РЕШЕНИЕ № 633
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

 ОТНОСНО: Приемане на бюджет на Община Казанлък и Инвестиционна програма за 2007г.


Внесеният за обсъждане и приемане проект за бюджет на Община Казанлък за 2007 г. е първият евробюджет.
            Общинският бюджет през настоящата година трябва да създаде стабилна и в същото време достатъчно гъвкава и адаптивна финансова рамка,позволяваща да се привличат и акумулират значителни ресурси в подкрепа на общинските приоритети и инициативи.
            С неговото приемане и изпълнение се поставят няколко основни цели, а именно:
1. Създаването на условия за стабилно икономическо развитие на общината чрез стратегически проекти за:
·        Втори етап на газификация;
·        културен туризъм - „Долината на тракийските царе - Севтополис”;
·        ремонт на пътна инфраструктура;
·         завършване реконструкцията на улично осветление на града и кметствата;
·        оформяне на главните пешеходни зони: ул. ”Скобелев”, пл. „Видин Даскалов”, парк „Розариум”; пешеходна зона пл. „Европа”, пл. ”Севтополис”;
2. Разширяване процеса на децентрализация в сферите образование, култура и социални дейности, кметства.
 
3. Опазване на околната среда: проект за Претоварна станция на депото за битови отпадъци чрез МОСВ, изграждане на канализационна мрежа в кв. ”Хр. Ботев” и по кметства.
 
4. Разширяване участието на общината в проектите за финансиране от правителствени и други програми и привличането на средства от структурните фондове на ЕС: участие с няколко проекта в МРРБ, вкл. по енергийна ефективност за 2 училища, мемориален комплекс в чест на членството на България в ЕС.
 
5. Създаване на условия за спорт и развлечение на младите хора: изграждане на скейт борд площадка, 3 детски площадки, стимулиране на даровити ученици, ВУЗ.
 
6. Социална насоченост на бюджета: основен ремонт на ДВД № 2, подобряване на материалната база в клубовете на пенсионера,предметно стимулиране семействата на новородените деца, увеличение на заплатите в някои сфери над предвиденото с Постановление на МС, намаление на промила за такса битови отпадъци, дофинансиране на 50 бр. педагогически персонал в училищата.
 
7. Повишаване качеството на предоставяните публични услуги за населението на общината.
 
8. Разширяване на публично-частното партньорство.
 
 
1. НОРМАТИВНА СРЕДА ЗА ПЪРВИЯ ЕВРОПЕЙСКИ БЮДЖЕТ
 
            През 2007 г. съставянето и изпълнението на общинския бюджет е съпроводен и с промени в нормативната база.
            Най-важните нормативни промени произтичат от изпълнението на Програмата за децентрализация, от новите регламенти и параметри на Закона за държавния бюджет за 2007 г. и ЗМДТ, както и от възложените нови законови ангажименти в областта на защита при бедствия, социалните услуги, архитектурна достъпност,контрола и одита в общините.
 
1.1. Закон за държавния бюджет на РБ за 2007г. (Обн., ДВ, бр. 108 от 29.12.2006 г.)
 
1.1.1. Обща допълваща субсидия
 
Ø      Съгласно разпоредбата на чл.10, ал. 2 общата допълваща субсидия на общините е определена в размер 90 на сто от определените им суми по чл.10, ал.1. Останалите десет на сто се предоставят само в случай,че не се влошава дефицита по текущата сметка на платежния баланс спрямо предходната година до постигане на положително салдо по консолидираната фискална програма не по-малко от 2 на сто от Брутния вътрешен продукт,т.е. няма да се изисква очаквано преизпълнение на годишния размер само на данъците,а на преизпълнение на прогнозата от всички приходи по Консолидираната фискална програма с 2 на сто;
За община Казанлък това означава,че съществува вероятност да не получи такава субсидия в размер на 418х.лв.,което е в противоречие с чл.11,ал.2 и ще затрудни финансирането на делегираните държавни дейности.
 
