РЕШЕНИЕ № 636
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: ОС-759/19.12.2006 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с награждаване на ученици, спечелили призови места на национални конкурси, олимпиади и състезания, включени в мерките за даровити деца.


Община Казанлък работи вече втора годинa по Общинска програма за закрила на деца с изявени дарби. Общинската програма е изработена в съответствие с Наредбата за условията и реда за осъществяване на закрила на деца с изявени дарби в сила от 01.01.2004 г. (обн. ДВ. бр.111 от 22 декември 2003 г., изм. ДВ. бр.51 от 21 юни 2005 г., изм. ДВ. бр.89 от 8 ноември 2005г., изм. ДВ. бр.14 от 14 февруари 2006 г., изм. ДВ. бр.37 от 5 май 2006 г.). Според тази Програма с бюджет 2006 г. бяха предвидени 60 000 лв. за стимулиране на деца с изявени дарби от общинските училища. Според наредбата нямат право да бъдат награждавани със стипендия учениците от държавните училища и участниците в екипи.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл.21, ал.1,  т.23 и ал.2 от ЗМСМА, 
 
 
Р Е Ш И:
 
Награждава със сумата от 60 (шестдесет) лв. за успехи в национални, международни конкурси, олимпиади и състезания и издигане престижа на Община Казанлък следните ученици:
 
1.       Станислав Валентинов Кирилчев - 9 клас – Професионална гимназия по пластични изкуства “Академик Дечко Узунов”
2.       Валентина Монева Вълчева – 12 клас- Професионална гимназия по пластични изкуства “Академик Дечко Узунов”
3.       Димитър Христов Димов – 6 клас - СОУ ”Екзарх Антим І”
4.       Деница Николова Петрова -10 клас - Професионална гимназия по пластични изкуства “Академик Дечко Узунов”
5.       Луиза Генчева Чакърова — 8 клас - ОУ ’’Кулата”
6.       Ванимира Захариева Дамянова - 8 клас - СОУ ”Екзарх Антим І”
7.       Виктория Шахин Сали - 8 клас - ОУ ’Кулата”
8.       Станимира Тенева Тенева - 7 клас - ОУ ’’Кулата”
9.       Доника Димчева Петкова - 8 клас- ОУ ’’Кулата”
10.   Нерсел Исмет Чолак - 8 клас-ОУ ’’Кулата”
11.   Полина Янкова Петрова - 8 клас- ОУ ’’Кулата”
12.   Ива Владимирова Атанасова -7 клас - ОУ ’Кулата”
13.   Десислава Димчева Минева - 7 клас- ОУ ’’Кулата”
14.   Велина Цанкова Белчева - 7 клас- ОУ ’’Кулата”
15.   Даниела Димитрова Димитрова - 6 клас - ОУ ’’Кулата”
16.   Стефан Димитров Димитров - 11 клас -  ПМГ ”Никола Обрешков”
17.   Симеон Милчев Шиков -11 клас - ПМГ ”Никола Обрешков”
18.   Виктор Пламенов Лилов - 11 клас- ПМГ ”Никола Обрешков”
19.   Александър Димитров Колаков - 11 клас - Професионална гимназия ”Иван Хаджиенов”
20.   Минчо Вълев Йонков - 8 клас - Спортно училище -  гр. Пловдив
21.   Елица Красимирова Стефанова -11 клас- СОУ ”Екзарх Антим I”
22.   Недка Георгиева Георгиева -11 клас - СОУ ”Екзарх Антим I”
23.   Тонка Деянова Христова -11 клас - СОУ ”Екзарх Антим I”
24.   Деляна Кирилова Ангелова - 11 клас - СОУ ”Екзарх Антим I”
25.   Христо Дечков Дечев - 8 клас - ПМГ ”Никола Обрешков”
26.   Николай Радославов Архипов - 8 клас - ПМГ”Никола Обрешков”
27.   Петър Енчев Козарев - 8 клас - ОУ ”Mати Болгария”
28.   Тихомир Миленов Хитров -8 клас ОУ ”Mати Болгария”
29.   Николай Митков Цонков - 8 клас - СОУ ”Екзарх Антим I”
30.   Димитър Василев Василев - 11 клас - Професионална гимназия по транспорт и транспортен мениджмънт.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; директор на дирекция "ФАПО"; посочените в решението физически лица.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които "за" - 26.
                                                                                                       
 
 
 
Вярно с оригинала!                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:               
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/