РЕШЕНИЕ № 877
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: ОС-391/27.05.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за откриване и провеждане на конкурсна процедура за възлагане на управлението на "Балканинвест" ЕООД и удължаване срока на договора за възлагане на управлението на управителя на дружеството до избирането на нов управител след провеждане на конкурса.


Мотиви: На 25.04.2008 г. изтече срока на договора за възлагане на управлението на еднолично общинско дружество с ограничена отговорност „БАЛКАНИНВЕСТ”, сключен с инж. Теменужка Борисова Иванова, след проведен конкурс. 
           
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал.1, т. 5 от Търговския закон, 
 
Р Е Ш И:
 
1. Възлага на Кмета на Община Казанлък в срок до 30.07.2008 год. да определи условията, организира и проведе конкурс за възлагане на управлението на „Балканинвест” ЕООД със седалище и адрес на управление, гр. Казанлък, ул. „Славянска” № 10
2. Удължава срока на договора за управление на „Балканинвест” ЕООД на инж.Теменужка Борисова Иванова – досегашен управител, считано от 25.04.2008 год.,  до провеждане на конкурс.
 
Адресат на акта: кметът на общината, Теменужка Борисова Иванова - управител на "Балканинвест" ЕООД.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 25 общински съветници, от които „за” – 24 .
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ:  /В. Василева/