РЕШЕНИЕ

 

№ 694

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

  ОТНОСНО: ОС-397/ 08.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на

 общината за прекратяване на съсобственост чрез продажба на 330/1125 ид. ч. от урегулиран

 поземлен имот VІІІ-274, 276 в кв. 4 по плана на с. Черганово, целият с площ 1125 кв. м по реда на чл. 36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 37, ал. 3, т. 1 и т. 2 от Наредба № 15 за РПУРОИ на частта на общината, по молба от Малина Генчева Коруминкова.

 


В общинска администрация е постъпила молба с вх.№94-М-492-1 от 25.01.2007г  от  Малина

Генчева Коруминкова, относно прекратяване на съсобственост, чрез изкупуване на дела на

Община Казанлък, представляващ  330/1125 ид.части /от които 280/1125 ид.ч. от имот №274 с площ 280 кв.м. и общинско място с площ 50 кв.м с граници:североизток-имот №276,изток-УПИ VІІ-

277,юг-улица,северозапад-имот №274,от УПИ VІІІ-274,276, отреден за основните имоти №274 и

им.№276 с режим на застрояване /  от урегулиран поземлен имот VІІІ-274,276, целият с площ

1125кв.м. в кв.4 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с.Черганово със Заповед

№ 142 от 1994г.с подобрения:базалтови плочи-74кв.м,бетонова площадка-82,50кв.м и кирпичена

 ограда-18,50мл.и Н=2,80м. За имота е съставен акт за общинска собственост №450 от

 03.05.2007г.,вписан с вх.№4669 от 30.05.2007г., акт ІV, том ІІІ,н.д.1956,парт.15920. Пазарната цена

 на имота е 7000лв., изготвена от независим лицензиран оценител “Балканинвест” ЕООД по реда на чл.41.ал.2 от ЗОС без ДДС.

 Съсобственик в урегулирания поземлен имот VІІІ-274,276 целият с площ 1125кв.м. в кв.4 по

 одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с.Черганово със Заповед №142 от 1994г. е

 Малина Генчева Коруминкова с 795/1125 ид.ч от урегулиран поземлен имот VІІІ-274,276, целият с

 площ 1125кв.м. в кв.4 по одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с.Черганово със

 Заповед №142 от 1994г.,съгласно нотариален акт №161, том VІІ,дело №2440 от 1994г.

 

 

 Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.36, ал. 1, т. 2 от ЗОС и чл. 37, ал.3, т. 1 и т. 2  от Наредба № 15 за  на ОбС,,

 

РЕШИ:

 

 І. Прекратява се съсобствеността върху имот: Дворно място с обща площ

 1125 кв.м,представляващо урегулиран поземлен имот VІІІ-274,276, целият с площ 1125кв.м. в кв.4 по

 одобрен подробен устройствен и кадастрален план на с. Черганово със Заповед №142 от 1994г.  при

  граници:североизток-УПИ VІ-278; югоизток-УПИ VІІ-277; юг и югозапад-улица,северозапад-УПИ ІХ-

 275;

 чрез продажба на частта на Общината, представляващ 330/1125 ид.части (от които 280/1125 ид.ч. от

  имот №274 с площ 280 кв.м. и общинско място с площ 50 кв.м с граници:североизток-имот

 №276,изток-УПИ VІІ-277,юг-улица,северозапад-имот №274,от УПИ VІІІ-274,276, отреден за

 основните имоти №274 и им.№276 с режим на застрояване) на молителката Малина Генчева

 Коруминкова с адрес: гр.Казанлък, ул.”Илинден” №18, за сумата 7 000 лв./седем хиляди/ лева, без  ДДС.

            II. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за  продажбата  по т.1, като всички

 данъци, такси и режийни разноски  по издаването и вписването на договора са за сметка на

 молителката - Малина Генчева Коруминкова.

            III. Вписването на договора в службата по вписванията с район на действие Районен съд -

 Казанлък  да стане за сметка на Малина Генчева Коруминкова.

 

 

 

 

 

 Адресат на акта: кметът на община Казанлък и Малина Генчева Коруминкова с адрес: гр. Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

 Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 Участвали в поименното гласуване 32 общински съветници, от които "за" - 27.

 

 

 

 

 

 Вярно с оригинала !

 

 ПРОТОКОЛИСТ:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/