РЕШЕНИЕ № 884
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: ОС-456/19.06.2008 г. - Доклад от Васил Самарски - председател на ОбС във връзка с писмо изх. № 104007/04.06.2008 г. на Агенция за държавна финансова инспекция - София за предприемане на действия за търсене на имуществена отговорност на д-р Красимир Иванов Йолевски - бивш управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД - Казанлък.


Мотиви: След извършената финансова инспекция на „МСЦ Поликлиника Казанлък” ЕООД гр. Казанлък, област Стара Загора от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция, Общински съвет Казанлък е уведомен за установеното, а именно:
1. През 2006 г. д-р Красимир Иванов Йолевски, бивш управител на дружеството, е получил неправомерно възнаграждение в размер на 3 300 лева по граждански договор за участие в извънработно време в наборна военна комисия, с което е причинена вреда на „МСЦ Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък. За причинената вреда е съставен акт за начет № 11040007/25.03.2008 г.
2. Сключени са договори под определените минимални базисни цени за отдаване под наем на търговски помещения и лекарски кабинети, в резултат на което е причинена вреда на дружеството в размер на 108 013.64 лева.
3. Извършени са разходи в размер на 1 537.905 лева за гориво на служебните автомобили, отчетено като разход за изминат пробег за домуването им по местоживеене на шофьора и за неизвършени домашни визити на пациенти, с които е причинена вреда на дружеството.
Установените вреди са отразени подробно в пунктове 2.2.4., 3.1, 3.3, 5.1 и 5.2 от доклад № ФИСЗ-0009/21.04.2008 г.
В тази връзка на основание чл. 18, ал. 1, т. 1 от Закона за държавната финансова инспекция, във вр. с чл.51 от ППЗДФИ Общински съвет Казанлък е уведомен да предприеме дължимите действия по реализирането на акта за начет и привличане към имуществена отговорност на д-р Красимир Иванов Йолевски, бивш управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък.
Държавната финансова инспекция е извършила финансова инспекция на търговското дружество с общинско имущество по смисъла на чл. 4 т.3 от ЗДФИ. Установените вреди са на търговското дружество „МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък, сега с наименование „Диагностично-консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД гр. Казанлък, с управител д-р Петър Лучев, временно изпълняващ длъжността управител, до провеждане на конкурс. Съгласно чл. 51 от ППЗДФИ, в сила от 01.03.2008 г., проверяваната организация изпраща акта за начет на съответния съд за издаване на заповед за незабавно изпълнение по реда на чл. 418 от ГПК. А съгласно чл. 145 от ТЗ управителят отговаря за причинени вреди на дружеството, което обуславя необходимостта от вземане на решение за предявяване на иск от сега действащия управител срещу причинителя на вредата на търговското дружество д-р Красимир Иванов Йолевски, бивш управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък.
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1,  т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1,  т. 4 от ЗДФИ, във вр. с чл. 51 от ППЗДФИ, чл. 137, ал. 1,  т. 8 и чл. 145 от ТЗ,
  
Р Е Ш И:
 
1. Задължава д-р Петър Иванов Лучев, управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък, сега с наименование „Диагностичен консултативен център Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък, временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс, на основание чл. 418, във вр. с чл. 417, т. 8 от ГПК, от името и за сметка на представляваното от него търговско дружество, да подаде заявление до Районен съд, гр. Казанлък с искане от съда да постанови незабавно изпълнение и да се издаде изпълнителен лист в полза на търговското дружество „МСЦ Поликлиника Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък, сега с наименование „Диагностично- консултативен център  Поликлиника - Казанлък” ЕООД, гр. Казанлък по съставения от органите на Агенцията за държавна финансова инспекция акт за начет № 11040007/25.03.2008 г. за сумата 3 300 лв. срещу д-р Красимир Иванов Йолевски, както и да извърши всички необходими действия до пълното събиране на главното вземане плюс лихвите, до окончателното изплащане на сумата от по акта за начет.
Срок за изпълнение - незабавно.
 
2. Задължава д-р Петър Иванов Лучев, управител на „МСЦ Поликлиника Казанлък„ ЕООД гр. Казанлък, сега с наименование „Диагностичен консултативен център- Поликлиника- Казанлък” ЕООД гр. Казанлък, временно изпълняващ длъжността управител до провеждане на конкурс, от името и за сметка на представляваното от него търговско дружество да предяви иск пред Окръжен съд гр. Стара Загора срещу лицето   д-р Красимир Иванов Йолевски, бивш управител на „МСЦ Поликлиника Казанлък„ ЕООД гр. Казанлък за причинени вреди на търговското дружество в размер на 109.551.59 лева, от които 108 013.64 лева, произтичащи от сключени договори под базисните цени и 1 537.95 лева, произтичащи от преразход на гориво, заедно със сумата за забавено плащане до завеждането на иска и ведно със законната лихва върху всяка от сумите от датата на подаване на исковата молба до окончателно изплащане на сумите.
Срок за изпълнение - до 01.09.2008 г.
 
            Адресат на акта: кметът на Община Казанлък; д-р Петър Иванов Лучев, управител на „МСЦ Поликлиника - Казанлък" ЕООД, гр. Казанлък и Агенция за държавна финансова инспекция, гр. София.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването 23 общински съветници, от които "за" - 23.
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/