1.1.2. Инвестиционни трансфери
 
Ø      С Бюджет 2007г. стартира частично изпълнението на мярка 1 „Консолидиране на инвестиционните трансфери от министерствата за общините с цел ефективно използване на заделените ресурси за общинска инфраструктура” от приоритет 3 на Програмата за финансова децентрализация,основно за средства за общинската пътна мрежа;
 
Ø      Запазва се възможността при преизпълнение на приходите ,до 31 август 2007г.Министерският съвет да осигури допълнително 16 млн. лв. за целеви субсидии за капиталови разходи.Измененият подход за разпределение на тези средства осигурява достъп само за общини,които получават изравнителна субсидия;
 
            1.1.3. Допълнително предоставяне на средства
 
В централния републикански бюджет има предвидени средства за:
·        Подпомагане на общини в тежко финансово състояние,при условия и ред определени от Министерски съвет,съгласувано с НСОРБ – 10 млн. лв. (§ 33, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г.);
·        Осигуряване на ДДС по проекти на САПАРД-22 млн. лв.;(§ 34, ал. 3 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г.);
·        Средства в размер на 9 млн. лв. за съфинансиране от общините на конкретни проекти по СИФ,програма „Красива България” и други програми и 1 млн. лв. за инвестиционни проекти,изпълнявани от две и повече общини (§ 48 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 г.);
 
             1.1.4. Други промени
 
Ø      По предложение на НСОРБ,с § 31,ал.2 от ПЗР размерът на годишното компенсирано преизпълнение на приходите от ДОД се изтегля към 30 юни и 30 ноември;
 
Ø      Въвеждат се единни разходни стандарти за едно дете и един ученик (§ 66);
 
Ø      С Решение на общинския съвет след 30 юни могат да се прехвърлят средства от един вид разходи в друг вид разходи в съответната делегирана от държавата дейност,без да се увеличава средната месечна брутна работна заплата,утвърдена от отрасловото министерство (§ 32 от ПЗР на ЗДБРБ);
 
1.2. Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси ( ДВ, бр. 105/2006 г), и
Данъчно-осигурителен процесуален кодекс (ДВ, бр. 105/2006 г.)
 
По-важните промени могат да се групират,както следва:
1.2.1. С първата група промените са насочени към прецизиране на някои законови разпоредби,а именно:
 
Ø      Допълнение в чл. 4 се налага,тъй като в закона до сега няма изрична уредба за обжалване на актовете,които се издават при установяване, обезпечаване и събиране на местните данъци;
Ø      Създават се в чл. 9 "а" нови ал. 4 и 5, с които се предлага на общинския съвет да бъде компетентен орган за отсрочване и разсрочване на задължения за местни такси над 30 000 лв. или за срок по-голям от една година от издаването на разрешението (§ 2);
Ø      Промяната в ал. 1 на чл. 9 "б" се налага поради това,че с влизането в сила ДОПК местните такси са определени като публични общински вземания (§ 3);
Ø      Създава се нов чл. 115 в раздел „Такси за административни услуги”. В този раздел са предвидени такси за издаване на удостоверения, когато това е предвидено в закон и за заверка на документи, във връзка с администрирането на местните данъци (§ 11);
 
1.3. Закон за устройство на територията (изм.ДВ, бр. 76 от 2006 г.)
 
    С влезлите в сила от 01.01.2007г. изменения и допълнения в ЗУТ се направиха промени,съгласно които органите на местната власт трябва да осигурят:
<    Контрола на строителните продукти (чл. 169 "б", ал. 2)
<    Съставянето на техническия паспорт на строежа (чл.176 "а", ал. 5)
       Тези промени изискват допълнителни ресурси.
 
1.4. Решение на МС № 926 от 29.12.2006 г. за разделение на дейностите и за определяне на стандартите за делегираните държавни дейности за 20007 г.
 
    За съжаление размерът на стандартите за 2007 г. остава на равнището на 2006 г., защото предвиденият ръст отразява само заложеното увеличение на трудовите възнаграждения.
 
    Проектът за бюджет е разработен съгласно разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., ПМС № 20/02.02.2007 г. за неговото изпълнение и Указания на Министерство на финансите, изпратени с писмо № ФО-2 от 12.02.2007 г.
   
 
    1. ПРИХОДИ
 
Приходната част на общинския бюджет е разработена в съответствие с действащата нормативна уредба през 2007г.
 
