РЕШЕНИЕ № 886
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-451/17.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината във връзка с кандидатстване на община Казанлък с проекти по Оперативна програма "Административен капацитет" и подписване на Споразумение за партньорство.


Мотиви: Община Казанлък има готовност да кандидатства като бенифициент по ОПАК – приоритетна ос 1 „ Добро управление” по:
- подприоритет1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация;
- подприоритет1.4. Администрацията- партньор на бизнеса.
 
За партньори по проекта са изявили писмено съгласие общините: Раднево, Мъглиж, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Николаево, Гурково, Павел Баня и областна администрация Стара Загора. Общините Сопот , Габрово и Карлово също са заявили желанието си за участие в този проект.
В Общинския съвет е представено кратко резюме на проектните предложения и предварително Споразумение за общинско сътрудничество с посочените администрации, съгласно насоките на ОПАК.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 59 и чл. 61 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И :
1. Дава съгласие община Казанлък да кандидатства като бенифициент по ОПАК – приоритетна ос 1 „Добро управление” по:
- подприоритет1.2. Прозрачна и почтена държавна администрация;
- подприоритет 1.4. Администрацията - партньор на бизнеса.
           
2. Упълномощава кмета на община Казанлък да подпише Споразумение за общинско сътрудничество с посочените администрации партньори по проекта - общините: Раднево, Мъглиж, Чирпан, Опан, Братя Даскалови, Николаево, Гурково, Павел Баня, Сопот, Габрово, Карлово и областна администрация Стара Загора и като бенефициент да подпише договора за безвъзмездна финансова помощ при одобряване на проекта.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в гласуването  20 общински съветници, от които "за" -  20.
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/