РЕШЕНИЕ № 623
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 15.02.2007 г., Протокол № 50

ОТНОСНО: вх. № ОС-020/ 12.01.2007 г. - Питане към кмета на община Казанлък от Марин Пенков, общински съветник във връзка с назначаване на пенсионери в общинска администрация.


Поради отсъствието на кмета на общината при разглеждане на точката постъпи предложение за включването й в следващото заседание на Общинския съвет.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, 
 
 
Р Е Ш И:
 
 
      Да се включи като точка от дневния ред на 51-то заседание на Общинския съвет, насрочено за 01.03.2007 г. вх. № ОС-020/12.01.2007 г. - Питане към кмета на община Казанлък от Марин Пенков, общински съветник във връзка с назначаване на пенсионери в общинска администрация.
 
 
Адресат на акта: кметът на Община Казанлък, общинският съветник Марин Пенков.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на Община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Окръжен съд – Стара Загора.
 
            Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                          /В. Самарски/
             /В. Василева/