РЕШЕНИЕ

 

№ 690

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-159/ 05.03.2007 г. - Придружително писмо от Стефан Дамянов, кмет на общината с

 доклад за приемане на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в Община Казанлък

 за периода 2007 - 2009 година.

 


 Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Казанлък е необходим документ, който

 трябва да определи задачите и насочи усилията на местната власт, неправителствените

 организации и местната общност към разрешаване на нарастващите потребности на жителите на

 общината от социални услуги.

 Демографската характеристика на населението в Община Казанлък, непрекъснато нарастващия

 брой на гражданите с увреждания, предизвикателствата  пред децата и  семействата в риск,

 социално-икономическите проблеми при някои етнически групи налагат да се подобри качеството

 на услуги в досега съществуващите социални заведения и да се работи за   разкриване на нови

 алтернативни форми на социални услуги.

 Разработената и предоставена на Вашето внимание Стратегия за развитие на социалните услуги

 за периода 2007-2009 година  е насочена към най-уязвимите обществени групи в Община Казанлък

 - възрастни , самотни хора, хора с увреждания, деца в риск, представители на етническите

 общности. Тези хора притежават същите права и отговорности, както останалите хора. Въпреки

 това са изправени пред по-широк кръг от пречки за постигане на равни възможности,

 икономическа и социална интеграция. Нуждаят се от специфична среда, социални услуги,

 притежават и използват помощни средства, а някои от тях се нуждаят от придружители.

 Стратегията е базирана на SWOT-анализ и очертаващи се тенденции в развитието на социалните

 услуги в Общината.

 В Стратегията за развитие на социалните услуги са очертани основните цели за развитие на

 социалните услуги през 2007-2009 година, непосредствените цели, дейности и мерки  за

 реализиране на тези цели.

 Отделено е достатъчно внимание на  очакваните резултати и  особено на мониторинга, като много

 важен  показател за постигане на основните цели.

 Мотивите, които обосновават необходимостта от  приемането на Общинска стратегия за развитие

 на социалните услуги в Община Казанлък за периода 2007- 2009 година са следните:

 1. Общинският план за развитие на Община Казанлък за периода 2006-2013

 година - основна стратегическа цел “Постигане на стабилни темпове на икономически растеж и по-

 високи стандарти на жизнената среда” и   Специфична цел 4 “Развитие на социалните услуги и

 интеграция на уязвимите групи”    на Приоритет 5 “Развитие на човешките ресурси, качествено

 образование и социално сближаване”.

 2. Общинската стратегия за закрила на детето.

 3. Програмата на МТСП 2005-2009г.

 4.  Стратегията за хората с равни възможности,.

 5. Плана за равните възможности на хората с увреждания 2006-2007 г.

 6.  Плана за намаляване на децата в специализираните институции.

 7.  Плана  за подобряване на положението на възрастни хора с увреждания, настанени в

 специализираните институции.

 8. Реалните потребности на населението в Община Казанлък.

 Стратегията е обсъдена на заседание на Обществения съвет за социално подпомагане при Община

  Казанлък на 29.01.2007 г., на  което е взето решение да бъде предоставена на Кмета на Община

 Казанлък и  на Общински съвет Казанлък за обсъждане и утвърждаване.

 

 

 

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 12 и ал. 2 от Закона за местно

 самоуправление и местна администрация,

 

 

РЕШИ:

 

 

 1.Приема Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2007-2009 година на Община

 Казанлък.

 

 2. Второто четене на стратегията по т. 1 да се извърши на същото заседание, непосредствено след

 първото четене.

 

 3. Приема на второ четене Стратегия за развитие на социалните услуги за периода 2007-2009 година   на Община Казанлък.

 

 4.Задължава Община Казанлък в тримесечен срок да изготви План за действие за развитие на

 социалните услуги в Община Казанлък  за 2007 година.

 

 

 

 

 Адресат на акта: кметът на община Казанлък и заинтересованите лица

 

 Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

  Загора в седемдневен срок от  приемането му.

 Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия

 надзор за законност.

 Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

 ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

 Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

                                                                                                  

 

 

 Решението е прието с отделни гласувания.

 По т. 1 - участвали в гласуването 32 общински съветници, от които "за" - 30.

 По т. 2 - участвали в гласуването 31 общински съветници, от които "за" - 29.

 По т. 3 и т. 4 - участвали в гласуването 32 общински съветници, от които "за" - 29.

 

 Участвали в гласуването  общински съветници, от които ''за''- .

 

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

          /В. ВАСИЛЕВА/

                                                                                                              /ВАСИЛ САМАРСКИ/