РЕШЕНИЕ № 891
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-450/17.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов, кмет на общината за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот – публична общинска собственост – помещение за търговска дейност, клуб „Кулата”, ул. „Старозагорска” №2, гр. Казанлък.


Мотиви: Общински обект: помещение за търговска дейност, клуб „Кулата”, ул. „Старозагорска” №2, гр. Казанлък представлява по смисъла на ЗОС, част от обект – публична общинска собственост, за който е съставен АОС №101 / 18.03.2008 г. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба 15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща площ от 201кв.м както следва: клуб с площ от 32 кв.м., фоайе с площ 21кв.м, „кафе-аперитив” с обща площ 137 кв.м и санитарен възел с площ от 11кв.м.  Месечната наемна цена за „кафе-аперитива” и прилежащите към него фоайе и санитарен възел е в размер на 688.50/шестстотин осемдесет и осем лева и петдесет ст./ лв. с ДДС е изчислена съгласно чл.61, ал.1, т.І на Наредба №15 на ОбС за “Заведения за обществено хранене” в гр. Казанлък втора зона, като размерът на наема на складовите и санитарните помещения се определя в размер на 50% от цената на търговската площ.
Икономическият ефект от отдаването му под наем е свързан с постъпление на средства в общинския бюджет, които в рамките на една календарна година биха възлезли на 8262 лв. с ДДС. Отдаването под наем на обекта ще доведе до поемане на разходите му по поддръжка и ремонт от наемателя. Ще се извършват съвместни мероприятия с Клуба на инвалидите. Всичко това обосновава целесъобразността от вземането на решение от Общински съвет за неговото отдаване под наем.
Обекта е част от имот – публична общинска собственост – помещение за търговска дейност, клуб „ Кулата”, ул. „Старозагорска” №2 ,гр. Казанлък.
По време на дебатите общинският съветник Георги Каличков предложи завишаване на началния месечен наем на 1 400 лв. с ДДС, което беше прието от Общинския съвет.
Съгласно чл. 11, ал.1и чл.91, от Наредба №15 на ОбС, част от имот – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез търг или конкурс след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата. Във връзка с това община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинския обект, чрез публично оповестен конкурс.
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл.11, ал. 1,т. 1 и чл. 75, т. 1 и чл. 91 от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС, и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта, Общински съвет Казанлък
 
  
Р Е Ш И:
 
І. Открива процедура за провеждане на публично оповестен конкурс с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: помещение за търговска дейност,”кафе – аперитив” част от  клуб „Кулата”, ул. „Старозагорска” №2, гр. Казанлък, представляващ част от обект – публична общинска собственост, с обща площ от 137кв.м.,фоайе с площ от 21кв.м. и санитарен възел с площ от 11кв.м.
ІІ .Определя:
1. Условия на публично оповестения конкурса:
- Начален месечен наем – 1 400 (хиляда и четиристотин) лв. с ДДС.
- Кандидатите за участие в конкурса следва да предоставят в офертата си бизнес- план за развитие на обекта за срока на договора.
2. Критерии за оценка на предложенията и съответстващите им тежести:
- Месечен наем – не по малко от началния месечен наем – 40%
- Бизнес план за развитие на обекта за срок на договора, в т. ч.:предвиждания за ремонт и преустройство на съществуващия обект, инвестиции, разкриване на работни места и други с конкретен срок на извършването им – 40%
- Предложение за съвместни мероприятия с Клуба на инвалидите, съгласувано с председателя на клуба- 20%
3. Начин на оценка на кандидатите- по десетобалната система за всеки от критериите чрез съпоставяне на предложенията и съобразно посочените тежести.
4. Класиране на кандидатите – в низходящ ред.
5.                  Дата, място и час за провеждане на публично оповестения конкурс – 28 юли 2008г., г, в ст.29 на Община Казанлък, от 18.00 часа.
6. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
7. Конкурсната документация се закупува от гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, в срок до 24 юли 2008 г. срещу документ за платена такса от 600 лв. в брой на касата на общината.
8. Необходими документи за участие в публично оповестения конкурс:
- Заявление за участие по образец, приложен в конкурсната документация;
- Декларация за запознаване с конкурсната документация и извършен оглед на обекта;
- Служебна бележка по чл.98, ал.1 от Наредба №15;
- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата;
   - Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до шест месеца към датата на конкурса или удостоверение от агенция по вписванията – оригинал или нотариално заверено копие;
- Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
9. Предложенията за участие се подават в запечатан плик, който трябва да съдържа:
- Документ за платен депозит – оригинал;
- Документ за внесена такса – заверено копие.
- Документи по т.2 и т.8
10. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на конкурса.
11.Оглед на обекта – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
ІІІ. Утвърждава конкурсната документация за отдаване под наем на общински обект по т. І.
ІV. За провеждане на публично оповестения конкурс, при спазване изискванията на чл.92 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател:Иван Минчев Кирев – зам. кмет „СИТ”
Членове:        Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “УТ и СП”;
                        Адриана Николова Тенева – юрисконсулт;
                         Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител
                         Анелия Христова Панчугова – мл. експерт “ЗПП”
                           Тотка Чернева Пеева – гл. експерт „ТПиЛ”
                           Ваня  Димитрова Андреева – общински съветник
                           Николай Цонев Александров – общински съветник
При отсъствие на председателя на комисията същия да бъде заместен от Татяна Станева Тодорова – директор дирекция „УТ и СП”
При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен от:
Стефка Стефанова Илиева – гл. експерт “ПКНОС”
Цветанка  Цакова Пискова – общински съветник
V. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на публично оповестения конкурс при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилите участници.
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.93,  ал. 2 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения конкурс за отдаване под наем.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване 20   общински съветници, от които "за" - 19.
 
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 891

Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/