РЕШЕНИЕ № 622
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 15.02.2007 г., Протокол № 50

ОТНОСНО: вх. № ОС-681/ 10.11.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за закриване на НУ "Пейо Яворов" - с. Черганово.


В продължение на няколко години, до 2005/2006 година включително в НУ "Пейо Яворов", с. Черганово обучението се извършва в маломерни и смесени паралелки. Учебната 2006/2007 година започва само с една смесена паралелка, но само месец след започването на учебните занятия учениците, по желание на родителите им, са преместени да учат в съседното село Овощник.
Изисканата от кмета на село Черганово справка за раждаемостта в селото от 2000 г. до 2006 г.  показва, че и в близките години няма да има достатъчен брой деца за формиране на паралелки.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, чл.10 ал.5 от ЗНП , чл.12 ал.2 от ППЗНП,
 
Р Е Ш И:
 
Предлага на министъра на образованието и науката да закрие НУ”Пейо Яворов”- с. Черганово, община Казанлък, съгласно приложените мотиви на кмета на Община Казанлък.
 
 
 
 Адресат на акта: кметът на община Казанлък, заместник-кметът по образованието.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.
 
          
            Участвали в гласуването 30 общински съветници, от които "за" - 25.
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                             /В. Самарски/
               /В. Василева/