РЕШЕНИЕ № 787
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 19.10.2007 г., Протокол № 62

ОТНОСНО: ОС-712/05.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, и.д. кмет на община Казанлък, за продажба на недвижим имот, общинска собственост, представляващ апартамент № 3 , находящ се в гр. Казанлък, бул."Княз Ал. Батенберг" № 115, вх."А", ет. 3, по молба на Петя Михова.


Мотиви: По докладна записка на Цветанка Пискова на свое заседание от 26.04.2007 г. Общински съвет Казанлък взе Решение № 660, с което възложи на кмета на Община Казанлък да предприеме процедура по извършване на пазарна оценка на общинското жилище, находящо се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг” № 115, вх. „А”, ет. 3, представляващо апартамент № 3 с цел извършване на продажба на наемателите му по реда на Наредба № 12 на ОбС Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица. В изпълнение на това решение бе възложено изготвянето на пазарна оценка на лицензиран оценител. Тя бе представена на наемателите, които, след като са се запознали с оценката, са заявили в Община Казанлък своето съгласие с нея.
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 8 ЗМСМА, чл. 47, ал.1,т.3 ЗОС и чл. 29, ал. 2 от Наредба № 12 на ОбС Казанлък за настаняване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и продажба на общински жилища на техните наематели и на други лица
 
 
Р Е Ш И:
 
1. Изважда от списъка за жилищата за отдаване под наем на граждани с доказани жилищни нужди и включва в групата за продажба, общинско жилище на следния адрес: Апартамент № 3, находящ се в гр. Казанлък, бул. „Княз Александър Батенберг” № 115, вх. „А”, ет. 3.
2. Утвърждава оценката на недвижимия имот, предложена от оценителя в размер на 27 100 лв. /двадесет и седем хиляди и сто лева/ без ДДС и упълномощава ВрИД кмет на община Казанлък да извърши продажбата на имота на наемателя му Петя Николова Михова в срок на покупката 31.10.2007 г.
3. Всички разходи по издаване на договора и вписването му в Службата по вписванията с район на действие РС - Казанлък да са за сметка на Петя Николова Михова.
 
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, Петя Николова Михова, гр. Казанлък, бул. "Княз Александър Батенберг" № 115, вх. А, ет. 3, ап. 3
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в поименното гласуване 28 общински съветници, от които "за" - 26.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/