РЕШЕНИЕ № 892
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: вх. № ОС-404/03.06.2008 г. - Доклад от Ст. Дамянов - кмет на общината за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем на общински обект, представляващ част от имот - публична общинска собственост - гараж в кв. "Орешака", гр. Казанлък, с площ 73 кв. м.


Мотиви: Общински обект: гараж в кв. „Орешака”,гр. Казанлък представлява по смисъла на ЗОС, част от обект – публична общинска собственост, за който е съставен АОС № 414/15.06.2001 г. Съгласно чл.11, ал.1 от Наредба 15 на ОбС за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, части от имоти – публична общинска собственост могат да се отдават под наем след провеждане на търг или конкурс за срок до 5 години, след решение на ОбС. Обектът е с обща площ от 73. кв.м. Месечната наемна цена е в размер на 146лв. /сто четиридесет и шест ./ с ДДС е изчислена съгласно чл.57, ал.1, на Наредба №15 на ОбС за гр. Казанлък втора зона.
Икономическият ефект от отдаването му под наем е свързан с постъпление на средства в общинския бюджет, които в рамките на една календарна година биха възлезли на 1752 лв. с ДДС. Отдаването под наем на обекта ще доведе до поемане на разходите за поддръжката му от наемателя.
Обектът е част от имот – публична общинска собственост – гараж кв.”Орешака”, в гр. Казанлък .
Съгласно чл. 11, ал.1и чл75, т.1 от Наредба №15 на ОбС, част от имот – публична общинска собственост могат да се отдават под наем чрез търг или конкурс след решение на ОбС по реда на глава шест от Наредбата
Във връзка с това община Казанлък предлага да бъде взето решение за отдаване под наем на общинския обект, чрез публичен търг.
 
 
Общински съвет - Казанлък, на основание чл.21, ал.1, т.8 от ЗМСМА, чл.11, ал.1,т.1 и чл.75, т.1 и чл.76 от Наредба №15 за РПУРОИ на ОбС, и с оглед необходимостта от стопанисване на обекта, Общински съвет Казанлък
 
 
  
Р Е Ш И:
 
І. Открива процедура за провеждане на публичен търг с явно наддаване за отдаване под наем по реда на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС за срок от 5 години на общински обект: гараж кв.”Орешака” гр. Казанлък, представляващ част от обект – публична общинска собственост, с обща площ от 73кв.м.
1. Условия на публичния търга:
- Начален месечен наем –146 лв. с ДДС.
2. Дата, място и час за провеждане на публичния търга – 25 юли 2008г., г, в ст.29 на Община Казанлък, от 13.00 часа.
3. При липса на кандидати втора дата 01.08.2008г.
4. Депозитът за участие е парична вноска в размер на 50% от наемната цена за обекта, който се заплаща на касата в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък, в срока за подаване на документи.
5. Тръжната документация се закупува от гише №7 в Центъра за информация и услуги при Община Казанлък в рамките на работното време на центъра, до 13 часа на датата предхождаща търга срещу документ за платена такса от 120 лв. в брой на касата на общината.
6. Необходими документи за участие в публичния търг:
- Заявление за участие по образец, приложен в тръжната документация;
- Декларация за запознаване с тръжната документация и извършен оглед на обекта;
- Служебна бележка по чл.98, ал.1 от Наредба №15;
- Заверен препис на документа за съдебна регистрация на кандидата;
- Удостоверение за актуално състояние, издадено в срок до шест месеца към датата на търга или удостоверение от агенция по вписванията – оригинал или нотариално заверено копие;
- Заверено копие от идентификационен код БУЛСТАТ;
- Документ за платен депозит – оригинал;
- Документ за внесена такса – заверено копие.
 7. Адрес, срок и ред за подаване на необходимите документи за участие – на гише “Деловодство” в ЦИУ при Община Казанлък всеки работен ден в рамките на работното време на центъра в срок до 13.00 часа в деня, предхождащ датата на търга.
8. Оглед на обекта – от 9 -17 часа през всичките работни дни в срока за подаване на документи за участие.
 
ІІ. Утвърждава тръжна документация за отдаване под наем на общински обект по т. І.
 
ІІІ. За провеждане на публичния търг, при спазване изискванията на чл.76, ал.3 от Наредба №15 на ОбС, назначава комисия в състав:
Председател: Татяна Станева Тодорова – директор дирекция “УТ и СП”;
Членове:             
Адриана Николова Тенева – юрисконсулт;                            
Георги Стоянов Урумов – гл. счетоводител;                         
Анелия Христова Панчугова – мл. експерт “ЗПП”;
Тотка Чернева Пеева – гл. експерт „ТПиЛ”;
Георги Михайлов Каличков – общински съветник;
Дочка Илиева Богданова – общински съветник.
 
При отсъствие на член от комисията същия да бъде заместен от:
Стефка Стефанова Илиева – гл. експерт “ПКНОС”
Николай Цонев Александров– общински съветник.
 
 
 
ІV. Упълномощава Кмета на Община Казанлък да извърши всички необходими действия по организацията и провеждането на търга - при спазване изискванията на гл.VІ от Наредба №15 на ОбС, както и сключването на договори със спечелилите участници.
 
 
Настоящото решение подлежи на публикуване в един местен вестник, съгласно чл.77, ал.2 от Наредба №15 на ОбС за уведомяване на всички заинтересовани за участие в обявения търг за отдаване под наем.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък.
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл. 45, ал. 5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
 
Участвали в поименното гласуване  19 общински съветници, от които "за" -  19.
 
 
изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 892
 
Вярно с оригинала!                                    
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /В. Самарски/
ПРОТОКОЛИСТ: /В. Василева/