РЕШЕНИЕ № 683
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък, проведено на 31.05.2007 г., Протокол № 55
ОТНОСНО: № ОС-291/25.04.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов - кмет на община Казанлък с доклад за именуване на ОДЗ, с. Овощник.


Обединено детско заведение, с. Овощник е с 30-годишна история и добри традиции във възпитанието и отглеждането на децата. Създадено е през ноември 1976 г.   В ОДЗ, с. Овощник се възпитават 37 деца от 1- до 7-годишна възраст. Разделени са в две възрастови групи – яслена и смесена градинска група. До момента детското заведение не е именувано.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 18 от ЗМСМА; чл. 1, ал. 1 и чл. 78 от Наредба № 27 на ОбС за символиката на община Казанлък, за именуване и преименуване на обекти с общинско значение и за паметниците и други възпоменателни знаци на територията на община Казанлък,
 
 
Р Е Ш И:
 
             
 
Именува Обединено детско заведение,   с. Овощник с името “Иглика”.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък и Обединено детско заведение "Иглика", с. Овощник.
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областният управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
            Участвали в гласуването  26 общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
Вярно с оригинала!                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                     
                                                                                                                                    /В. Самарски/
            /В. Василева/