РЕШЕНИЕ № 786
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-704/03.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Ив. Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за провеждане на публични търгове с явно наддаване за продажба на общински имоти по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК.


Мотиви: С Решения №№ 722 и 723 от 26.07.2007 г. на ОбС - Казанлък са открити процедури за приватизация и определен метод за извършване на приватизация – публичен търг с явно наддаване, за 4 броя общински имоти: УПИ I кв. 39 по плана на с. Средногорово; УПИ V и УПИ VI в кв. 75 по плана на с. Бузовград и УПИ IX в кв. 38 по плана на гр.Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство.
В изпълнение на решенията за обектите бяха изготвени правни анализи, информационни меморандуми и оценки. Заключенията от изготвените анализи на правното състояние и оценки на обектите, могат да се обобщят в следното:
1. Не съществуват пречки за приватизация на обектите по реда на чл. 32, ал. 3, т. 1 от ЗПСК.
2. Пазарните оценки на обектите /без ДДС/, са в размер, както следва:
-                 УПИ I “за ОДО” в кв.39 по плана на с. Средногорово, ведно с построената в имота сграда – 65500 лв.;
-                 УПИ V в кв. 75 по плана на с. Бузовград, с площ 1 018 кв.м. – 11 500 лв.;
-                 УПИ VI в кв. 75 по плана на с. Бузовград, с площ 1 515 кв.м. – 17 120 лв.;
-                 УПИ IX в кв. 38, по плана на гр.Казанлък, ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство – 300 700 лв.
С оглед приключване на започнатите процедури се предлага да бъде взето решение за обявяване на публични търгове с явно наддаване за продажба на обектите при начална тръжна цена, съответстваща на оценката. В случай на успешно финализиране на процедурите и сключване на договори за продажба на обектите, съгласно чл. 10 от ЗПСК, 91 % от паричните постъпления в специалната сметка по приватизация, са на разпореждане на ОбС за инвестиционни цели и придобиване на ДМА.
Водещата комисия, по приватизация и разпореждане с общинска собственост, на заседанието си, проведено на 10.10.2007 г. излиза със становището: за обекта по т. Б цената да се увеличи на 15 х. лв.; за обекта по т. В цената да се увеличи на 22 х. лв. и за обекта по т. Г цената да се увеличи на 910 х.лв.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал.1, т. 8 ЗМСМА, чл. 32, ал. 3, т. 1 ЗПСК и чл. 5, чл. 6, ал. 1, чл. 8, ал. ал. 1 и 2 НТК и с оглед финализиране на процедури за приватизация, открити с Решения №№ 722   и 723 от 26.07.2007 г. на ОбС – Казанлък,
  
Р Е Ш И:
 1. Да се проведат публични търгове с явно наддаване за продажба на общински нежилищни имоти, както следва:
А. УПИ I /първи/ “за ОДО” в кв. 39 /тридесет и девет/ по плана на с. Средногорово, с площ 700 /седемстотин/ кв.м., ведно с построената в имота сграда;
Б. УПИ V /пети/ в кв. 75 /седемдесет и пет/ по плана на с. Бузовград, с площ 1 018 /хиляда и осемнадесет/ кв.м.;
В. УПИ VI /шести/ в кв. 75 /седемдесет и пет/ по плана на с. Бузовград, с площ 1 515 /хиляда петстотин и петнадесет/;
Г. УПИ IX /девети/ в кв. 38 /тридесет и осем/, по плана на гр.Казанлък, с площ 3 593 /три хиляди петстотин деветдесет и три/ кв.м., ведно с находящите се в имота сгради – незавършено строителство.
 
