РЕШЕНИЕ № 889
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-343/15.05.2008 г. - Придружително писмо с доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за Промяна на Наредба № 30 за движение на превозните средства на територията на Община Казанлък.


Мотиви: В чл. 14 от наредбата са определени улиците и площадите, общинска собственост на които ще се въведе режим на кратковременно паркиране, съгласно изискванията й. В хода на подготовка за прилагане на наредбата общинска администрация констатира, че бул. “ 23-ти пехотен Шипченски полк “ не е подходящ за кратковременно паркиране и поставената цел за регулиране на движението по уличните платна и тротоарите, опазване на съоръженията обслужващи движението, спазване на транспортната схема няма да бъде осъществена, а същевременно е пропуснат бул. “Никола Петков“.
Направените изменения ще позволят освобождаването на централните улици от паркирани на превозни средства и по- свободното им движение по улиците, площадите.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 2 от ЗМСМА,
 
  
Р Е Ш И:
 
 
І. Приема на първо четене измененията на Наредба № 30 на Общински съвет - Казанлък за движение на превозните средства на територията на Община Казанлък, както следва: 1. В чл. 14, ал. 2 отпадат следните точки:
1.1. т. 3 бул. “ 23-ти пехотен Шипченски полк“ – от южната страна, ограничен от ул. “Петко Стайнов “ до бул. “ Розова долина” с изключение на района на автоспирката и 30 м преди светофара.
1.2. т. 6 ул. “Ген. Скобелев” – от северна страна, ограничен от ул. "Ген. Гурко” до                 пл. “Видин Даскалов “.
2. Включва в зоните за кратковременно паркиране – нова т. 3 - бул. “Никола Петков” (от западна страна), ограничен от  ул. “Отец Паисий “ и ул. “Стара река“.
           
ІІ. Определя следните срокове съгласно Правилника за организацията и дейността на Общинския съвет за второто четене на измененията на Наредба № 30:
1. Срок по чл. 96, ал. 5 за внасяне на писмени предложения за промяна на наредбата - 10.07.2008 г.
2. Срок по чл. 96, ал. 6 за отразяване от вносителя и водещата комисия на предложенията по проекта за решение и представянето му в окончателен вид - 15.07.2008 г.
3. Срок за приемане на второ четене на измененията в Наредба № 30 - редовното заседание на Общинския съвет през м. юли 2008 г.
 
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в гласуването  24 общински съветници, от които "за" - 20 .
 
 
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/