РЕШЕНИЕ

 

№ 695

 

взето на заседание на Общински съвет - Казанлък, проведено на

28.06.2007 г., Протокол No. 056

 

 

 

 

 ОТНОСНО: ОС-452/ 25.06.2007 г. - Докладна записка от Стефан Дамянов, кмет на общината  за

 състоянието на "Еко 93" ЕООД гр. Казанлък.


 “Еко 93” ЕООД гр. Казанлък, представлява търговско дружество със 100 % общинско участие,

 което е съдружник в “Нелсен Еко” ООД гр. Казанлък, вписано в търговския регистър на Окръжен

 съд Стара Загора с Решение № 3253 / 08.07.1996 г. по фирм. дело № 1656 / 1996 г.  В “Нелсен Еко”

 ООД е апортирано движимо и недвижимо имущество с балансова стойност 6 640 лв., а по оценка

 на вещи лица, назначени от Окръжен съд Стара Загора по ч. гр. дело № 1452 / 1997 г. оценката е

 определена на 548 119 лв., от която недвижимото имущество е на стойност 532 296 лв., а

 движимото имущество е на стойност 15 823 лв. Апортът на имуществото е извършен на

 основание Решение № 167 / 03.04.1997 г. на Общински съвет Казанлък. С него Общински съвет

 Казанлък:

 -          дал е съгласие за увеличаване на капитала на “Нелсен Еко” ООД чрез внасяне на непарични

 вноски от съдружниците, оценени по реда на чл. 72 от ТЗ;

 -          определил е “Еко 93” ЕООД да внесе непарична вноска от земя, сграден фонд, машини и

 съоръжения, описани в приложението към решението, с балансова стойност 6 640 лв. при

 спазване на съотношението на дяловете на съдружниците, при 20 % за “Еко 93” ЕООД;

 -          на основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА е определил за представител на общината в “Еко 93”

 ЕООД Кънчо Атанасов Пепелешков в общото събрание на “Нелсен Еко” ООД;

 -          възложил е на Кънчо Пепелешков да предложи допълнение в дружествения договор, според

 което сградния фонд и земите при прекратяване на дружеството да бъдат приоритетно включени в

  ликвидационната квота на “Еко 93” ЕООД, без да се споменават движимите вещи, машините и

 съоръженията / чиято съдба не е ясно, но при така приетото решение те не подлежат на връщане в

  общинското дружество /.

            Въз основа на това решение на ОбС Казанлък Общото събрание на съдружниците в “Нелсен Еко” ООД приема решение / 07.08.1999 г. / за увеличаване на капитала на дружеството от 209660 лв. на  700000 лв. и за изменение на дружествения договор. Капиталът на дружеството е разпределен,както следва: 60 дяла на обща стойност 420000 лв. за “Нелсен Ензоргунд Бад

 Доберан”, 20 дяла на обща стойност 140000 лв. за “ИСС – Еко” ООД и 20 дяла на обща стойност

 140000 лв. за “Еко 93” ЕООД. С така направеното увеличение на капитала на смесеното дружество

 реално съдружниците “Нелсен Ензоргунд Бад Доберан” и “ИСС – Еко” ООД увеличават стойността

 на своите дялове без да внасят допълнителна вноска за сметка на апорта на общинското

 дружество.

            Посочените решение на Общински съвет Казанлък и на общото събрание на смесеното

 дружество “Нелсен Еко” ООД не са били оспорени пред съда като незаконосъобразни по реда на чл.

  74 от ТЗ в законоустановените срокове и те са породили своите правни последици с влизането си

  в сила. Решението на Общото събрание на “Нелсен Еко” ООД, проведено на 07.08.1999 г. е влязло в сила на 22.08.1999 г. В това общо събрание е участвал Кънчо Пепелешков, като представител на

 общината, съгласно решението на ОбС Казанлък.

            През 2003 г. “Еко 93” ЕООД направи опит за спасяване на имуществото си като предяви

 установителни искове срещу “Нелсен Еко” ООД с искане съда да признае за установено, че така

 приетите решения на общите събрания са проведени в нарушения на закона и се явяват

 незаконосъобразни. В развилите се производства пред трите съдебни инстанции съдът приема, че

 установителните искове са предявени след изтичането на сроковете по чл. 74 от ТЗ и се явяват

 недопустими, защото е следвало да бъдат обжалвани в 14 дневен срок от деня на събранието,

 когато ищеца е присъствал на него, а в останалите случаи в 14 дневен срок от узнаването, но не

 по-късно от 3 месеца от деня на провеждане на събранието.

            На 31.07.1997 г. Общински съвет Казанлък приема Решение № 213, с което:                                     

            - прекратява без ликвидация “Еко 93” ЕООД, поради вливане в “Нелсен Еко” ООД;

            - дружествения дял, изразен в пари, движимо и недвижимо имущество / непарична вноска /

 преминава към Община Казанлък, която става съдружник в “Нелсен Еко” ООД;

            - потвърждава се решение № 167 / 03.04.1997 г., с което се определя представител на общината  в Общото събрание на “Нелсен Еко” ООД Кънчо Пепелешков.

