РЕШЕНИЕ № 797
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 23.10.2007 г., Протокол № 63

ОТНОСНО: ОС-730/12.10.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Иван Кирев, ВрИД кмет на община Казанлък, за отпускане на еднократна помощ на Нина Митова от гр. Казанлък.


МОТИВИ: В общинска администрация е постъпила молба за отпускане на еднократна помощ от дъщерята на наш служител Костадин Митов, който е починал внезапно в Гърция. За лечението, престоя в моргата, аутопсията и транспортирането му до България са необходими 7108 лв.
Дъщерята е студентка в Гърция и не работи. Образованието й е платено и годишната такса е 1300 лв. годишно.
За покриване на необходимите средства за лечението , престоя в моргата и транспортирането семейството не разполага с нужните средства.         Средствата се отпускат за финансова подкрепа на семейството на Костадин Митов , внезапно починал в Гърция.
            Средствата по лечението, престоя в моргата, извършената аутопсия и транспорт до България са извън финансовите възможности на семейството.
    
 
           Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 и във връзка с чл. 21, ал.1 т. 23 от  ЗМСМА, а също изхождайки от конкретния трагичен случай,
 
 
Р Е Ш И:
 
 
      1. Отпуска  от  бюджета на община Казанлък за  2007 година, подпараграф  42-14 - “Други помощи по решение на ОбС”, еднократна парична помощ на Нина Митова от Казанлък,  в размер на 1000 лв.
 
 
Адресат на акта: Кметът на общината и молителката Нина Митова.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора,кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
 
 
 
 
 
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
 
Участвали в гласуването 33 общински съветници, от които „за” – 33.
 
 
 
Вярно с оригинала!
 
ПРОТОКОЛИСТ:                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/
 
                      /Н. АНТОНОВА/                                                      /ВАСИЛ САМАРСКИ/