РЕШЕНИЕ № 638
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: Промяна в Решение № 600 от 15.02.2007 г. на Общински съвет - Казанлък.


С горепосоченото решение относно предложение на общинския съветник Стойчо Чичеков за провеждане на извънредно заседание по проблемите на общинските фирми и да се реши кардинално въпросът кои от тях да продължат да съществуват, кои да бъдат слети и кои да бъдат закрити.
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.2 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
 
 
В Решение № 600 от 15.02.2007 г. на Общински съвет - Казанлък променя датата 12.04.2007 г. на 30.06.2007 г.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може дасе обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
            Участвали в гласуването 26 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
Вярно с оригинала!                                             ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:               
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/