1.1. Държавни трансфери
 
1.1.1.Преотстъпени държавни приходи
    За 2007 г. преотстъпен приход е данъка по ЗОДФЛ, който се предоставя под формата на държавен трансфер.Използва се за покриване на разходите за делегираните от държавата дейности, определени с РМС № 926 от 29.12. 2006 г. Размерът е определен с чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г.
    Голяма част от промените в областта на държавните трансфери са свързани с прилагане на Програмата за децентрализация (приета през юни 2006 г.)
    В изпълнение на мярката за консолидиране на инвестиционните трансфери на правителството, бюджетните взаимоотношения съдържат два нови трансфера:за зимно поддържане и снегопочистване и за изграждане и за основен ремонт на общински пътища. Първият е отделен елемент на трансферите за местни дейности, а вторият - от целевата субсидия за капиталови разходи.
 
      1.1.2. Субсидии
     Както и през 2006 г. за финансиране на делегираните от държавата дейности от държавния бюджет като трансфер в общинския бюджет постъпват и средства под формата на обща допълваща субсидия, която се определя в ЗДБРБ за 2006 г.
      За осигуряване на минимално равнище на местните услуги на общината се предоставя като трансфер обща изравнителна субсидия, която съгласно чл. 2, ал. 2 на ПМС № 20/02.02.2007 г. се предоставя на общините до 31 януари в размер 70 на сто и до 31 юли - останалите 30 на сто.
     Изравнителната субсидия се разпределя по нов начин, съчетаващ достигнатия приходен потенциал с разходните потребности на общините.
            Трансферът за компенсиране на приходите от отменения пътен данък се предоставя до 31 март в размер на 40 на сто, 30 юни в размер на 30 на сто и до 30 септември – останалите 30 на сто.
С чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 г. е определен и размерът на целевата субсидия за капиталови разходи - 469 900 лв.
При възлагане на допълнителни финансови ангажименти на общините
вследствие промяна на нормативни актове, министърът на финансите извършва промени в бюджетите на общините.С получените като трансфер средства служебно (без решение на ОбС) се завишава бюджета по приходна и разходна част.
 
1.1.3. Други трансфери.
     От централния бюджет ще се предоставят допълнително средства на
база фактически извършени разходи и представена в МФ заявка за изплатени разходи за:
-         присъдени издръжки;
-         пътни за медицински прегледи на донаборници;
-         средства за медицински прегледи на донаборници;
-         медикаменти на ветераните и военноинвалидите;
             През 2007 г. в Централния бюджет за делегираните държавни дейности са предвидени също така и средства за:
-         превоз на правоимащи болни (с бъбречна трансплантация, байпас, вирусоносители на СПИН и др.);
-         превоз на учители (компенсиране на част от разходите по ред определен от министъра на финансите);
-         масова физкултура и спорт ( по 1лв. на дете от детско заведение и 1,50 лв. на ученик, на база представени проекти);
-         допълнителни плащания на персонала във функция “Образование” по Наредба № 3 на МОН. Те ще се превеждат допълнително като обща допълваща субсидия за утвърдената от МОН численост на персонала;
-         като трансфер през 2007 г. ще постъпват в приход на общинския бюджет средствата за работни заплати и осигурителни плащания по “Програмата от социални помощи към заетост” на база одобрени проекти.Тези трансфери не се планират в бюджета на общината;
 
1.1.4. Субвенции
 
    През 2007 г. ще продължи практиката от Централния бюджет да се отпускат на общините и други видове трансфери, а именно:
 
' за разлика в цените на жилища;
' за покриване на ДДС за общински проекти по програма САПАРД;
' субсидии за вътрешноградски и междуселищни превози;
' компенсации за безплатен превоз на ученици до 16г.;
' компенсации за безплатни или по намалени цени пътувания;
   
1.2.Общински приходи
 
Прогнозата за плана на общинските приходи е направена след задълбочен анализ на тяхното изпълнение през последните 3 години, като е използван методът на тенденциите и експертната оценка. Наблюдава се трайна тенденция изразяваща се в тяхното увеличение, като за миналата година от имуществени данъци и неданъчни приходи са постъпили 2 316 х. лв. в повече. (виж Приложение 2).
Тук са включени приходите от имуществени данъци,приходи и доходи
от общинско имущество,общински такси,други неданъчни приходи,приходи от продажба на общинско имущество,глоби,санкции и наказателни лихви. Очакваните постъпления от местни данъци и такси е на равнището от изпълнението от 2006 г.  като цяло.
Във връзка с промените на данъчните оценки се очакват повече приходи в сравнение с 2006 г. от данък върху превозните средства и данък върху недвижимите имоти.
С приетата промяна в промила за ТБО за гр.Казанлък приходите ще паднат с около 400 х. лв. в сравнение с миналата година.
В приходната част се планират разходите за ДДС от стопанската дейност на общината, 2% върху приходите от същата, задълженията по временния безлихвен заем към ПУДООС, финансов лизинг и съфинансирането по спечелени проекти със знак „минус” (виж Приложение № 1).
Приходната част на бюджета спрямо първоначалния бюджет за 2006 г. е завишена с 2 426 х. лв., в т.ч.: за делегирани държавни дейности – 1069 х.лв. и за местни дейности – 1357 х. лв.
 
