РЕШЕНИЕ № 628
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 01.03.2007 г., Протокол № 51

ОТНОСНО: вх. № ОС-079/ 31.01.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с изпълнение на проект "СЕЙН" в Община Казанлък през 2007 г.


Проект “Социални услуги в замяна на нови работни места”/СЕЙН/,се изпълнява на територията на община Казанлък от втората половина на 2004 година. Проектът създава заетост на 63 социални асистенти, които се грижат за над 160 човека в неравностойно положение.
            С подписания Меморандум през 2006 година, Община Казанлък се задължава да участва с финансови средства. Това са средства за дължимите вноски за сметка на работодателя за фондовете на ДОО и за фонд ”Гарантирани вземания на работниците и служителите”, паричните обезщетения по чл.40, ал.4 от Кодекса за социално осигуряване и задължителните плащания, произтичащи от разпоредбите на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, материалните разходи за обезпечаване на работата на наетите лица на целево разкритите работни места.
Услугата “Социален асистент” през 2007 година запазва бройката от 63 асистенти. Приносът на общината възлиза средно 60 лв. месечно или 720 лв. годишно за един асистент. Община Казанлък ще участва финансово с 45 360 лв.
Ангажимента на общината към финансирането на услугата “Социален асистент” ще бъде разписан в договор между общината и доставчика на услугата.
            Доставчик на услугата “Социален асистент” в Община Казанлък е фондация “Надежда 2003”. Останалата част от средствата за трудови възнаграждения, платен годишен отпуск и допълнителните възнаграждения за прослужено време се осигуряват от “СЕЙН”. От потребителските такси се осигуряват средства за административните разходи по доставка на услугата.
Работата по проект “СЕЙН” през изминалите години показва необходимостта от социалната услуга ”Социален асистент” в нашата община. Полаганите грижи към самотните възрастни, болни, инвалиди е част от социалната политика на общината.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 и т. 23 от ЗМСМА,
 
 
 
Р Е Ш И:
 
  
 
            1. Община Казанлък подкрепя реализирането на Проект”Социални услуги в замяна на нови работни места” през 2007 година
            2. Приема финансовото участие на общината през 2007 година да бъде в размер на 45 360 лв.
           
           
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които "за" - 25.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:              
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/