РЕШЕНИЕ № 793
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-722/09.10.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Иван Тишев, член на ПК по култура, информационни средства и вероизповедания с предложение за приемане на отчет за дейността на Фондация „Чудомир” от 01 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.


МОТИВИ: Обосновката за внасяне на този отчет е решение на Общински съвет - Казанлък, с което фондация "Чудомир" се задължава да внася ежегодно отчет за своята дейност.
 
  
            Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал1, т.23  от ЗМСМА,   
 
Р Е Ш И:
 
Приема за сведение Отчета за дейността на фондация "Чудомир" от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и Председателят на Фондация “Чудомир” – Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/