 
 
 
 
 
2. РАЗХОДИ
 
2.1. Разходи за делегираните от държавата дейности
 
    Проектът за бюджет в частта за делегираните държавни дейности е съобразен с чл. 11, ал. 1 на ЗДБРБ за 2007 г., т.е., бюджетните кредити за тях не могат да бъдат по-ниски от предвидените в закона.
    Със Закона за държавният бюджет (чл.11, ал.2) за съжаление отново се ограничават правомощията на Общинския съвет, по чл. 9 от Закона за общинските бюджети (ЗОБ), за определяне на бюджетните кредити за финансиране на делегираните от държавни дейности.
            Министърът на финансите, по предложение на министъра на образованието и науката, на здравеопазването, на труда и социалната политика и на културата, извършва компенсирани промени в резултат на настъпили промени от преструктуриране на делегираните от държавата дейности. Промените се извършват служебно, без да е необходимо решение на Общинския съвет.
   Разходите за делегираните от държавата дейности се финансират с преотстъпен данък по ЗОДФЛ, обща допълваща субсидия, част от целевата субсидия за капиталови разходи и преходен остатък.
    Трансферите от преотстъпения данък и обща допълваща субсидия се разходват за:
-         100 % заплати и осигурителни плащания за 12 месеца. Средствата са определени на база на средната месечна брутна работна заплата достигната към 31.12.2006 г., увеличена с 10 % от 1 юли 2007 г. и числеността на персонала, която е съгласувана с Министерство на културата, Министерство на здравеопазването, МТСП и МФ.Съгласно т. 8 на РМС № 926, кметът на общината определя числеността на персонала в делегираните държавни дейности по образование, в рамките на средствата.
-          
Необходимите средства за ръста на работните заплати и осигурителните вноски за делегираните от държавата дейности са включени в стойностните показатели от Приложение № 7 към чл. 11, ал. 3 от ЗДБРБ за 2007 г., като изменението на средните месечни брутни работни заплати се извършва на основата на нормативен акт.
 
-   100 % издръжка по стандартите,в които са включени разходи за едно дете и един ученик СБКО, поевтиняване на храната за ученическо столово хранене, текущи ремонти, средства материали, горива, ел. енергия, ТЕЦ, Ви К, външни услуги и др.;
    Субсидирани дейности - това са читалищата на територията на Община Казанлък – 22 бр. Субсидираната численост е увеличена с 2 бр.
     Текущата издръжка се планира по разходни параграфи и подпараграфи съгласно ЕБК в рамките на стандарта с възможност за допълване на средствата като дофинансиране за сметка на преходния остатък или от собствени приходи.
    Разпределението на разходите за делегираните от държавата дейности е показано в таблицата на Приложение №3.
     Спрямо първоначално приетият бюджет за 2006 г. в проекта има заложени близо 1 069 х. лв. повече бюджетни кредити за делегираните държавни дейности.
Не са предвидени бюджетни кредити за фактически извършени разходи от общината,които ще се възстановяват по заявка от Централния бюджет.
 
2.2. Разходи за местни дейности
 
    С приходите от имуществени данъци и неданъчни приходи се покриват разходите в местните дейности. Друг източник са общата изравнителна субсидия, компенсирания трансфер за отменения пътен данък и преходния остатък в края на отчетния период.
Тук са планирани разходи за работни заплати и осигурителни плащания за ОбС, Домашен социален патронаж, физкултура и спорт и всички културни институти. Предвидени са разходи за издръжка на общинска администрация и мероприятия към нея, ОбС, общинска полиция, Целодневни детски градини, Други дейности за децата, Детски ясли, детска млечна кухня, домашен социален патронаж, спортен календар и подпомагане дейността на спортните клубове и културните институти. (Приложение № 4)
    За сметка на местните приходи и преходен остатък е предвидено дофинансиране в размер на 432 366 лв., в т.ч.: 16879 лв. за декемврийски заплати по програмата от социални помощи към заетост; 150 000 лв. за 50 бр. педагогически персонал за маломерни паралелки и слети класове; 20 651 лв. за 6 бр. в Детски ясли; 8 261 лв. за 2 бр. в училищно здравеопазване; 3454 лв. за 0,5 бр. в общинска администрация и 250 000 лв. за дейността на ИМ” Искра”, който ще прилага системата на “делегиран бюджет”, т.е. неговите собствени приходи няма да се изземват в приход на общинския бюджет.
 
