РЕШЕНИЕ № 702
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57


ОТНОСНО: Изготвяне на Погасителен план на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД по предложение на Стефан Дамянов – кмет на община Казанлък.


Мотиви: Основната причина за значителното увеличаване на разходите през 2006 г. се дължи на подготовката и извършването на акредитация на лечебното заведение, за което „МБАЛ – Казанлък” ЕООД получи мн. добра 4 за 4 години. Последователното оптимизиране на разходите за медикаменти и консумативи чрез контрол от ръководството на болницата се установи, че разходите по това перо въпреки инфлацията от 2003 г. до 2006 г. не са се увеличили значително. За 2003 г. разходите са били в размер на 1 477 хил. лв., а за 2006 г. са 1 488 хил. лв.
            Промените в Националния Рамков Договор са довели до изразходването на средства от болницата в размер на 200 хил. лв., за които Здравната каса не е платила. Товаестествено довело до отрицателен финансов резултат. Тук трябва да посочим, че болницата действа като дружество в строго регулиран пазар. От друга страна лечебните заведения, особено болниците, имат много социални ангажименти.
          „МБАЛ – Казанлък” ЕООД обслужва не само населението на територията на община Казанлък, а и това – на съседни общини.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,   
 
 
Р Е Ш И:
 
 
Задължава управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД в срок до 20.08.2007 г. да изготви Програма за икономическа стабилност на дружеството, в която задължително да бъдат включени:
            1. Действията, които могат да бъдат предприети от самата болница.
            2. Мерки за съдействие от Общината.
            3. Съдействие от висшестоящите институции, които имат отношение към проблемите на здравните заведения, в частност „МБАЛ – Казанлък” ЕООД.
            4. Управителят на здравното заведение да подготви нарочни писма до общинските съвети на общините от региона, които ползват услугите на „МБАЛ – Казанлък” и да поиска съдействие при решаване проблемите на болницата.
 
 
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и управителя на „МБАЛ – Казанлък” ЕООД – Казанлък.
 
 
Настоящият акт да се изпрати на кмета на община Казанлък и областния управител на област Стара Загора в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 27 общински съветници, от които „за” – 27.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:
 
                      /Л. ПОПОВА/                                                  /ВАСИЛ САМАРСКИ/