РЕШЕНИЕ № 888
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № 433/12.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за приемане на Общинска програма за закрила на детето - 2008 г.


Мотиви: На основание чл. 21, ал. 1, т. 1  от Закона за закрила на детето и чл. 3, ал. 1 от Правилника за неговото приложение, Дирекция “Социално подпомагане” изработва и прави предложения до Общински съвет за приемане на  Общинска програма за закрила на детето, съобразно потребностите на децата и техните семейства в общината. Същата е свързана с намаляване броя на децата в риск, създаване по-добри условия за децата, подобряване мерките за закрила на децата, предоставяне на закрила на даровити деца. Средствата за изпълнение на настоящата програма в раздел V.”Предоставяне на мерки за закрила на даровити деца, както на самите тях, така и на семействата, в които се отглеждат” в размер на 65 000 лв. са гласувани с Решение на ОС № 827 от 8.04.2008 т.29.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 20, във връзка с чл.17,  ал. 1, т. 7 и чл. 21, ал. 1,  т. 12 от ЗМСМА,
  
Р Е Ш И:
 
Приема Общинска програма за закрила на детето - 2008.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък, директорът на дирекция “Социално подпомагане”- Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в  гласуването  22 общински съветници, от които "за" - 21 .

изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 888
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/