РЕШЕНИЕ № 703
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 10.07.2007 г., Протокол № 57

ОТНОСНО: вх. № ОС-457/26.06.2007 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на община Казанлък във връзка с приемане на годишните отчети и баланси за 2006 г. на "Хигиенни и битови услуги" ЕООД и "Казанлък - 2000" ЕООД и освобождаване от отговорност управителите на дружествата.