Р Е Ш Е Н И Е
№ 639
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 22.03.2007 г., Протокол № 53

ОТНОСНО: вх. № ОС--209 от 21.03.2007 г. - Придружително писмо с доклад на кмета на общината за промяна на Наредба № 26 определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.


В бр.13 на "Държавен вестник" от 09.02.2007г. е обнародван изменен и допълнен Закона за собствеността и ползването на земеделските земи.Съгласно чл. 25,ал. 1 /доп.-ДВ бр.13 от 2007г./ от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи - "Земеделската земя, която не принадлежи на граждани, юридически лица или държавата, е общинска собственост. Собствеността на общините върху мерите и пасищата е публична и не може да се обявява за частна общинска собственост по реда на Закона за общинската собственост. Общинският съвет може да определя такса за ползване на общинските мери и пасища, приходите от които се използват за поддържането им” и във връзка с подготовката за общите събрания на населението на всяко населено място, на което се решава кои общински пасища и мери ще се предоставят на земеделски стопани-животновъди за общо ползване се налага Общинският съвет да вземе решение и гласува размера на таксата за ползването на общинските мери и пасища.
 
 
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал.2, във връзка с чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            І. Второто четене на промяната на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък, предложена от кмета на общината с вх. № ОС-209 от 21.03.2007 г. да се проведе на същото заседание, непосредствено след първото четене.
ІІ. Приема на първо четене промяната на Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък.
                        ІІI. Приема на второ четене следната промяна в чл. 44 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък:
          1.Отменя т. 138 към чл. 44 от Наредба № 26 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Казанлък
           2.Създава нова т. 138 със следния текст:
            “Годишна такса за ползване на общинските мери и пасища - 3,00 лв./дка".
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и заинтересованите граждани.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Решението е прието с отделни гласувания.
По т. І - участвали в гласуването 28 общински съветници, от които "за" - 24.
По т. ІІ - участвали в гласуването 28 общински съветници, от които "за" -26.
По т. ІІІ - участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които "за" -  22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:               
                                                                                                             /В. Самарски/
            /В. Василева/