при следните условия:
1.1. Начална тръжна цена, без ДДС, както следва:
за обекта по т. А - 65 500 /шестдесет и пет хиляди и петстотин/ лв.
за обекта по т. Б - 15 000 /петнадесет хиляди/ лв.
за обекта по т. В - 22 000 /двадесет и две хиляди/ лв.
за обекта по т. Г - 910 000 /деветстотин и десет хиляди/ лв.
Цената се оферира в левa. Достигнатата цена, както и дължимият ДДС /съгласно проектодоговора в тръжната документация/ се заплащат от спечелилия участник в лева до деня на подписване на договора за продажба по сметка   BG 79 SOMB 9130 3221727350 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF.
1.2. Стъпка за наддаване – 10 % от началната тръжна цена.
1.3. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50 % от началната тръжна цена, която се внася по сметка BG 88 SOMB 9130 3321727301 в “Общинска банка” АД, клон Пловдив, офис Казанлък, б. код SOMBBGSF до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са вноски от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
1.4. Закупуване на тръжна документация – ст. 19 на Община Казанлък срещу квитанция за платена такса за тръжна документация за всеки от обектите в размер на 200 лв. в брой в касата в ЦИУ при Община Казанлък до изтичане срока за подаване на предложения за участие. Валидни са такси от името и за сметка на кандидата за участие в търга.
            При получаване на тръжната документация:
            а) юридическите лица и едноличните търговци представят:
·        заверено от кандидата копие на документ за съдебна регистрация;
·        документ, удостоверяващ актуалното правно състояние – оригинал или нотариално заверено
      копие, издаден до 90 дни преди датата на търга;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако представителната власт не може да се установи от документа за съдебна регистрация/;
            б) физическите лица, извън тези по т. а), представят:
  • документ за самоличност на лицето, което закупува тръжната документация;
·        нотариално заверен документ за представителната власт на лицето, което закупува тръжната документация и подписва декларацията за неразгласяване на информация /ако кандидатът се представлява от пълномощник/;
в) при получаване на тръжната документация кандидатите попълват декларация по чл. 11, ал. 1 от Наредбата за задължителната информация, предоставяна на лицата, заявили интерес за участие в приватизацията по ЗПСК и сведенията, представляващи служебна тайна.
1.5. Предложения за участие се приемат до 1230 ч. в последния работен ден, предхождащ датата на търга в деловодството на Община Казанлък.
1.6. Оглед на обектите – 10-17 часа през всички работни дни в срока за подаване на предложения за участие.
1.7. Търговете да се проведат в ст. 14 в сградата на Община Казанлък на следните дати:
за обекта по т. А - 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1300 ч.
за обекта по т. Б - 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1315 ч.
за обекта по т. В  - 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1330 ч.
за обекта по т. Г - 28-ия ден от датата на обнародване на решението в “Държавен вестник” от 1345 ч.
 2. Утвърждава правните анализи, оценките и тръжни документации за продажба на имотите по т. 1, ведно с информационните меморандуми, като част от тях.
             3. За провеждане на търговете по т. 1 назначава комисия в състав:
Председател:   Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “СП и ОС”
Членове:           Адриана Николова Тенева – ст. юрисконсулт
             Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
Стефка Стефанова Илиева - гл.експ. “Приватизация, конц. и наеми на ОС”
Олга Тенева Бобчева - гл.експ. “Надзор, акт. и отписване на ОС”
кметът на село Бузовград
кметът на село Средногорово
Милка Николова Енчева
Николай Цонев Александров
Иван Сотиров Тишев
Ваня Димитрова Андреева
     Резервни членове: Иво Георгиев Стоилов – н-к отд. “Общинска собственост”
                                       Кадрие Ибрям Летиф.
              
В случай на отсъствие на председателя, същият да бъде заменен от Адриана Николова Тенева – член на комисията.
Определя възнаграждение в размер на: 2% от достигнатата тръжна цена /за обекта по т.А/, 10 %  от достигнатата тръжна цена /за обектите по т. т. Б и В/ и 0,5 %  от достигнатата тръжна цена /за обекта по т.Г/,което се разпределя поравно между членовете на комисията,участвали при провеждане на търга.
3. Упълномощава кмета на община Казанлък да извърши всички действия по организация и провеждане на търговете, подготовка и сключване на договори за приватизация, регламентирани в чл. 31, ал. 2 ЗПСК,  раздел I на гл. V и гл. VII от Наредба за търговете и конкурсите.
 
 
Настоящото решение подлежи на обнародване в ДВ и публикуване в два централни ежедневника, съгласно чл. 31, ал. 2 от ЗПСК и чл. 5 от НТК за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения публичен търг за продажба. Разноските за публикациите са за сметка на Община Казанлък.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 28  общински съветници, от които "за" - 23.
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС:  /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/