2.3. Капиталови разходи
 
    Финансирането на капиталовите разходи са извършва от няколко източника,а именно:
  • местни данъци;
  • такси;
  • неданъчни приходи;
  • приходи от приватизация на общинска собственост;
  • трансфери за местни дейности;
  • целеви трансфери от републиканския бюджет за капиталови разходи;
 
Основните моменти при планирането на капиталовите разходи са следните:
Ø      Целевата субсидия за капиталови разходи се разпределя по решение на Общинския съвет за делегираните държавни и местни дейности.;
Ø      Съгласувано с МФ се допуска извършването на вътрешни компенсирани промени в поименния списък след 30 юни 2007 г.
Ø      Средствата от целевата субсидия се предоставят ежемесечно в размер на 1/12 от определения размер със ЗДБРБ за 2007 г.;
Ø      Целевата субсидия не се трансформира в обща,неусвоените средства остават като преходен остатък за следващата година и се ползва за същите цели;
Ø      В ЗДБРБ за 2007 г. съществува допълнителен източник за целева капиталова субсидия през втората половина на годината, при условие, че заложените приходи бъдат преизпълнени;
Ø      Постъпленията от продажба на общински жилища и терени и сумите от отстъпено право на строеж върху общинска земя се използват за изграждане на жилища за обезщетение на отчуждени собственици;
Представената на Вашето внимание инвестиционна програма за 2007 г. е в размер на около 4,1 млн. лева и е с 1,1 млн. лв. в повече от първоначално приетата програма за 2006 г.
   Източниците за финансиране са следните:целева субсидия - 469 900 лв., приходи от приватизация - 1,1 млн. лв. и собствени бюджетни средства - 2,53 млн. лв.
    От целевата субсидия са предвидени 259 900 лв. за основни ремонти в системата на образованието, 210 000 лв. за реконструкция на площад „В. Даскалов”.
    С приходите от приватизация в размер на 1 107 338 лв. е предвидено финансирането на 30 обекта, от които 9 бр. преходни от 2006 г. От фонд „Приватизация” ще се финансират основни ремонти на стойност 500 х. лв. в сферата на образованието. Предвидени са 100 х. лв. за доставка на лампи за улично осветление.
    От този приходоизточник са заделени 68 х. лв. по кметства. Предвидени са средства за ремонт на читалищата в размер на 14 460 лв. Заделени са 100 х.лв. за реконструкция на ритуална зала в Младежки дом. Планирани са 15 х. лв. за изграждане на 3 бр. детски площадки.
    Над 50 обекта ще се финансират със собствени бюджетни средства в размер на 2,53 млн. лв., в т.ч. 24 бр. преходни от миналата година. Обектите по кметства, финансирани от собствени бюджетни средства са на стойност 249 х. лв. Над 500 х. лв. са планирани за рехабилитация и изкърпване на улични платна в общината. За обекти в образованието средствата са в размер на 98 х. лв.
    От собствени бюджетни средства е предвидено благоустрояване на кв. ”Изток” и кв. ”В. Левски” в размер на 160 х. лв. В проекта са предвидени 15 х. лв. за канализация в ромски квартал. За реконструкцията на ул. ”Скобелев” и пл. ”В.Даскалов са заложени 240 х. лв. Предвидени са средства за изграждане на мемориален комплекс за 50 х. лв. в чест на пълноправното членство на Република България в ЕС. За реконструкция на уличното осветление и доставка на осветителни тела са планирани 300 х. лв. Капиталовият трансфер за "МБАЛ – Казанлък" ЕООД е на стойност 300 х. лв.
Община Казанлък е заделила 200 х. лв. за съфинансиране по програма “Красива България” и по СИФ.
 
