РЕШЕНИЕ № 625
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 01.03.2007 г., Протокол № 51

ОТНОСНО: вх. № ОС-101/ 08..02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за отчет за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2006 г.


С Решение № 384/10.03.2006г. на заседание на Общинския съвет – Казанлък, беше приет бюджета на Общината в размер на 21 351 593 лв., в т.ч.
държавни дейности - 11 801 775 лв.                                                                                                      местни дейности       -    9 549 818 лв.
                                                                                                                                                                                              В процеса на изпълнение на бюджета, 2006г., настъпиха промени в приходната и разходната част на бюджета обусловени от разпоредбите на § 10, ал. 2 и 3 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗДБРБ за 2006г.
 
                   I     ПРИХОДИ:
 
    Събраните приходи в Община Казанлък за периода януари – декември 2006г. са в размер на 26 158 024 лв. В сравнение с миналата година се отчита увеличение с 3 956х.лв.
 
                Разпределението на приходите към 31.12.2006г. е:
-         държавни        15 106 551 лв. 
-    местни             11 051 473 лв.
                
    В процеса на изпълнение на бюджета през изминалата година настъпиха промени в приходната и разходна част,а именно:
    1. 222 900 лв. от Изпълнителна агенция”Пътища”.
    2. 536 041 лв. от програми за осигуряване на заетост.
    3. 20 223 лв. за компенсиране на транспортните разходи на педагогическия персонал
    4. 20 258 лв. трансфер от ПУДООС за окончателно разплащане по последния етап от изграждането на промишлен колектор
    5. 150 000 лв. целева субсидия за „Долината на тракийските царе”
    6. 20 000 лв. целева субсидия за проектиране
    7. 133 777 лв. за безплатни закуски на учениците до 4 клас
    8. 50 000 лв. целева субсидия за съфинансиране по спечелен проект по „Красива България”
    9. 654 709 лв. субсидии за вътрешноградски превози,за превоз на ученици
   
                Уточненият план към 31.12.2006г.достигна сумата от 26 800 601лв.,в т.ч.:
- държавни дейности-                  15 832 240лв.
- местни дейности-                         10 968 361лв.
 
                   1.1. Собствени приходи
    Изпълнението на нетните местни приходи към 31.12.2006г достигна 8288х.лв.,което е 112,4 на сто спрямо плана.
 
1.1.1.                  Приходи от имуществени данъци
 
За отчетния период имуществените данъци в Община Казанлък      
са в размер на 2 016 214лв., което представлява изпълнение от 135,02% от планираните данъчни постъпления за годината и се разпределят както следва:
 
1.      Данък върху недвижимите имоти- 504 361 лв.,96%
2.      Данък върху превозните средства- 606 326 лв.,118,1 %
3.      Данък върху придобиване на имущество по дарения и възмезден начин- 851 363 лв.,210 %
4.      Други данъци- 54 162 лв.,108,3%
 
 
1.1.2.Неданъчните приходи
 
             Събраните неданъчни приходи по бюджета на Община Казанлък за 2006г. са в размер на 6 272 051лв., или 106,66% от планираните за 2006г.В сравнение със същия период на миналата година , са с 1 828х. лв. повече,както следва:
 
1.      Приходи и доходи от собственост – 757 842 лв.,87,8 на сто
2.      Общински такси- 3 038 841 лв.,107,5%
3.      Глоби,санкции и наказателни лихви- 193 742 лв.,69,1%
4.      Други неданъчни приходи- 66 751лв.
5.      Приходи от продажба на общинско имущество- 2 181 147 лв.,115%
6.      Помощи и дарения- 70 899 лв.
 
1.2. Взаимоотношения с централния бюджет
 
          
1. Обща допълваща субсидия за финансиране на делегираните от държавата дейности е в размер на 3 828 642 лв. или 94.23% от плана.
                  2. Обща изравнителна субсидия за финансиране на местните дейности е изпълнена на 100%
                  3.Целева субсидия за капиталови разходи е усвоена в размер на 99,97 на сто от годишния план.
                  4.Държавен трансфер на преотстъпени данъци по ЗОДФЛ в размер на 9 664 695 лв. или 100.00%               
 
 
1.3.Трансфери
 
    Постъпилите през 2006г. трансфери по бюджета на община Казанлък са в размер на 638 095лв.
 
