РЕШЕНИЕ № 634
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: № ОС-109/ 12.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за състоянието на общинския дълг към 31.12.2006 г.


Към 31.12.2006г. Община Казанлък е сключила три договора за поемане на общински дълг:Договор № 3610/26.08.2003г. за временен безлихвен заем към ПУДООС на стойност 450 000лв.,и два договора за финансов лизинг за повече от 2 години на обща стойност 74 953лв. за доставка на 2 бр. леки автомобили „Ситроен”.
          Месечната вноска по безлихвения заем е в размер на 12 500лв., а по двата лизингови договора съответно-700,42лв. и 1012,45лв.
          Спазени са изискванията на чл.12,ал. от Закона за общинския дълг/ЗОД/,т.е. плащанията по дълга не надхвърлят 25 на сто от общата сума на собствените приходи и общата изравнителна субсидия по последния заверен годишен финансов отчет за изпълнението на бюджета на общината.
   
    
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 9, ал.1 и 2, чл. 12, ал.1 от Закона за общинския дълг,
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Приема отчет за състоянието на общинския дълг към 31.12.2006 г., съгласно Приложения с №№ 1, 2 и 3.
          2. Одобрява плащанията по общинския дълг през 2007 г.,съгласно Приложения с №№ 1, 2 и 3.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
            Участвали в поименното гласуване 22 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
Вярно с оригинала!                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                                                    /В. Самарски/
            /В. Василева/