Решения на ОбС

РЕШЕНИЕ №742 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1923/26.03.2018 г. - Доклад по чл. 64 от Правилника за организацията и дейността на ОбС от Галина Стоянова - Kмет на община Казанлък с проект за решение относно учредяване безвъзмездно право на строеж в полза на Министерство на здравеопазването на Република България за строителство на две сгради с предназначение "Център за специализирана здравно-социална грижа за деца с увреждания с потребност от постоянни медицински грижи" върху земя, частна общинска собственост: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.200 по КККР на гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №741 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1893/13.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно предоставяне на земи от Общинския поземлен фонд при наличие на нотариален акт.
повече...

РЕШЕНИЕ №740 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1878/08.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократна финансова помощ по решение на ОбС - Казанлък на Иванка Димчева Стайкова от гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №739 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1870/07.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно отпускане на еднократни финансови помощи на граждани от община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №738 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1904/16.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на ПУП-Парцеларни планове за елементи на техническата инфраструтура - водопроводно отклонение и подземен електропровод за захранване на ПИ №035003 - "нива" от 5.999 дка, преминаващи през ПИ №035080 - "отводнителен канал" - частна общинска собственост и №035083 - "полски път" - публична общинска собственост - местност "Перетлика" в землище с. Овощник и одобряване на заданието от възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №737 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1852/22.02.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване, парцеларни планове за елементите на техническата инфраструтура и План-схема за комуникационно-транспортен достъп на Поземлен имот с идентификатор 35167.17.48 по КККР на гр. Казанлък, НТП - "Ливада", с площ 3,079 дка.
повече...

РЕШЕНИЕ №736 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1851/22.02.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на Общината с проект за решение относно: 1. Даване на разрешение за възлагане изработката на проект за ПУП - План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 35167.102.16 по КККР на гр. Казанлък, ЕКАТТЕ: 35167, с НТП - "Зеленчукова градина" с площ 2,882 дка, с цел промяна на предназначението на имота в: "За производствени и складови дейности"; 2. Одобряване на Заданието, съставено от Възложителя.
повече...

РЕШЕНИЕ №735 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1885/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно определяне на пазарна цена при разпореждане с имот - общинска собственост в размер на 11 300 лева без ДДС, незастроена земя с площ 723 кв.м., представляваща реална част от УПИ I-1437, с обща площ 28 530 кв. м, в кв. 94, в град Крън, общ. Казанлък. Важно! Постъпи писмо с вх. №ОС-1910/2018 г. от вносителя с приложен протокол по становище на юриста на ОбС!
повече...

РЕШЕНИЕ №734 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1843/20.02.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно учредяване възмездно право на надстрояване и пристрояване на съществуваща жилищна сграда в УПИ I-66, с площ 762 кв. м, в кв. 3А по плана на регулация на с. Копринка, общ. Казанлък; определя пазарна цена от 1 625,00 лв. без ДДС.
повече...

РЕШЕНИЕ №733 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1842/20.02.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно възлагане управлението на „Хигиенни и битови услуги – Казанлък“ ЕООД със седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, пл. "Севтополис" №14.
повече...

РЕШЕНИЕ №732 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1841/20.02.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно провеждане на конкурс за избор на регистриран одитор за заверка на годишния финансов отчет за 2018 г. на "Многопрофилна болница за активно лечение - д-р Христо Стамболски" ЕООД, гр. Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №731 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1883/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на Община Казанлък с проект за решение относно Покана за участие в извънредно Общо събрание на акционерите на УМБАЛ "Проф. Д-р Стоян Киркович" АД - Стара Загора, което ще се проведе на 05.04.2018 г. от 11:00 часа, като упълномощава Габриела Христова Попова - ст. експерт "Закрила на детето" в отдел "Хуманитарни политики" при Община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №730 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1869/06.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно одобряване на Бюджетна прогноза за местни дейности за периода 2019 - 2021 година, съгласно Приложение №1.
повече...

РЕШЕНИЕ №729 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1884/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно Годишен доклад за 2017 година за наблюдение на изпълнението на Общинския план за развитие на община Казанлък за 2014 - 2020 г.
повече...

РЕШЕНИЕ №728 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1886/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно: 1. Отмяна на Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък, приета с Решение №355/31.01.2017 г. на ОбС; 2. Приемане на нова Наредба №9 за условията и реда за записване, отписване и преместване на деца в общинските детски градини на територията на община Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №727 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 29.03.2018 г., Протокол №36 Относно: ОС_1912/21.03.2018 г. - Доклад от Николай Златанов - Председател на Общински съвет - Казанлък с проект за решение относно изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет - Казанлък.
повече...

РЕШЕНИЕ №726 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.03.2018 г., Протокол №35 Относно: ОС_1890/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на 5 броя общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, ул. "Чудомир" №6, както следва: Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.1; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.6; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.10; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.22; Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.70.1.34.
повече...

РЕШЕНИЕ №725 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.03.2018 г., Протокол №35 Относно: ОС_1889/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - Кмет на община Казанлък с проект за решение относно провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК на общински нежилищни имоти, находящи се в гр. Казанлък, като следва: Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8863; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8869; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8868; Поземлен имот с идентификатор 35167.505.8862, ведно с построените в него сграда с идентификатор 35167.505.8862.1 и сграда с идентификатор 35167.505.8862.2.
повече...

РЕШЕНИЕ №724 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.03.2018 г., Протокол №35 Относно: ОС_1888/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно продажба чрез публичен търг по реда на чл. 81, ал. 1 и ал. 8 от Наредба №15 на ОбС на Поземлен имот с идентификатор 35167.505.119, ведно с построените сгради, ул. "Илинден" №37, гр. Казанлък и определяне на начална тръжна цена.
повече...

РЕШЕНИЕ №723 взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 19.03.2018 г., Протокол №35 Относно: ОС_1887/12.03.2018 г. - Доклад от Галина Стоянова - кмет на общината с проект за решение относно провеждане на публичен търг с явно наддаване за продажба по реда на чл. 32, ал. 3, т.1 от ЗПСК на общински нежилищен имот, представляващ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 35167.502.76.1.6. с адрес: гр. Казанлък, бул. "Никола Петков" 37А, ет. 2, обект 6.
повече...