            1.4. Временни безлихвени заеми
      Погасеният заем към ПУДООС е съгласно погасителния план и към 31.12.2006г. е в размер на 162 526 лв.,а по финансовия лизинг са изплатени 126 648лв.
 
                II   РАЗХОДИ:
 
            През настоящата година, касовият разход достигна 26 158 024 лв., което е с 3956х. лв. повече в сравнение с 2005г. Разходите за делегираните от държавата дейности достигнаха 15 106 551лв., което е 57,7 % от общите разходи. За финансиране на местните дейности са изразходвани 11 051 473 лв., което е 42,3% от общите разходи.
            За заплати, др. възнаграждения и плащания, и вноски към ДОО и ЗОК, за делегираните от държавата дейности и за местните дейности са изразходвани 11 706 216 лв., което е 44.7 % от общите разходи.
          Разходите за издръжка са 9 597 361 лв.,или 101.21% от плануваните за годината.Спрямо общите разходи заемат 36,6%. 
                       За субсидиране на организациите с нестопанска цел са преведени 525х. лв. което е със 122х.лв. повече от миналата година.
           За капиталови разходи са изразходвани със 3 516х.лв.,което представлява 88 на сто от плана.
            По фонд „Приватизация” през отчетния период са постъпили 203х.лв.,а са направени инвестиционни разходи за 574х.лв. благодарение на преходния остатък от 530х.лв. в началото на годината, наличността в края на отчетния период е 57 716лв..
            Просрочените вземания и задължения на ОБЩИНА КАЗАНЛЪК към 31.12.2006г възлизат съответно на 132 090лв. и 145 769лв. и са осчетоводени задбалансово по сметки 991 и 992.
    Просрочените задължения от 145х.лв. се разпределят така: 127х.лв. ва Целодневни детски градини и 18х.лв. в Театър „Л.Кабакчиев”
            Банковата наличност на общината към 31.12.2006г. е 911 164 лв.
          От всичко казано до тук се налагат няколко извода:
1.      Собствените приходи се изпълниха на 112,4%,което позволи разплащане на направените разходи в местните дейности.Нарастването спрямо 2005г. е 38,5 на сто,което в абсолютна сума се равнява на 2,3 млн.лева в повече.
2.      Уваличение на целевата субсидия с 336 100 лв. с което бяха извършени допълнителни ремонти в сферата на образованието и социализация в „Долината на тракийските царе”. За съжеление от предварително заложените 800х.лв. за инфраструктура в района на долината бяха отпуснати само 150х.лв.
3.      Можем да отбележим,че успешно приключи първи етап от газификацията на гр.Казанлък с прокарването на основните трасета на вътрешната газопреносна мрежа.
4.      От Централния бюджет бяха отпуснати над 2,5 млн. трансфери,които позволиха подобряване качеството на услугите в сферата на образование,здравеопазване,култура и социални дейности.
5.      Преизпълнението на собствените приходи беше предпоставка за материално стимулиране на всички работещи в бюджетната сфера в края на годината.
6.      Значително подобрение отбелязваме в реконструкцията на уличното осветление в цялата община.
7.      От собствени източници беше реализирана инвестиционна програма в размер на 3,5млн.лв.,което е едно отстъпление от 2005г. поради неизпълнението на очакваните приходи от приватизация и съдебен спор за терена до ж.п.гара.
8.      Всички функции на бюджетната сфера получиха допълнително финансиране спрямо 2005г.,с изключение на културата,поради по-малката сума целевата субсидия за капиталови разходи.
 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
КАПИТАЛОВИ РАЗХОДИ ОТ СОБСТВЕНИ И ВЪНШННИ ИЗТОЧНИЦИ
 
ИНВЕСТИЦИОННА ПРОГРАМА
            Инвестиционната програма за отчетния период характеризира извършената дейност за социално-икономическото развитие на Общината и развитието на материалната база в основните отрасли - образование, здравеопазване, социални дейности, култура, спорт, религия и техническа инфраструктура. В най-голяма степен тази програма се реализира с привличането на външни средства и спечелените от Общината конкурси по програми на Европейския съюз.
           За отчетния период 2006 г. за капиталови разходи са изразходвани общо 17 475 797лв., в това число привлечени и реализирани собствени и външни средства.
            Инвестиционната програма през този период е реализирана в създаване на модерна социална и техническа инфраструктура както следва:
 
 
 
 
 
 
 
