, за сумата от 35 050,00 лв. без ДДС на съсобственика Сунай Р. Х.
повече...

РЕШЕНИЕ №778 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2019/10.05.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно ремонт на четвъртокласна пътна мрежа през 2018 г. по утвърден списък на Общински съвет – Казанлък на стойност 150 000 лв.
повече...

РЕШЕНИЕ №777 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2027/14.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно промяна в предмета на дейност на "БАЛКАНИНВЕСТ" ЕООД.
повече...

РЕШЕНИЕ №776 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2025/14.05.2018 г. - Доклад от Даниела Коева - Зам.-кмет на община Казанлък с проект за решение относно прилагане на ПУП за УПИ XXIII-3935 в кв. 44 на гр. Казанлък, представляващ Поземлен имот с идентификатор 35167.502.3935 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №775 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_1987/23.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно прилагане на ПУП - План за улична регулация в обхват от осова точка 63, о.т. 62 и о.т. 32 и План за регулация относно УПИ ХIII-3122 и УПИ VIII-3096 в кв. 416 по плана на гр. Казанлък, одобрен с Решение №482/25.05.2017 г. на ОбС, представляващи по Скица-проект №15-160689 от 07.04.2017 г. Поземлени имоти с идентификатори 35167.506.3122 и 35167.506.3096 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №774 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2002/30.04.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал.1 и ал.8 от Наредба №15 на ОбС - Казанлък и определяне на начална тръжна цена в размер на 1 089 536 лв. без ДДС, при провеждане на търг за продажба на Поземлен имот с идентификатор 61056.501.421, с. Равда, общ. Несебър, обл. Бургас.
повече...

РЕШЕНИЕ №773 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 28.05.2018 г., Протокол №38 Относно: ОС_2022/11.05.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Наредба №15 за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, двете четения в едно заседание.
повече...