            Така приетото решение не е вписано в търговския регистър на съда по партидата на “Нелсен Еко” ООД – не са отразени промените относно съдружниците.

            С Решение № 328 / 2005 г. по търговско дело № 456 / 2005 г. е обявена неплатежоспособността  на “Нелсен Еко” ООД гр. Казанлък и е открито производство по несъстоятелност  на дружеството с   начална дата 12.01.2004 г., като е назначен временен синдик Ралица Пламенова Топчиева, от гр.  София.

            След като е извършен апорт на недвижимо и движимо имущество, собственост на “Еко 93” ЕООД,  който е вписан в търговския регистър, това имущество е станало собственост на “Нелсен Еко” ООД. Тъй като “Нелсен Еко” ООД е обявено в несъстоятелност, именно това имущество ще

 послужи за покриване на неговите задължения за невнесен ДДС, осигуровки на работещите в

 дружеството, както и задължения към доставчици.

            За събиране на задълженията на “Нелсен Еко” ООД / в несъстоятелност / към държавата за

 невнесен данък добавена стойност Агенцията за държавни вземания бе насрочила за 14.03.2007 г.

 от 14.00 ч. продажба чрез търг с явно наддаване № 95535 / 2004 / 000088 /12.01.2007 г. на Веселин

 Михайлов, публичен изпълнител при РД – гр. Пловдив на АДВ, ИРМ Стара Загора, в който бяха

 обявени  за продажба като собственост на дружеството, следните недвижими имоти:

 -          недвижим имот АДВ № 53000184, находящ се на ул. “Сан Стефано” № 2, гр. Казанлък при

 начална тръжна цена 230 200 лв.;

 -          недвижим имот АДВ № 53SZ000191, находящ се на ул. “Банянска”  № 44, гр. Казанлък при

 начална тръжна цена 607 713 лв.;

 -          недвижим имот АДВ № 53SZ000185, находящ се в местността парк “Розариум” по кадастралния

 план на гр. Казанлък при начална тръжна цена 91 067 лв.;

 -          недвижим имот АДВ № 53SZ000202, находящ се на ул. “Войнишка”, гр. Казанлък при начална

 тръжна цена 560 198 лв.

            Към момента на обявяване на публичната продан бе налице висящ съдебен процес между “Еко  93” ЕООД и “Нелсен Еко” ООД именно относно собствеността върху изброените недвижими имоти /   делото бе все още във ВКС гр. София и се чакаше произнасяне /. В резултат на проведени

 разговори с временния синдик и представители на Агенцията за държавни вземания бе спряна

 временно публичната продан до произнасяне на ВКС.

            Към настоящия момент вече не е налице висящ съдебен спор и с оглед на това бе проведена

 публичната продан на 12.06.2007 г. от публичен изпълнител на Агенцията за държавни вземания за

 същите недвижими имоти и движими вещи за събиране на задълженията на “Нелсен Еко” ООД / в

 несъстоятелност / към държавата. В годините дружеството обаче е натрупало и задължения за

 невнесени осигуровки на работещите в него, както и задължения към доставчици. Тези

 задължения, ще бъдат събирани принудително събирани евентуално от частен съдия изпълнител,

 до покриване на всички натрупани задължения на дружеството.

            Към момента е предявен иск от синдика на „Нелсен Еко” ООД гр. Казанлък / в несъстоятелност /  срещу Община Казанлък за сумата от 396 000 лв. главница и  50 000 лв. лихва за извършени, но  незаплатени услуги – сметосъбиране и сметоизвозване. Образувано е търг. Дело № 265 / 2007 г.  по описа на Окр. съд Стара Загора и е насрочено за 02.07.2007 г. Копие от исковата молба прилагам за сведение.

            Създалата се ситуация и състоянието на “Нелсен Еко” ООД / в несъстоятелност / ще се отрази и  на състоянието на общинското дружество “Еко 93” ЕООД и затова считам за необходимо да бъде  уведомен Общински съвет Казанлък , който осъществява функциите и на общо събрание на “Еко  93” ЕООД гр. Казанлък.

 

Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 24 от ЗМСМА,

               

РЕШИ:

 

 

 

 

 

 

 

 

Отменя Решение № 213 / 31.07.1997 г. на Общински съвет Казанлък .

 

Адресат на акта: кметът на община Казанлък.

 

Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара

Загора в седемдневен срок от  приемането му.

Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък  за преглед по реда на общия  надзор за законност.

Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от

ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.

Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок  пред Административен съд – Стара Загора.

 

 

 

 

 

 

 Участвали в гласуването  29 общински съветници, от които ''за''-  24.

 

 

 Вярно с оригинала !

                                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/

 ПРОТОКОЛИСТ:

          /В. ВАСИЛЕВА/                                                                       /ВАСИЛ САМАРСКИ/