РЕШЕНИЕ № 794
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-658/10.09.2007 г. – Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък, във връзка с молба от Цветомира Бранимирова Стойчева от Казанлък за вземане на решение от ОбС за отпускане на персонална пенсия на сина й.


МОТИВИ: Подадена е молба от г-жа Цветомира Бр. Стойчева за вземане решение от Общински съвет за отпускане на персонална пенсия на сина й Николай Иванов Иванов от Казанлък.
            Николай е син на Иван Николов Иванов, който е починал на 18.05.2005г.
            НОИ – ТП гр. Стара Загора отказва наследствена пенсия на Николай, поради недостиг на осигурителен стаж към датата на смъртта на бащата.
Единствена правна възможност за пенсия на детето остава чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване , съгласно който Министерски съвет има право да отпуска персонални пенсии на граждани на Република България. 
            Персоналната пенсия е единствен вариант за получаване на гарантиран месечен доход от Николай Ив. Иванов, който e останал без баща през 2005 година. Детето не може да получи наследствена пенсия от бащата, който няма необходимия осигурителен стаж съгласно   Кодекса за социално осигуряване.
            Майката на Николай - Цветомира Бр. Стойчева работи, но декларира минимален месечен доход за последните 12 месеца. Този нисък доход не може да гарантира сигурност и добра материална обезпеченост при отглеждането на сина  й Николай.
  
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с   от чл. 92 от Кодекса за социално осигуряване 
   
Р Е Ш И:
 
            Общински съвет Казанлък предлага да бъде отпусната персонална пенсия на Николай Иванов Иванов от гр. Казанлък , ул. “Кирил и Методий” № 10.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и молителката Цветомира Бранимирова Стойчева.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/