РЕШЕНИЕ № 630
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: Предложение на Васил Кърпачев – общински съветник, изразено по доклад на кмета на общината с проект за бюджет и Инвестиционна програма на община Казанлък за 2007 г. при първо четене.


Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
            І . Поставяне на светофари:
1. На кръстовището на бул. "Ал. Батенберг" и бул. "Никола Петков;
2. На кръстовището на бул. "Ал. Батенберг и ул. "Кирил и Методий" – ляв завой по посока от центъра към ул. "Кирил и Методий";
ІІ. Монтиране на звукова сигнализация на светофарните уредби /където е възможно/.
ІІІ. Да се направят необходимите постъпки пред министъра на вътрешните работи за увеличаване на личния състав на полицията.
 
 
Адресат на акта: Кмета на община Казанлък.
                                     Министъра на вътрешните работи.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
           
            Участвали в гласуването 35 общински съветници, от които "за" – 35.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/