РЕШЕНИЕ № 624 
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол № 51

ОТНОСНО: Провеждане на извънредно заседание на Общински съвет - Казанлък.


            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И :
 
 
Да се проведе заседание на Общински съвет - Казанлък на 9 март 2007 г. за разглеждане на ОС-142 от 27.02.2007 г. - Жалба от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък против Решение № 608/15.02.2007 г., взето на заседание на ОбС - Казанлък с Протокол № 50.
 
           
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които "за" - 20.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                      /В. Самарски/
            /В. Василева/