 
Дейности                    
Средства лв
2006-план
Средства лв
2006-отчет
 
%
1.Инвестиционни дейности-техническа инфраструктура
 
1 714 000
 
2 102 438
 
122
2.Газификация
12 000 000
12 600 000
105
3.Осветление
462 000
401 089
87
4.Образование
248 000
382 847
154
5.Култура
112 000
589 895
525
6.Социални дейности
122 000
105 228
86
7.Здравеопазване
202 000
230 000
114
8.Спорт
70 000
144 655
205
9.Религия
20 000
196 654
980
10.Други
617 000
723 000
117
ВСИЧКО
15 567 000
17 475 797
112
Най-големи средства се вложиха за газификация, инфраструктура, социални дейности, здравеопазване, култура, образование.
По-значими обекти, които бяха започнати и реализирани през 2006г.:
            -Предгаров площад – 476 279лв
            -Детско автоградче – 99 963лв.
            -Комунална техника – 112 304лв.
            -Долината на тракийските царе – 150 000лв.
            -Пристройка към ОДЗ с.Овощник – 124 414г.
- Основен ремонт и реконструкция на ОАРИЛ и Инфекциозно отделение в МБАЛ – 230 000 лв.
- Информационен център – 70 000 лв.
- Основен ремонт спортна зала ”Севтополис”, бани и тоалетни – 104 4221лв.
            - Реконструкция ул.”Петьо Ганин”, ул.”Петко Войвода”, ул.”Цар Борис”- 194 800 лв.
            - Реконструкция на покрива на исторически музей “Искра” и картинна галерия – 150 000 лв.
            - Реконструкция на покрива на читалище “Искра” – 150 000 лв.
            - Основен ремонт и реконструкция на храм “Св.Пророк Илия” – 176 800 лв.
            - Жил.блок за отчуждени собственици на ”23 Пехотен шипченски полк” –1084 000 лв.
            - Реконструкция улично осветление – 401 089лв.
            - „Мини-игрище за многофункционално ползване” – 52 000 лв.
            - Реконструкция на Зеления мост – 44 857 лв.
            -Отводняване гробищен парк с.Крън – 19 854лв.
            - Текущ ремонт улични платна – 126 976лв.
            Община Казанлък спечели проект от Социално-инвестиционния фонд за реконструкция на Дом №2 на стойност 380 000 лв.
                                
            ИЗВОДИ:
1.      Привлечените средства по проекти с целево и външно финансиране от програми, фондове, министерства и областна администрация устойчиво нарастват и са основен източник на финансиране. Най-големи инвестиции се влагат в газификацията – икономически и социален обект със стратегическо значение.
2.      Осигури се рязко нарастване на инвестициите в областта на всички дейности на общината: здравеопазване, култура и образование, спорт и туризъм, инфраструктура, озеленяване, улично осветление.
3.      Влагането на значителни финансови ресурси дава възможност за повишаване благосъстоянието на населението на общината.
4.      Значително се подобри финансирането на кметствата.
5.      За първи път през 2004 – 2006 г. са вложени средства в основни ремонти на религиозни храмове (Храм „Св. Пророк Илия” гр. Казанлък, Джамията в гр. Казанлък, храма в с. Ясеново);
6.      Отношението на бизнеса към общинските проекти е много положително. Бяха реализирани съвместно два проекта: „Цветовете на Казанлък” и ремонт на Зеления мост на р. Стара река.
7.      Независимо от резултатите, недостатъчно бяха средствата, вложени за асфалтиране на пътища, за благоустрояване на кметствата, за подобряване инфраструктурата на кварталите
           
Бъдещото развитие на Казанлък определено ще бъде бързо и динамично.Общината ще бъде по-хубаво място за живеене и бизнес. Казанлък ще бъде културен и благоустроен град, което определено е от значение за всеки, който би пожелал да живее и работи тук.
   
Проекта за решение е изцяло съобразен с изискванията на чл.25, ал.1 от Закона за общинските бюджети.
 
    Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1,т.6 от ЗМСМА и чл. 25, ал.1 от Закона за общинските бюджети,
  
Р Е Ш И:
 
1.Приема отчета за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните сметки и фондове на Община Казанлък към 31.12.2006г., съгласно приложения с № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 .
2. Приема отчета за инвестиционната програма към 31.12.2006 г.,съгласно Приложение № 13
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен  съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 34 общински съветници, от които "за" - 31.
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/