РЕШЕНИЕ № 893
взето на заседание на Общинския съвет – Казанлък,
проведено на 25.06.2008 г., Протокол № 71

ОТНОСНО: No. ОС_428/11.06.2008 - Доклад от Стефан Дамянов, кмет на общината за учредяване на право на строеж по реда на чл. 37, ал. 4, т. 3 от Закона за общинската собственост в полза на Църковно настоятелство "Света Петка", по молба вх. №
22-00-11/1007 от председателя - Цанко Колев Бошнаков.


Мотиви:В Общинска администрация е постъпила молба отЦанко Колев Бошнаков, председател на Църковно настоятелство “Света Петка” за предоставяне по реда на Закона за общинската собственост на право на строеж за изграждане на  православен храм в ж. к. ”Изток” гр. Казанлък. Във връзка с това върху определения от ОбС - Казанлък имот, частна общинска собственост съгласно АОС №534/2008 г.–УПИ ХІV-8448 в кв.389 гр. Казанлък е издадена виза за проектиране от главния архитект. Предвидена е сграда със застроена площ 190 кв. м и РЗП -250 кв. м с предназначение „Православен храм”, с оглед на което следва да се учреди право на строеж без търг или конкурс на осн. чл. 37, ал. 4, т. 3 от ЗОС.
Изготвена е пазарна оценка от независим лицензиран оценител - Иван Върбанов, по реда на чл. 41 ал. 2 от ЗОС и не е по-ниска от данъчната оценка.
  
Общински съвет - Казанлък, на основание чл. 21 ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 37 ал. 4 т. 3 от ЗОС,   
Р Е Ш И:
 
1. Учредява в полза на Църковно настоятелство ”Света Петка”, безсрочно, възмездно право на строеж на сграда с предназначение ”Православен храм”, със застроена площ 190 кв. м РЗП 250 кв. м, върху следния имот, частна общинска собственост, съгласно АОС №534/18.02.08 г, вп. № 1204/29.02.08 акт 187 т І д. 644 п. 15920: урегулиран поземлен имот /УПИ/ ХІV-8448 (четиринадесет – осем четири четири осем) в кв. 389 (триста осемдесет и девет) гр. Казанлък, ПР одобрен със заповед № 951/2007 г. на кмета на Община Казанлък, при граници: север и запад - улици; изток и юг - УПИ ХІІІ,  за сумата от 13 700 (тринадесет хиляди и седемстотин) лева.
2. Упълномощава кмета на общината да сключи договора за учредено право на строеж по т. 1, като всички данъци, такси и режийни разноски по издаването и вписването му са за сметка на Църковно настоятелство “Света Петка”.
 
Адресат на акта: кметът на община Казанлък; Цанко Колев Бошнаков, председател на Църковно настоятелство “Света Петка”.
 
Настоящият акт да се изпрати на областния управител на област Стара Загора, кмета на община Казанлък и обществения посредник в седемдневен срок от приемането му.
Препис от решението да сe изпрати на Районна прокуратура - Казанлък за преглед по реда на общия надзор за законност.
Настоящият акт може да се върне за ново обсъждане на Общински съвет по чл.45, ал.5, изр. 1 от ЗМСМА в седемдневен срок от получаването му.
Настоящият акт може да се обжалва в 14-дневен срок пред Административен съд – Стара Загора.
 
Участвали в поименното гласуване 20 общински съветници, от които "за" - 20.
 

изтегли приложение към РЕШЕНИЕ № 893
Вярно с оригинала!
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОбС: /п/ /ВАСИЛ САМАРСКИ/
ПРОТОКОЛИСТ: /Л. ПОПОВА/