РЕШЕНИЕ № 629
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

(отм. С Решение № 012/31.01.2008 г. на ОбС)

ОТНОСНО: Предложение на Постоянната комисия по култура, информационни средства и вероизповедания, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
            Предлага на министъра на културата да издаде съответните разпоредби, като бъдат направени следните промени във финансирането на културните институти в община Казанлък:
            1. Считано от 01.01.2008 г. да бъде спряно финансирането като държавна дейност на Общински исторически музей "Искра", поради преминаването му на финансиране от община Казанлък.
            2. Считано от 01.01.2008 г. финансирането на Общински театър "Любомир Кабакчиев" да стане държавна дейност.
            3. Възлага на кмета на община Казанлък и на председателя на ОбС да извършат необходимите действия за реализирането на това решение.
 
Адресат на акта: Министър на културата.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
           
            Участвали в гласуването 37 общински съветници, от които "за" – 35.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/