 
            Предвидено е закупуване на 1 лек автомобили за 20 х. лв. за нуждите на пътна полиция - КАТ Казанлък. Средствата за проектиране са в размер на 90 х. лв.
 
           
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 6 и чл. 52, ал. 1 от ЗМСМА, чл. 11, ал. 7 и чл. 12 от Закона за общинските бюджети, разпоредбите на ЗДБРБ за 2007 г., както и ПМС № 20 от 2 февруари 2007 г.,
 
  
Р Е Ш И:
 
1. Приема бюджета на община Казанлък по прихода в размер на 23 977 655лв., съгласно Приложение 1и 2
В т.ч.
1.1. приходи с държавен характер - 12 870 379лв.
1.1.1. трансфер на преотстъпен данък по ЗОДФЛ съгл. чл. 10, ал. 1 от ЗДБРБ за 2007 година – 8 492 867 лв.
1.1.2. обща допълваща субсидия от РБ - 4 180 733 лв.
1.1.3. част от целевата субсидия за капиталови разходи за държавни дейности - 179 900лв.
1.1.4. преходен остатък - 16 879 лв.
1.1.5. Приема тримесечното разпределение на държавните трансфери, съгласно Приложение № 5
1.2. приходи с общински характер     -      11 107 276 лв.
в т.ч.
1.2.1. данъчни приходи                       -       2 006 000 лв.
1.2.2. неданъчни приходи                   -       6 283 211 лв.
1.2.3. обща изравнителна субсидия  -        1 273 400 лв.,
            1.2.4. целева субсидия за капиталови разходи за финансиране на общинските дейности – 475 400 лв.
1.2.5. преходен остатък                      -         896 520 лв.
1.2.6. трансфер за отменения пътен данък-575 000 лв.
2. Приема разходната част на бюджета в размер на 23 977 655 лв., съгласно Приложения с №№ 3 и 4
В.т.ч.:
            Държавни дейности                             - 12 870 379 лв.
            Общински дейности                            - 11 107 276 лв.
В т.ч.: 449 245лв. за дофинансиране на делегирани държавни дейности;
2.1. Разпределена по функции и групи разходи, съгласно Приложения с №№ 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11.
2.2. Приема Инвестиционна програма на община Казанлък,съгласно Приложение № 13 и Приватизационна програма,съгласно Приложение 18.
2.3. Капиталовите разходи от собствени бюджетни средства да бъдат разпределени по функции и дейности,съгласно Единната бюджетна класификация.
3. Приема план-сметка на извънбюджетни фондове и сметки, в съответствие с Приложение № 10 от параграф 38 от ПЗР на ЗДБРБ за 2007 година., съгласно Приложение № 12
4. Приема следните лимити за разходи:
            4.1. Социално-битови разходи на персонала, определени в размер на 3 на сто на база начислени средства за работна заплата, съгласно чл.26, ал.2 от ПМС № 20/02.02.2007година.;
            4.2. Лимит за представителни разходи:
 - Кмет на община в размер на – 24 000 лв.
 - Председател на Общински съвет в размер на – 12 000 лв.
            4.3. На основание чл.53,ал.1 т.2 от ПМС № 20/02.02.2007 година, размер на поевтиняване на храната
-  за закуска – 0.15 лв.
-  за обяд     – 0.40 лв.
4.4. На основание чл.53,ал. 3 от ПМС № 20/02.02.2007 година размер на режийни разноски
- за закуска- 0,20 лв.
- за обяд-      0,40 лв.
              4.5 Определя дневен стойностен оклад в ЦДГ и Детски ясли в размер
на 1.50 лв.
5. Приема разчет за целеви разходи
             5.1. Разходи за подпомагане Клубовете на пенсионера в размер ма 21 420 лв.
5.2. Членски внос за участие в неправителствени организации /НСОРБ и РАО “ТРАКИЯ”/ - 14 400 лв.
5.3. Разходи за помощи за погребения на основание чл.32, ал. 1, 2, 3
ПМС № 20/02.02.2007 година., за следните категории лица, починали и погребани на територията на община Казанлък.
5.3.1. Самотни лица без доходи /без близки и роднини/;
5.3.2. Безпризорни лица;
5.3.3 Лица, настанени в заведения за социални услуги, без доходи и
роднини;
5.3.4. Лица, регистрирани в общинските служби за социално
подпомагане без близки и роднини;
5.4. Разходи за помощи по т.5.3 в размер на 80 лева без ДДС за
следните услуги:
-          Некролог 5 броя                               3 лв.
-          Ковчег и надгробен знак                27 лв.
-          Превоз на покойника                      10 лв.
