РЕШЕНИЕ № 699
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: Изготвяне на становище за проблемите на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД, които не могат да бъдат решени на местно ниво до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, ръководството на Националната здравноосигурителна каса и до министъра на здравеопазването по предложение на Стефан Дервишев – общински съветник.


Мотиви:  
В момента е много актуално това, което правят лекарите в цялата страна особено тези,от „Пирогов” и ние, като ОбС да задължим Постоянната комисия по здравеопазване, управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД и кмета на общината, на базата на анализа, изказванията на общинските съветници и на опита, който е натрупан, да изготвим позиция, становище на ОбС, което да бъде изпратено до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, ръководството на Националната здравноосигурителна каса и до министъра на здравеопазването, с което да се сигнализира за непрекъснатото декапитализиране на болницата и другите проблеми и да се иска промяна на управлението на държавно ниво, дори промяна на законодателството, с цел съхраняване на най-добрата болница от регионален мащаб в страната, каквато е „МБАЛ – Казанлък” ЕООД.
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
            Задължава Постоянната комисия по здравеопазване, управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД и кмета на общината да се изготвят становище до Комисията по здравеопазване в Народното събрание, ръководството на Националната здравноосигурителна каса и до министъра на здравеопазването в срок до 17.07.2007 г.
 
Адресат на акта: Кметът на общината.
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 28 общински съветници, от които „за” – 28.
 
Вярно с оригинала!
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/