РЕШЕНИЕ № 880
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 29.05.2008 г., Протокол № 69

ОТНОСНО: Предложение от общинския съветник Деко Григоров за извършване на проверка на болницата от Агенцията за държавна финансова инспекция, постъпило при разглеждането на ОС-393/27.05.2008 г. - Доклад от Деко Григоров - председател на временната комисия за извършване на проверка в "МБАЛ - Казанлък", съгласно Решение № 807/17.03.2008 г. за извършване на цялостна проверка на здравното заведение.


Мотиви: Общинският съвет намира, че временната комисия за проверка на болницата си е свършила добре работата, доколкото е в нейните компетенции. Счита, че членовете на комисията не са специалисти, които могат да направят цялостна ревизия на състоянието на лечебното заведение.Това е в компетенциите единствено на служителите от Агенцията за държавна финансова инспекция.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА,
 
Р Е Ш И:
 
 
Задължава председателя на Общинския съвет да изиска извършването на проверка от Агенция за държавна финансова инспекция на "МБАЛ - Казанлък" ЕООД.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, председателят на Общинския съвет.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 22 общински съветници, от които „за” – 19.
 
 
 
Вярно с оригинала!                                     
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/