РЕШЕНИЕ № 635
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: вх. № ОС-150/ 28.02.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък с доклад за въвеждане на делегирани бюджети в сферата на образованието на община Казанлък.


Създаването и развитието на децентрализирано финансово управление на средното образование е една от съществените промени, които се осъществяват днес в българското образование. Системата на делегираните бюджети е средство за постигане на по-голяма ефективност при използването на влаганите в образованието ресурси. Нейната същност се изразява в промяна на ролите и отговорностите на общината и училищата като на директорите се предоставят по-големи управлявленски и финансови правомощия.
Реформата в системата на средното образование стартира с приемането на Закона за народната просвета през 1991г. Тя бе развита през 2003 г. с въвеждането на съществени промени във финансовите отношения между централните и местните власт. Над 30 общини я приложиха преди официалния старт на реформите към финансова децентрализация.
            Община Казанлък обсъди въвеждането на СДБ в Обществения съвет по образование и с директорите на всички учебни и детски заведения. Със заповед № 1109/18.12.2006г. на кмета на община Казанлък   беше назначена комисия за изготвяне на предложение. Комисията с протокол от 9 февруари 2007г. предлага системата за делегирани бюджети да се въведе от 1 април 2007г. в 4 учебни и 2 детски заведения.
 
           
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21 ал.1 т.6 от   ЗМСМА ,чл.160 ал.1 и 2 от Правилника за приложение на Закона за народната просвета , ПМС №30 от 09.02.1998 год. за условията и реда за управление на бюджет от училищата и обслужващите звена на народната просвета,
  
Р Е Ш И:
 
        
           1. Определя директорите на общообразователни училища за второстепенни разпоредители на бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и отделна банкова сметка,
както следва:
             - СОУ  “Екзарх Антим І “ гр. Казанлък;
- Х Г ”Свети,Свети Кирил и Методий”, гр.Казанлък;
- ОУ  “Мати Болгария”, гр.Казанлък;
- ОУ “Свети П. Хилендарски”, гр.Казанлък.
         2. Определя директорите на целодневни детски градини и обединени детски заведения за второстепенни разпоредители на бюджетни кредити със самостоятелен бюджет и отделна банкова сметка,както следва :
          - ЦДГ “Мечо Пух” гр. Казанлък;
          - ОДЗ “Зорница“, с.Шейново.
         3. При изготвяне на бюджета за 2007 година участват и директорите на училищата и детските заведения като второстепенни разпоредители.
         4. Делегира права на директорите на училищата и детските заведения
по управлението на бюджета както следва:
         4.1.  Делегирана част - всички разходи по единната бюджетна класификация.
         4.2.  Неделегирана част - капиталови разходи .
         4.3.  Резерв 10 % от полагаемите средства-за непредвидени   и   неотложни   разходи   в   зависимост   от   специфичните   условия , определени   от Общината.
            5. Формулата за разпределение на средствата:
 
            F= S х брой ученици – 10% резерв – I тримесечие
                                                                           /където S – единен стандарт/
 
            6. Община Казанлък осигурява дофинансиране от държавната субсидия за маломерни и слети паралелки в училищата.
            7. Средствата по делегираната част да се привеждат до 10-то число на месеца.
            8. Възлага на кмета на   община Казанлък   да  определи   със заповед правата   и отговорностите   на   разпоредителите   с бюджетни кредити   от   втора   степен, прилагащи   системата   на   делегирани бюджети в образованието.
            9. Съгласно Решение № 926 на Министерския съвет:
            9.1. Директорите на училищата да редуцират от щатния персонал 1 бр. в счетоводител.
            9.2. На всяко училище да бъде закупена компютърна конфигурация, съответстващите й принтиращи устройства и счетоводния й продукт.
            9.3. Назначените счетоводители да работят съвместно със счетоводителите от функция "Образование" през април и май до цялостното прехвърляне на счетоводната информация и съвместно с директорите на училищата да съставят бюджета на всяко училище.
            9.4. След утвърждаване на бюджета на всяко училище от първостепенния разпоредител на бюджетни кредити да стане фактическото преминаване към делегиран бюджет - 01.07.2007 г.
            9.5. Заплатата на главния счетоводител да бъде равна на тази, която получава помощник-директорът по административната и стопанска дейност.
            10. Решението за въвеждане на Системата за делегирани бюджети влиза в сила от 01.04.2007 год.
         
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; директорът на дирекция "ФАПО", директорите на общообразователните училища; директорите на целодневни детски градини и директорите на обединени детски заведения.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 26 общински съветници, от които "за" - 26.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                            ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/