-          Изкопаване и заравяне на гроб      40 лв.
5.5. Помощи по решение на Общинския съвет в размер на 12 000лв.,
в т.ч.        
5.5.1. стипендия на детето на загиналия офицерски кандидат Иван
Инджов. в размер на 960 лв.
5.5.2. сума в размер на 11 040 лв. по следните критерии
- за лечение на служители от бюджетната сфера в особено тежко здравословно   състояние в размер до 200 лв.
- еднократна помощ в случаите когато НЗОК не поема пълния размер на операцията,скъпоструващи изследвания или пълния размер на медикаментозното лечение,в размер до 400 лв.
- еднократна помощ при особено тежки или извънредни ситуации в размер до 400 лв.;
6. Упълномощава кмета на общината да утвърди поименен списък на лицата по чл. 31, ал.1, т.2 от ПМС № 20/02.02.2007 година, имащи право на транспортни разходи и размера на средствата в рамките на 100 % от действителните разходи за ж.п. транспорт и 90 % за автомобилен транспорт.
7. Утвърждава разходи за Културен календар на Община Казанлък през 2007 година, в размер на 119 500 лв.,
в т.ч.: 5 000 лв. за кръгли и юбилейни годишнини, Приложение № 17. Средствата са предвидени в бюджета на „Други дейности по културата”,
Приложение № 23.
8. Утвърждава разходи за Младежка информационна програма Дискусионен клуб “Знание” – 900 лв.
8.1. Утвърждава разходи за национална седмица за младежка активност,за млади хора с увреждания на Бузлуджа-3000лв.
8.2. Утвърждава разходи за „Базар на свободното време”, м. април 2007 г. -1000 лв.
9. Утвърждава разходи за ученически спортен календар в размер на 49100 лв., съгласно Приложение № 20
10. Определя разходи в размер на 120 000 лв. за подпомагане дейността на спортните клубове.
10.1. Упълномощава кмета на общината със своя заповед да определи Постоянната комисия по образование, младежки дейности, спорт и туризъм като комисия, която да разпредели средствата по клубове и конкретизира разходите.
11. Утвърждава разходи за спортни прояви с национално значение в размер на 20 000 лв.,
в т.ч.:
11.1. Петдесет и седмата Международна колоездачна обиколка на България -15 000 лв.;
11.2. Автомобилно рали  “Шипка” – 5000 лв.;
12. Утвърждава средства за туристическа дейност - 40 000 лв., като средствата ще се изразходват след предварително утвърдена от Кмета на общината план-сметка за разходите по всяка една проява.
13. Утвърждава разходи за кметствата – 246 100 лв., съгласно Приложение № 14
13.1. В рамките на утвърдените по т. 13 средства са разчетени по 1000 лева за Празник на селото и по 300 лв. за канцеларски материали за всяко кметство по отделно. Средствата се разходват на база план-сметка.
14. Утвърждава разходи за снегопочистване през 2007 година в размера на 31,8 хил. лв.
15. Всички приходи от туристически такси да се разходват съгласно чл. 93, ал. от ЗМДТ
16. Приходите от екологични такси се разходват за екологични дейности.
17. Утвърждава разходи за съфинансиране по проект „Социални услуги в замяна на нови работни места” (СЕЙН) в размер на 45 630 лв., съгласно Решение на Общински съвет - Казанлък № 628/01.03.2007 г.
18. Утвърждава разходи за съфинансиране на проект по фонд „Красива България” в размер на 100 000 лв.
19. Утвърждава разходи за Социален календар на стойност 2 900 лв., Приложение № 22.
20. Разходи по услуги по събиране, извозване и обезвреждане на битовите отпадъци и поддръжане чистотата на териториите за обществено ползване се извършват до размера на постъпленията от “Такса битови отпадъци” по приходната сметка на общината по одобрена план-сметка, приета с Решение № 598/30.01.2007г.
21. Предоставя право на делегиран бюджет на Общински театър “Л.Кабакчиев”, съгласно Приложение № 15 в размер на 322 581 лв.,
в т.ч.:
субсидия от общински бюджет – 260 581 лв.
и собствени приходи 62 000 лв.
22. Предоставя право на делегиран бюджет на ИМ ”Искра”, съгласно Приложение №16 в размер на 422 317 лв.,
в т.ч.:
държавен трансфер - 172 317 лв.
и собствени приходи - 250 000 лв.
