РЕШЕНИЕ № 626
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол № 51

ОТНОСНО: вх. № ОС-100/08.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за проект за бюджет и инвестиционна програма на Община Казанлък за 2007 г.


            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА; чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети и чл. 96, ал. 3, 4 и 5 от Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,
  
Р Е Ш И:
 
 
1. Приема проекта за бюджет 2007 г. на първо четене.
2. Приема срок за писмени предложения до 08.03.2007 г.
3. Определя срок за вносителя до 14.03.2007 г. да внесе материалите.
4. Определя сесия за приемане на бюджет 2007 г. - 22.03.2007 г.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен  съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/