РЕШЕНИЕ №561
взето на заседание на Общински съвет – Казанлък проведено на 21.12.2006 г., с Протокол № 47

ОТНОСНО: вх.№ ОС-437/11.07.2007 г.- Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с доклад за Приемане на годишният отчет и баланс за 2005 г. на “Балкан - К” ЕАД и освобождаване от отговорност на членовете на Съвета на директорите.


Общински съвет – Казанлък, на основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.221, ал.1, т.т. 7 и 10,
 
Р Е Ш И:
 
1.      Не приема годишния баланс и отчет за 2005 година на “Балкан - К” ЕАД .
2.      Не освобождава от отговорност за 2005 година Съвета на директорите.
3.      Определя едномесечен срок от приемане на това решение за внасяне на задълженията на дружеството за данък Общини и за дивидента.
4.      Определя дивидент в размер на 90% от печалбата, след данъчно облагане, със срок за внасянето му - един месец след приемане на решението.
5.     Задължава Кмета на община Казанлък да внесе в Общински съвет предложение за прекратяване или преобразуване на "Балкан-К"ЕАД в срок до 10.02.2007 г.
 
Участвали в гласуването 36 общински съветника, от които 33 гласа "за".
 
 
Вярно с оригинала!
 
 
 
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
            /В.Добрева/                                                               /ВАСИЛ САМАРСКИ/