РЕШЕНИЕ № 640
взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на 26.4.2007 г., Протокол No. 054 ОТНОСНО: ОС-247/ 12.04.2007 г. - Питане от Георги Каличков и Иван Тишев  общински съветници към кмета на общината за опазване общестния ред на  територията на община Казанлък.


 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
РЕШИ:
 
 
 Отлага за следващото заседание на Общинския съвет разглеждането на ОС-
 247/12.04.2007 г. - Питане от Георги Каличков и Иван Тишев - общински
 съветници към кмета на общината за опазване обществения ред на територията
 на община Казанлък.
 
 
 Адресат на акта: кметът на гражданите на община Казанлък.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
                                                                                                                            
 Вярно с оригинала !

 ПРОТОКОЛИСТ:                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
          /В. ВАСИЛЕВА/                                                        /ВАСИЛ САМАРСКИ/