РЕШЕНИЕ № 784
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-642/04.09.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, за провеждане на конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна сграда /сграда А,съгласно скица №1699/04.12.2006 г./ с предназначение: "Технически център за обучение и демонстрации за подготовка на кадри за промишлеността и сервизно обслужване".


Мотиви: УПИ I в кв. 284, кад. район 501, по плана на гр. Казанлък, представлява частна общинска собственост и за него е съставен АОС №о 276/10.08.2006 г., вписан в Агенция по вписванията под № 6623/11.09.2006 г., Акт 198, т. VII, н.д. 4072, п. 15920. 
С оглед построяване в имота на едноетажна сграда за ОДО, със застроена площ 150 м - Сграда А, съгласно скица №1699/04.12.2006 г. на Община Казанлък, и във връзка с проявен инвеститорски интерес е изготвена пазарна оценка за учредяване право на строеж в имота върху общинска земя от 150 м2, и тя е в размер на 29 800 лв.
Съгласно чл. 38, ал. 1 от Наредба №о 15 на ОбС, право на строеж върху имот - частна общинска собственост, със стойност над 15 000 лв. се учредява възмездно, за определен срок или безсрочно, със заповед на кмета след решение на ОбС чрез търг или конкурс по реда на глава шеста от наредбата.
Комисиите, до които е резолиран докладът, са изразили становище, че не подкрепят проекта за решение. Общинският съвет, след като разгледа мотивите и взе предвид становището на постоянните комисии намира, че проектът за решение следва да бъде отхвърлен.
 
 
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 3 от ЗМСМА,
 
 
Р Е Ш И:
 
            Отхвърля предложението на кмета на общината, вх. № ОС-642/04.09.2007 г., относно провеждане на конкурс за учредяване на безсрочно право на строеж за построяване на едноетажна сграда /сграда А,съгласно скица №1699/04.12.2006 г./ с предназначение: "Технически център за обучение и демонстрации за подготовка на кадри за промишлеността и сервизно обслужване".
 
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 24 общински съветници, от които "за" - 22.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/