РЕШЕНИЕ № 627
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол № 51

ОТНОСНО: вх. № ОС-112/ 12.02.2007 г. - Придружително писмо от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване с доклад за направените констатации от Комисията по здравеопазване по материали от проведената ревизия на "МСЦ Поликлиника - Казанлък". ЕООД.


         Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 9 и т. 23 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
      Отлага разглеждането на вх. № ОС-112/ 12.02.2007 г. - Придружително писмо от Петко Петличков, председател на ПК по здравеопазване с доклад за направените констатации от Комисията по здравеопазване по материали от проведената ревизия на "МСЦ Поликлиника - Казанлък". ЕООД за заседанието на Общинския съвет, насрочено за 12.04.2007 г.
           
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които "за" - 15.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/