23. Предоставя право на делегиран бюджет. на общинска библиотека „Искра”, съгласно Приложение № 24 в размер на 157 700 лв. ,
в т.ч.:
субсидия от общинския бюджет 151 707лв
и 6 000лв.собствени приходи.
24. Предоставя право на делегиран бюджет. на общински ЛХМ”Чудомир”, съгласно Приложение № 25 в размер на 50 331 лв.,
в т.ч.: субсидия от общинския бюджет - 48 331лв. и собствени приходи - 2000 лв.
25. Предоставя право на делегиран бюджет на общинска Художествена галерия,съгласно Приложение № 26 в размер на 61 942 лв.,
в т.ч.:
субсидия от общинския бюджет - 58 942 лв.
и собствени приходи 3000 лв.
            26. Утвърждава сумата от 60 000лв. по Общинската програма за закрила на деца.Средствата са за сметка на стандартите за издръжка във функция “Образование”.
27. В рамките на бюджетните средства на функция „Образование” приема Празничен календар на стойност 50 350 лв., Приложение № 21;
28. Определя числеността,СБРЗ от 01.01.2007 г., 01.07.2007 г. и ФРЗ на персонала зает в общински дейности, съгласно Приложение № 19.
29. Обслужването на възрастните хора в населените места на общината от Домашен социален патронаж е при минимален норматив от 10 човека за всяко населено място.
30. Детска млечна кухня да доставя храна за децата в населените места на общината при минимален норматив от 20 деца за населено място.
31. Дава съгласие възникналия временен недостиг на бюджетните средства за общински дейности да се покрива текущо с временни безлихвени заеми от извънбюджетни сметки и фондове на общината /чл.24 от ЗОБ/ Краен срок за погасяване на заема 15.12.2007 г.
32. При спазване на общия размер на бюджета и разделението му на държавни и общински дейности,при възникване на неотложни и доказани потребности предоставя следните правомощия на кмета на общината за бюджетната 2007 година. /чл.27,ал.1 от ЗОБ/
            32.1. Да изменя размера на бюджетните кредити за различните видове разходи в обема на общите разходи на една бюджетна дейност,без средствата за работни заплати, осигурителни вноски и стипендии в частта за делегираните от държавата дейности;
            32.2. Да прехвърля бюджетни кредити за различните видове разходи в една дейност или от една дейност в друга в границите на една бюджетна група, без да изменя общия й размер в частта за местните дейности;
32.3. В изпълнение на правомощията си по т. 32.1. и т. 32.2. кметът
издава заповеди;
33. Задължава кмета на общината
33.1. Да определя конкретните правомощия и отговорности на второстепенните и третостепенните разпоредители с бюджетен кредит;
33.2. Да ограничава или спира финансиране на бюджетни организации,звена и субсидирани дейности при доказано нарушение на бюджетната дисциплина до неговото отстраняване,като уведомява съответните органи.
34. Финансирането на общински дейности да се извършва в рамките на постъпилите по бюджетната сметка на общината общински приходи.
35. След приключване на съдебните дела по сделки с общинска собственост по Наредба № 15 на Общински съвет Казанлък , в полза на общината,както и допълнителните приходи от разпореждане с общинска собственост по същата наредба,невключени в приходната част, да се разпределят за инвестиции,включително и за изпълнение на Решение № 504/17.08.2006 г. (Приложение № 27) и в съотношение 3:1 за гр.Казанлък и селата, съгласно списък утвърден с Решение на Общински съвет - Казанлък.
36. Да се осигурят до 100 х. лв. за подпомагане дейността на ВК „Казанлък” при влизане във висшата волейболна лига през 2007 г.
37. При преизпълнение на приходната част на бюджета след 30.06.2007 г. да се осигурят средства за основен ремонт и закупуване на апаратура за „МСЦ - Поликлиника Казанлък” ЕООД.
 
 
 
Адресат на акта: Кмета на община Казанлък.
                                     Директор на дирекция ФАПО при общината.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
           
 
            Участвали в поименното гласуване 34 общински съветници, от които "за" – 24.
 
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                     /ВАСИЛ САМАРСКИ/