РЕШЕНИЕ № 790
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-731/15.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Васил Самарски, съпредседател на Временната комисия по подготовка на Общинска програма "Живот и реализация на младите хора в община Казанлък" с предложение за приемане на програмата.


Мотиви: В изпълнение на Решение № 687, взето на заседание на Общинския съвет, проведено на 21 юни 2007 г., Ви представям проект на Общинска програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”.
            Този документ е резултат на задълбочена и аналитична дейност на Временната комисия, която обобщи предложенията на временните комисии по раздели и тези постъпили от общественото обсъждане.
            В своята работа временните комисии по подготовка на разделите в Програмата се ръководеха от: анализа на проведеното мащабно социологическо проучване за нагласите на младите хора да останат или да се завърнат след завършване на образованието си да живеят и работят тук; постъпилите през периода 2006-2007 г. предложения по инициативата „Зелена карта – Казанлък”, както и от собствени идеи.
            Разделите в програмата са съобразени с Европейската харта за участие на младите хора в живота на общината и регионите.
            В изработването на разделите на Програмата се включиха с целия си професионален и интелектуален потенциал, с цялата си гражданска отговорност, с обич и грижа за младите: общински съветници, ръководни кадри и специалисти от Общинска администрация, представители на Младежкия парламент, представители на бизнеса и институциите и много граждани.
 
 
 
            Общински съвет - Казанлък, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА,
 
 
 
 
 
Р Е Ш И:
 
            Приема приложената Общинска програма „Живот и реализация на младите хора в община Казанлък”.
           
 
 
           
 
Адресат на акта: Председателят на Общинския съвет и кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областният управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък  и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
            Участвали в гласуването със саморъчно подписване 36 общински съветници, от които "за" - 36.
 
 
 
 
Вярно с оригинала!                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                                                 /В. Самарски/                        
                        /В. Василева/